Centar za istraživanja

English Srpski Српски

Stavovi vezani za Politiku zaštite konkurencije u Republici Srbiji (125)

Poštovani, Pred Vama je Upitnik saradnika Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Kragujevcu o stavovima vezanim za Politiku zaštite konkurencije u Republici Srbiji. Anketa je anonimna, a prikupljeni podaci će biti korišćeni isključivo u istraživačke svrhe. Upitnik Vam neće oduzeti mnogo vremena tako da Vam se zahvaljujemo što ćete pristupiti njegovom popunjavanju.

Ključne reči: ,

1. Na petostepenoj skali od 1 do 5, gde 1 znači Potpuno se ne slažem, a 5 Potpuno se slažem ocenite sledeće konstatacije:

Konkurencija između kompanija omogućava bolje cene za potrošače.:
1 - ?
2 - ?
3 - ?
4 - ?
5 - ?

Konkurencija između kompanija omogućava veći izbor za potrošače.:
1 - ?
2 - ?
3 - ?
4 - ?
5 - ?

Konkurencija između kompanija omogućava viši kvalitet dobara i usluga.:
1 - ?
2 - ?
3 - ?
4 - ?
5 - ?

Konkurencija između kompanija podstiče inovacije i ekonomski rast.:
1 - ?
2 - ?
3 - ?
4 - ?
5 - ?

Potpuna transparentnost u vezi sa javnim novcem dodeljenim kompanijama promoviše dobro korišćenje novca poreskih obveznika. :
1 - ?
2 - ?
3 - ?
4 - ?
5 - ?

Konkurencija pomaže srpskim kompanijama da postanu konkurentnije na globalnom tržištu. :
1 - ?
2 - ?
3 - ?
4 - ?
5 - ?

Sredstva državne pomoći namenjena oporavku kompanija pomažu uspostavljanju jednakih i fer uslova konkurencije.:
1 - ?
2 - ?
3 - ?
4 - ?
5 - ?

2. Rangirajte sledeće sektore srpske privrede prema nedostatku slobodne konkurencije koja je za posledicu imala probleme kao što su visoke cene, niži kvalitet ili manja mogućnost izbora proizvoda ili izbora između prodavaca. Rang 1 - najveći nedostatak slobodne konkurencije, a rang 7 - najmanji nedostatak slobodne konkurencije.

3. Ako posmatrate sektor koji ste rangirali kao prvi po nedosataku konkurencije u pitanju 2 ocenite sledeće konstatacije vezane za ovaj sektor, pri čemu ocena 1 znači da se potpuno ne slažete a 5 da se potpuno slažete.

Cene su suviše visoke.:
1 - ?
2 - ?
3 - ?
4 - ?
5 - ?

Ne postoje jasne razlike u cenama između sličnih proizvoda i usluga.:
1 - ?
2 - ?
3 - ?
4 - ?
5 - ?

Teško je uporediti cene između konkurenata.:
1 - ?
2 - ?
3 - ?
4 - ?
5 - ?

Kvalitet usluga i proizvoda nije zadovoljavajući.:
1 - ?
2 - ?
3 - ?
4 - ?
5 - ?

Sužen je izbor proizvoda i usluga.:
1 - ?
2 - ?
3 - ?
4 - ?
5 - ?

Teško je zameniti dobavljača.:
1 - ?
2 - ?
3 - ?
4 - ?
5 - ?

4. Ako posmatrate sektor koji ste rangirali kao drugi po nedosataku konkurencije u pitanju 2 ocenite sledeće konstatacije vezane za ovaj sektor, pri čemu ocena 1 znači da se potpuno ne slažete a 5 da se potpuno slažete.

Cene su suviše visoke.:
1 - ?
2 - ?
3 - ?
4 - ?
5 - ?

Ne postoje jasne razlike u cenama između sličnih proizvoda i usluga.:
1 - ?
2 - ?
3 - ?
4 - ?
5 - ?

Teško je uporediti cene između konkurenata.:
1 - ?
2 - ?
3 - ?
4 - ?
5 - ?

Kvalitet usluga i proizvoda nije zadovoljavajući.:
1 - ?
2 - ?
3 - ?
4 - ?
5 - ?

Sužen je izbor proizvoda i usluga.:
1 - ?
2 - ?
3 - ?
4 - ?
5 - ?

Teško je zameniti dobavljača.:
1 - ?
2 - ?
3 - ?
4 - ?
5 - ?

5. Na skali od 1 do 5 ocenite značaj pojedinih obeležja vezanih za Vaše odlučivanje o izboru nekog proizvoda ili dobavljača, pri čemu ocena 5 ima najviši značaj a ocena 1 najniži.

Značaj cene u odlučivanju o nabavci proizvoda i usluga:
1 - ?
2 - ?
3 - ?
4 - ?
5 - ?

Značaj kvaliteta dobara i usluga u nabavci:
1 - ?
2 - ?
3 - ?
4 - ?
5 - ?

Značaj veće mogućnosti izbora između proizvoda i usluga:
1 - ?
2 - ?
3 - ?
4 - ?
5 - ?

Značaj veće mogućnosti izbora dobavljača:
1 - ?
2 - ?
3 - ?
4 - ?
5 - ?

6. Da li znate kome treba da se obratite ako uočite bitne povrede vezane za uslove konkurencije od kojih smo neke napomenuli u prethodnom delu upitnika?

Ne - ?
Da - ?

7. Ako je odgovor na pitanje 6 DA, kom autoritetu biste se obratili?

Komisiji za zaštitu konkurencije Republike Srbije - ?
Regulatornim telima kao što su: Narodna Banka Srbije (NBS), Regulatorno telo za elektronske medije (REM), Republička Radiodifuzna agencija (RRA), Agencija za energetiku Republike Srbije (AERS) i sl. - ?
Organizacije za zaštitu potrošača - ?
Tržišna inspekcija - ?
Policija - ?
Sud - ?
Ostalo: - ?
Nesto drugo - ?

8. Da li ste u poslednjih godinu dana čuli za neki slučaj vezan za narušvanje slobodne konkurencije u smislu kartela (dogovora između konkurenata vezanih za određivanje cena, podelu tržišta i sl.), koncentracije (povezivanja) učesnika na tržištu, zloupotrebu dominantnog (monopolskog) položaja i sl.?

Ne - ?
Da - ?

9. Ako je Vaš odgovor na pitanje 8 DA, gde ste čuli za ovakve slučajeve?

Novine i časopisi - ?
Televizija - ?
Radio - ?
Socijalne mreže - ?
Internet - ?
Ostalo: - ?
Nesto drugo - ?

10. Da li ste u proteklih godinu dana čuli za odluke koje su donela regulatorna tela protiv kompanija koje su narušavale konkurenciju?

Jesam, jednom. - ?
Jesam, više puta. - ?
Nisam. - ?

11. Ako ste čuli (odgovor na pitanje 10 je Jesam, jednom i Jesam, više puta), koje regulatorno telo je uglavnom donosilo takve odluke?

Komisiji za zaštitu konkurencije Republike Srbije - ?
Narodna Banka Srbije (NBS) - ?
Regulatorno telo za elektronske medije (REM) - ?
Republička Radiodifuzna agencija (RRA) - ?
Agencija za energetiku Republike Srbije (AERS) - ?
Ostalo: - ?
Nesto drugo - ?

12. Na skali od 1 do 5, pri čemu je 1 veoma negativan, a 5 veoma pozitivan uticaj, ocenite:

Uticaj zdrave konkurencije na Vas kao potrošača.:
1 - ?
2 - ?
3 - ?
4 - ?
5 - ?

13. Na skali od 1 do 5, pri čemu je 1 veoma nepovoljan, a 5 veoma povoljan, ocenite:

Uticaj savremene digitalne tehnologije na uslove konkurencije. :
1 - ?
2 - ?
3 - ?
4 - ?
5 - ?

14. Na skali od 1 do 5, pri čemu je 1 veoma nepovoljan, a 5 veoma povoljan, ocenite:

Uticaj stranih direktnih investicija (SDI) i ulaska multinacionalnih kompanija na uslove konkurencije. :
1 - ?
2 - ?
3 - ?
4 - ?
5 - ?

15. Na skali od 1 do 5, pri čemu je 1 blago negativan, a 5 veoma negativan, ocenite:

Uticaj krize izazvane COVID 19 virusom na ekonomiju.:
1 - ?
2 - ?
3 - ?
4 - ?
5 - ?

16. Na skali od 1 do 5, pri čemu je 1 blago negativan, a 5 veoma negativan, ocenite:

Uticaj krize izazvane COVID 19 virusom na zdravu konkurenciju u privredi.:
1 - ?
2 - ?
3 - ?
4 - ?
5 - ?

17. Na skali od 1 do 5, pri čemu je 1 malo verovatno, a 5 veoma verovatno, ocenite:

Verovatnoću da u uslovima krize izazvane COVID 19 virusom dođe do nelojalne saradnje između učesnika na tržištu (dogovora o visini cena, dogovora o podeli tržišta i sl.).:
1 - ?
2 - ?
3 - ?
4 - ?
5 - ?

18. Na skali od 1 do 5, pri čemu je 1 malo verovatno, a 5 veoma verovatno, ocenite:

Verovatnoću učesnika koji imaju veliko tržišno učešće da će u uslovima krize izazvane COVID 19 virusom zloupotrebiti svoju poziciju i na taj način narušiti konkurenciju.:
1 - ?
2 - ?
3 - ?
4 - ?
5 - ?

19. Na skali od 1 do 5, pri čemu je 1 malo verovatno, 5 veoma verovatno, ocenite:

Verovatnoću da će regulatorna tela u Srbiji u uslovima krize izazvane COVID 19 virusom biti tolerantnija prema učesnicima koji narušavaju zdravu konkurenciju.:
1 - ?
2 - ?
3 - ?
4 - ?
5 - ?

20. Pol:

Ženski - ?
Muški - ?

21. Starost:

18-24 - ?
25-31 - ?
32-38 - ?
39-45 - ?
46-52 - ?
53-59 - ?
60 i više godina - ?

22. Nivo obrazovanja:

Osnovno obrazovanje - ?
Srednje obrazovanje - ?
Više obrazovanje - ?
Visoko obrazovanje - ?

23. Radni status:

Đak/student - ?
Zaposlen - ?
Nezaposlen - ?
Penzioner - ?
Ostalo: - ?
Nesto drugo - ?

24. Za zaposlene – veličina kompanije u kojoj rade:

Mikro pravno lice (do 10 zaposlenih) - ?
Malo pravno lice (11-50 zaposlenih) - ?
Srednje pravno lice (51-250 zaposlenih) - ?
Veliko pravno lice (više od 250 zaposlenih) - ?

25. Za zaposlene - pozicija u kompaniji:

Zaposlen kao izvršilac - ?
Zaposlen kao srednji nivo menadžmenta - ?
Zaposlen kao viši nivo menadžmenta - ?
Zaposlen u svojoj firmi kao vlasnik (menadžer) - ?
Preduzetnik - ?
Druga pozicija? - ?
Nesto drugo - ?

26. Mesto boravka - Grad/Opština:

Komentari (0)

Slične ankete

MEDIA MONITOR - TVOJ STAV o prilogu HRT-a o protestu "1 od 5000.000"

(Onlineistrazivanja) Molimo Vas da date generalnu ocenu priloga! Kliknite na link! Molim Vas da pogledate navedeni prilog i ocenite ga u skladu sa navedenim kriterijumima. T

MEDIA MONITOR - TVOJ STAV o prilogu Studija B sa protesta "Stop krvavim košuljama"

(Onlineistrazivanja) Molimo Vas da date generalnu ocenu priloga! Kliknite na link! Molim Vas da pogledate navedeni prilog i ocenite ga u skladu sa navedenim kriterijumima. T

Anekta o intervju Aleksandra Vučića na RTS-u

(Onlineistrazivanja) Molimo Vas da ocenite Aleksandra Vučića kao: Predsednika Srbije Predsedsnika Srpske napredne stranke Veoma pozitivno Pozitivno Ni pozitivno ni negativno

Ocenite izjavu predsednika Srbije, Aleksandra Vučića

(Onlineistrazivanja) Molimo Vas da ocenite Aleksandra Vučića kao: Predsednika Srbije Predsdnika Srpske napredne stranke bivšeg predsednika Vlade Srbije Veoma pozitivno Poziti

Ocenite izjavu predsednice Vlade Srbije Ane Brnabić

(Onlineistrazivanja) Molimo Vas da ocenite Anu Brnabić kao: Predsednicu Vlade Srbije Ministarku državne uprave i lokalne samouprave Veoma pozitivno Pozitivno Ni pozitivno ni

Anekta o terorističkom napadu u Parizu

(Onlineistrazivanja) Da li ste čuli da je u Parizu pre sva dana izvršeno nekoliko terorističkih napada? Da, intenzivno sam pratio Da, osrednje sam pratio Da, slabo sam pratio

Anketa o monarhiji u Srbiji

(Onlineistrazivanja) Koja dva oblika vlasti su najbolja sa Srbiju? Vladar koji bi vladao na osnovu toga što ima posebne vrline koje drugi nemaju Vladar koji vlada na osnovu

Anketa o karikaturama!

(Zoran) Molimo Vas da ocenite Aleksandra Vućića kao: Javnog funkcionera Funkcionera stranke Postupanje u izbornoj kampanji Veoma pozitivno Pozitivno Ni pozitivno ni negativno

Nova Vlada!

(Zoran) Molimo Vas ocenom od 1-loše do 5 - odlično ocenite rad prethodne Vlade! 1 2 3 4 5 Ne mogu da ocenim Šta je najveća slabost prethodne Vlade? Nemam stav Ne želim da odg

Predlog sporazuma Srbije i Kosova!

(Onlineistrazivanja) U kojoj meri pratite pregovore Srbije i Kosova? Veoma intenzivno Intenzivno Osrednje Slabo Veoma slabo Ne pratim Ne mogu da ocenim Na koji način se infor

Mehanizmi učešća mladih na lokalnom nivou

(sever.dzigurski) Draga/i, Hvala na interesovanju za ovu anketu. Za popunjavanje je dovoljno da izdvojiš 5-10 minuta. Ovo anketa je deo policy studije na temu "Mehanizmi u

Tvoj stav o aktuelnim dešavanjima u Libiji

(Onlineistrazivanja) Da li pratite aktuelna dešavanja u Libiji? Da, intenzivno Da, uglavnom Sporadično Skoro da ne pratim Ne Ne mogu da ocenim Kakav je Vaš stav prema interve

Boris Tadić & Tomislav Nikolić

(Onlineistrazivanja) U kojoj navedeni stavovi važe za jednog od ova dva političara? Bolje ga razume prosečan građanin Čovek je iz naroda Ima jasnu viziju Srbije Razume politi

Očekivanja od novog patrijarha Srpske pravoslavne crkve

(Zoran) Kakva su Vaša očekivanja od novog patrijarha Srpske pravoslavne crkve ? Da li ste čuli da je izabran novi patrijarh Srpske pravoslavne crkve? Da Ne U kojoj meri ste u

Anketa o hapšenju Ratka Mladića

(Onlineistrazivanja) U kojoj meri ste upoznati sa? Dešavanjima tokom rata u Bosni i Hercegovini Postupanje Ratka Mladića tok