English Srpski Српски

Bolje je udvoje - volonterska podrška za decu i mlade sa invaliditetom (93)

Poštovana/i, Za popunjavanje ankete je dovoljno da izdvojite 10 minuta. Ova anketa je deo procene situacije za sprovođenja Programa "Bolje je udvoje" koji realizuje Balkanski fond za lokalne inicijative (BCIF) sa partnerskim organizacijama. Kroz program "Bolje je udvoje" se podstiče razvoj i primena modela Budi drug/drugarica u Srbiji, kao vida društvene inkluzije ugroženih grupa, pre svega dece i mladih sa invaliditetom. Kroz ovaj model se povezuju pripadnici/e ranjivih grupa sa volonterima/kama - osobama koje su spremne da odvoje svoje vreme i posvete se druženju i zajedničkim aktivnostima. Popunjavanjem ankete ćete doprineti boljem razumevanju situacije, te kvalitetnijem sprovođenju programa. Budi drug/drugarica - popuni anketu. Hvala! Za više informacija o Programu: Natalija Simović / natalija@bcif.org za više informacija o procesu procene situacije: Sever Džigurski / sever.dzigurski@gmail.com

Ključne reči: osobe sa invaliditetom,volontiranje,socijalno uključivanje,

1. Ja sam:

volonter/ka - 18.28% (17)
aktivista/kinja udruženja građana - 12.90% (12)
zaposlen/a u udruženju građana - 17.20% (16)
zaposlen/a u opštini - 4.30% (4)
zaposlen/a u instituciji za socijalno staranje (centar za socijalni rad, dom za decu...??) - 9.68% (9)
zaposlen/a u medijima - 7.53% (7)
zaposlen/a u školi - 10.75% (10)
zaposlen/a u ustanovi kulture - 1.08% (1)
predstavnik/ca biznis sektora - 2.15% (2)
drugo: - 0%
Nesto drugo - 16.13% (15)
student • nijedna • nezaposlena osoba sa invaliditetom • nezaposlena • Frizer • aktivista u jednom udruženju, a volonterka u nekoliko udruženja • jedan od osnivaca naucne internet organizacije Scienceomatica • Nista od navedenog • zaposlen u zdravstvenoj organizaciji • Predsednik udruženja OSI ADA ČUKARICA • osi • zaposlena u agencji za istrazivanje trzista • advokatski pripravnik • оснивач и председник НВО •

2. Procenite nivo učešća osoba sa invaliditetom (OSI) u javnom životu vaše zajednice

1 - uopšte ne učestvuju / 5 - veoma učestvuju:
1 - 22.58% (21)
2 - 47.31% (44)
3 - 22.58% (21)
4 - 3.23% (3)
5 - 4.30% (4)

3. Koje su glavne prepreke/poteškoće za veće učešće OSI u vašoj zajednici?

Možete odabrati više odgovora

Stah OSI od (ne)prihvatanja - 5.66% (30)
Nivo informisanosti OSI o pravima i mogućnostima - 6.60% (35)
Odnos porodice OSI (npr. zatvorenost, nedovoljno podrške...) - 6.60% (35)
Nevidljivost OSI u zajednici - 8.30% (44)
Predrasude okoline - 9.43% (50)
Fizičke barijere - 8.87% (47)
(ne)informisanost javnosti - 4.91% (26)
Nedovoljna briga o građanima generalno - 8.11% (43)
Nepostojanje mehanizama za uključivanje OSI - 4.72% (25)
Nedosledno sprovođenje postojećih strategija - 5.85% (31)
Nedovoljno saradnje među relevantnim akterima - 5.09% (27)
Broj i sadržaj postojećih usluga/servisa za OSI - 6.23% (33)
Otvorenost i dostupnost postojećih servisa za korisnike/ce - 3.77% (20)
Nedostatak obučenih kadrova koji bi radili sa OSI - 5.66% (30)
Nedostatak resursa za programe usmerene uključivanju OSI - 5.09% (27)
Projektno delovanje udruženja - nema kontinuiteta u razvoju servisa - 3.77% (20)
drugo: - 0%
Nesto drugo - 1.32% (7)
fiy.barijere • strah da ne ostanu bez novcane pomoci • preterano isticanje OSI • nedostatak samopouzdanja i nerazvijeno samopoverenje u lične kapacitete, hronična pasivnost • na teritoriji Aranđelovca nedostaje skoro sve, počev od dnevnog boravka,pa na dalje........ • Ne ucestvujem • Socijalni status OSI koji dovodi do potpune iskljucenosti •

4. Koliko je Vaša organizacija/institucija dostupna i otvorena za osobe sa invaliditetom?

1 - nismo uošte / 5 - veoma smo dostupni i otvoreni:
1 - 9.68% (9)
2 - 9.68% (9)
3 - 17.20% (16)
4 - 21.51% (20)
5 - 41.94% (39)

5. Na koji način Vaša organizacija/institucija uključuje osobe sa invaliditetom u svoje delovanje?

Kratko opišite inicijative/programe kroz koje uključujete OSI u svoj rad.

Nasa organizacija radi sa osobama sa Down sindromom, i svi nasi programi ukljucuju njihovo angazovanje od pocetka do kraja trajanja projekta • organizacijom i učešćem na nastupima • :) • Zaposljava ih na honaranim poslovima koji mogu da se rade od kuce. • zastupanjem i poboljsavanjem polozaja OSI u drustvu. Stvaranje preduslova za servise podrske OSI. • Nemam komentar • Nikako...:( • Nalazi im posao,zabavu,pomoc • putem raznih akcija, aktivnosti i dr.. • MOGUCNOST ZAPOSLJAVANJA I SKOLOVANJA • saradnja na projektima koji promovišu prava OSI, konkretan rad sa decom i mladima kroz projekat " predah roditeljstvo", saradnja i razmena informacija sa roditeljima dece sa smetnjama u razvoju, edukativna podrška roditeljima, inicijativa za stvaranje mreže za planiranje podrške OSI i njhovim porodi • podrska OSI u ucenju,u razvoju saznajnih i kreativnih sposobnosti,obrazovanju,ranoj stimulacij • Daje im mogucnost da ucestvuju u svim projektima u kojima ucestvuju osobe bez invaliditeta. • kroz svoje vaspitno/obrazovne programe, sekcije, radionice, slobodne aktivnosti... • Stalnim zaposlenjem na odgovarajucim radnim mestima. • Organizovanjem neobicnih(retkih), teze dostupnih rekreativnih aktivnosti i obezbedjivanjem besplatnog ili minimalnog ucesca OSI... • Kroz konkurse, obuke, studijska putovanja koja su potpunosti otvorena za sve pojedince time. Takođe, kroz projekte specifično namenjene za OSI, kao što je promocija koncepta socijalnog preduzetništva, kao forme privređivanja koja primarno podstiče zapošljavanje marginalizovanih grupa, posebno OSI. • U dva najveća programa (Dečja nedelja i Vaskrs) pozivamo decu, a u svim ostalim (desetak) su dobrodošli. • Do sada nije bilo osoba sa invaliditetom ukljucenih u delovanje moje institucije. • Organizacija u Herceg Novom je jako dobra,nudi osobama s invaliditetom i zaposlenje • kao partnere • Centar za orijentaciju drustva je nevladina organizacija koja se bavi pitanjima ljudskih prava OSI. U svojim projektima ukljucuje kroz partnerstvo lokalne koalicije OOSI u 9 opstina u Srbiji. U fokusu projekata je razvoj socijalnih servisa, zaposljavanje OSI i monitoring ljudskih prava OSI. • Za sada nismo imali prilike da ih uključujemo u rad • nikako ja sam osoba sa invaliditetom i ''nevidljiva''u svojoj sredini • Pruža uslugu smeštaja. Uprava Ustanove podržava antidiskriminacioni stav. Povremeno realizujemo projekte namenjene deci sa invaliditetom. Negujemo partnerske odnose sa udruženjima koja podržavaju ovu populaciju. • Projekti • Mi smo inicijativa za inkluziju. Sve aktivnosti su nam usmerena ka ukljucivanju dece i mladih sa teskocama u lokalnu zajednicu. U volonterskom programu imamo i jedan broj volontera/ki sa teskocama. • Informisemo javnost o svim delovanjima i aktivnostima organizacija osoba sa invaliditetom, pisemo o njihovim problemima, zivotu uopste. • organizacija u kojoj ja radim je udruženje za pomoć osobama ometenim u razvoju.Tu svakodnevno dolaze osobe ometene u razvoju gde učestvuju u radu pojedinih radionica.Jedino što nam nedostaje je novac za nesmetani rad • OSI mogu koristiti nase usluge, podjednako kao i ostali gradjani. • kancelarija za OSI koju je osnovala opština, Volonterski servis Zvezdare-pomoć i podrška u kućnim uslovima, sufinansiranje rada UG koje deluju na teritoriji Zvezdare ( budžet Opštine) • tesko se prihvataju ali vremenom uspevaju da dodju do cilja • Kroz ostvarivanje prava i usluga iz delatnosti socijalne zastite • Organizacija kojoj ja pripadam bavi se prevencijom i rehabilitacijom zavisnika od psihoaktivnih supstanci. Trenutno nemamo ni jednu OSI koja je uključena bilo kao terapeut bilo kao osoba koja je došla na tretman. To su za sada jedine dve mogućnosti na koji način OSI mogu biti uključene u ovu OCD. • Kroz saradničeke programe sa drugim OCD. • Saradnja sa organizacijama koje se bave problemima OSI (Savez slepih ,Savez gluvih,Savez CIR-a,Udruženje paraplegičara,Udruženje za mentalno nedovoljno razvijena lica itd.Centar za socijalni rad već treću godinu realizuje projekat ,,Izgradnja servisa pomoći u kuči za OSI i stara lica,, • hgjhg,jm • OSI uključujemo kroz različite programe, za decu i osobe koji iskazuju potrebu za celodnevnim zbrinjavanjem imamo razvijenu uslugu dnevnog boravka. Inkluzivni programi biblioteke igračaka i kreativnih radionica namenjeni su za decu nižeg i osnovno školskog uzrasta. Mladima nudimo programe druženja. • Primarnu pravnu pomoć naša organizacija pruža putem interneta, ovo sredstvo komunikacije posebno pogoduje osobama sa invaliditetom. Stoga smo veoma zainteresovani za uključivanje kolega sa invaliditetom koji bi nam na najbolji način pomogli u identifikaciji problema sa kojima se susreću. • Obuka za koriscenje racunara sprovedena u nasoj organizacjii • -aktivnosti u okviru usluge dnevnog boravka -inkluzivne kreativne radionice -letovanja i izleti biblioteka igracaka -aktivnosti integracije: setnje gradom, odlazak na bazen, igranje u dvoristima osnovnih skola -kulturno-zabavne aktivnosti:ucestvovanje u gradskim desavanjima,proslava zancajnih datuma • Kancelarija za OSI, Volonterski servis, sufinanisranje UG • ne znam • saradnja sa udruženjem direktno, uz pomoć opštine... • Do sada nismo imali takva iskustva. • Konkurisali smo kod EU za projekat Dnevnog centra • zapošljavanje, informisanje • PISANJEM O TOM PROBLEMU • Osobe sa invaliditetom se uključuju u naše redovne programe. Nemamo programe koje su usmerene samo na OSI, ali su svi naši programi otvoreni za različite ciljne grupe. • UDRUŽENJE OSI PARAPLEGIJE I KVADRIPLEGIJE ADA-ČUKARICA je nevladina humanitarna organizacija registrovana krajem 2009. godine , shodno novom Zakonu o udruženjima iz 2009. godine sa sedištem u Beogradu, opština Čukarica, a radi okupljanja paraplegičara, kvadriplegičara i svih drugih osoba sa invali •

6. Da li u Vašoj organizaciji/instituciji postoji radno angažovana osoba sa invaliditetom?

Ne - 69.89% (65)
Da - 30.11% (28)

7. Procenite nivo spremnosti različitih aktera da doprinesu većem učešću OSI i podrže inicijative koje su tome usmerene

1 - nisu nimalo spremne/i ... 5 - veoma su spremne/i

Opština:
1 - 15.05% (14)
2 - 32.26% (30)
3 - 34.41% (32)
4 - 7.53% (7)
5 - 10.75% (10)

Centar za socijalni rad:
1 - 12.90% (12)
2 - 24.73% (23)
3 - 33.33% (31)
4 - 16.13% (15)
5 - 12.90% (12)

Udruženja građana:
1 - 6.45% (6)
2 - 13.98% (13)
3 - 18.28% (17)
4 - 31.18% (29)
5 - 30.11% (28)

Privreda / biznis sektor:
1 - 27.96% (26)
2 - 36.56% (34)
3 - 22.58% (21)
4 - 7.53% (7)
5 - 5.38% (5)

Ustanove kulture:
1 - 12.90% (12)
2 - 21.51% (20)
3 - 31.18% (29)
4 - 19.35% (18)
5 - 15.05% (14)

Mediji:
1 - 7.53% (7)
2 - 17.20% (16)
3 - 33.33% (31)
4 - 23.66% (22)
5 - 18.28% (17)

Škole:
1 - 11.83% (11)
2 - 19.35% (18)
3 - 30.11% (28)
4 - 23.66% (22)
5 - 15.05% (14)

8. Koji su preduslovi za veće učešće i podršku aktera?

Možete odabrati više odgovora

Jasne procedure i standardi u oblasti socijalne zaštite - 8.47% (45)
Bolje razumevanje koncepta socijalnog uključivanja - 7.53% (40)
Razbijanje predrasuda / povećanje svesti o potrebama OSI - 13.37% (71)
Postojanje podsticajnih mehanizama (npr. poreske olakšice...) - 8.66% (46)
Povećanje raspoloživih resursa - 5.27% (28)
Prepoznavanje interesa za učešće i podršku - 6.78% (36)
Bolja međusektorska saradnja - 8.10% (43)
Unapređena informisanost zaposlenih - 5.46% (29)
Veći kapaciteti organizacija/institucija - 4.33% (23)
Direktan kontakt zaposlenih sa OSI - 8.47% (45)
Definisanje strategije na državnom nivou - 4.90% (26)
Definisanje lokalnih strategija - 5.46% (29)
Decentralizacija - 3.77% (20)
Dosledno sprovođenje zakonske regulative - 8.66% (46)
drugo: - 0%
Nesto drugo - 0.75% (4)
1 • Promocija alternativnih načinaza uključivanje OSI na tržište rada, kroz socijalno preduzetništvo. • detransparentnost socijalnog ega • ? •

9. Koliko interresorna komisija u Vašoj opštini doprinosi većem uključivanju OSI?

ukoliko ne poznajete rad Interresorne komisije, preskočite ovo pitanje

1 - ne doprinosi uopšte / 5 - veoma doprinosi:
1 - 31.08% (23)
2 - 29.73% (22)
3 - 31.08% (23)
4 - 6.76% (5)
5 - 1.35% (1)

10. Koje je vaše razumevanje uloge interresorne komisije?

Ukoliko ne poznajete rad Interresorne komisije, preskočite ovo pitanje

veza izmedju osoba sa invaliditetom i ostatka populacije (ukljucujuci "obicne gradjane", radne organizacije, kao i politicke strukture) • - • Pomoc da se grupe osoba kojima je potrebna dodatna podrska,ukljuce u zivot zajednice uz uvazavanje onoga sto oni mogu da rade. • ? • procena sposobnosti (zdravstvene, intelektualne, radne...) i potreba za konkretnim vidovima podrške OSI • Smatramo da se donošenjem rešenje ne završava proces bavljenja detetom/osobom što je kod nas praksa. Komisija vrlo često donese rešenje, međutim ne prati ispunjenje predloga mere. Bojim se da se i interes deteta/osobe zanemaruje. • Procena potrebne podrške i stvaranje mogućnosti za primenu iste • nmn • procenjuje funkcijonalnu sposobnost OSI, daje mišljenje i predlog o raljem radu sa osobom i predlaže stepen njegove uključenosti u zajednicu • Interresorna komisija služi za procenu potreba pružanja dodatne podrške (obrazovne, zdravstvene, socijalne) • Verovatno, bolja saradnj i usklađivanje zajedničkih akcija; • Neopravdano i nestrucno • ne znamo ni da li postoje. • dati preporuku da se maksimalno podstaknu kapaciteti OSI u domenu njihovih mogucnosti u najadekvatnijim uslovima i uz adekvatnu podrsku • savetodavno telo, nisu obezbedjeni mehanizmi i resursi za realizaciju preporuke komisija • Da pomogne detetu sa smetnjama u razvoju da se uključi u aktivnosti u zajednici i članovima porodice deteta da uzme aktivnije učešće u ovom procesu. Da izradi individualni plan podrške za dete i umreži sve aktere u procesu pružanja podrške detetu. • obuhvatanje svih aspekata neophodnih za inkluziju • ..Uvazavanje mogucnosti deteta u procesu obrazovanja...misljenje kvalifikovanih koji vec rade i poznaju dete,pracenje dinamike napredovanja deteta.. • Nije mi poznato postojanje ovakve komisije u Jagodini, znam da postoji komisija za socijalna pitanja i komisija za kategorizaciju, ali za interresornu komisiju nisam cuo. • Nigde ju nevidim, tj. niko od nadležnih ni ne zna da objasni ni gde se nalaze a kamo li da nešto više znaju... • Interresorna komisija predlaze nivo i vrstu potrebne podrske detetu i porodici u svim oblastima-socijalna, zdravstvena, obrazovna, koristeci potencijale deteta i porodice, a sve u cilju obezbedjivanja najboljih uslova za razvoj i napredak deteta. • IRK bi trebalo da napravi individualni plan podrške za svakog korisnika posebno u oblasti socijale, zdravstva i obrazovanja, u najboljem interesu deteta za što bolji napredak. • Dobro poznavanje ciljne grupe sa razumevanjem njiihovih potreba i stavova. Poznavanje vrsta i kategorija invalidnosti i koje su njihove mogućnosti ( sposobnosti ) • Ima ključnu ulogu u proceni potreba OSI i iznalaženju načina za zadovoljenje tih potreba bilo da se radi o obrazovnom, socijalnom ili zdravstvenom domenu • U nasoj sredini je jos uvek nepoznati rad interresorne komisije,ali njihov rad moze u mnogome doprineti radu dnevnog boravka.Zato sto oni mogu uputiti decu koja ne podlezu ni jednom vidu obrazovanja u dnevni boravak. • unapređenje i koordiniranje aktivnosti svih socijalnih parnera u oblasti unapređenja položaja i kvaliteta svakodnevnog života OSI na teritoriji opštine • razumem,ali u mojoj opstini takva komisija i ne postoji,doduse za mene koja se ne krecem ne postoji ama bas nista osim majcinog stana u kome i sa kojpm zivim • ne razumem pitanje • ne zelim da odgovorim • bavi se procenom potreba za pružanjem i dodatnog obrazovanja,zdravstvene i socijalne podrške deci i učenicima • ne znam ni da postoje • hh • Da na vreme prepozna potrebe OSI i njene porodice i pruži blagovremene upute za dalju podršku. • takva komisija cini mi se ne postoji u mojoj opstini,a iako postoji onda je njen uticaj nistavan,a intersovanje za osobe sa invaliditetom nikakvo,tacnije prema meni konkretno,svi jednostavno okrecu glavu ili sto je najteze ponasaju se kao da sam mentalno zaostala,iako je moj problem fizicke prirode • :) • Interresorna komisija bi trebalo da pomogne osobi i ponudi joj isluge koje su joj dostupne. • Ukljucivanje u drustveni zivot, obezbedjenje materijalnih sredstava za pojedine troskove (mesecne karte, ucenicki i studentski dom, besplatan boravak u PU, besplatna uzina) • nemam stav •

11. Kako smatrate da je moguće unaprediti efektivnost rada Interresorne komisije?

Možete odabrati više odgovora / Ukoliko ne poznajete rad Interresorne komisije, preskočite ovo pitanje

Unapređenjem saradnje IRK sa drugim subjektima u zajednici - 13.42% (31)
Unapređenim planiranjem, praćenjem i izveštavanjem o radu IRK - 10.82% (25)
Uspostavljanjem mehanizama za osiguranje kvaliteta delovanja IRK - 8.23% (19)
Boljim protokom informacija između IRK i drugih aktera - 14.29% (33)
Jasnim definisanjem nadležnosti IRK - 10.39% (24)
Poznavanjem nadležnosti IRK od šire zajednice - 9.96% (23)
Uspostavljanje efikasnog sistema procene - 9.52% (22)
Izgradnjom kapaciteta IRK - 5.63% (13)
Otvorenijim/transparentnijim pristupom u radu IRK - 9.09% (21)
Izmenom sastava IRK - 6.06% (14)
drugo: - 0%
Nesto drugo - 2.60% (6)
Kada načelnica bivšeg sektora "KATEGORIZACIJE" u Domu Zdravlja ne zna da objasni gde se nalazi... • ? • ne znam • nisam cula za tu komisiju • ne treba apropo prethodnom odgovoru isticati konkretan odgovor u ovom slucaju • obezbedjivanjem finansijske podrške iz lokalnog budžeta •

12. Procenite nivo volonterskog učešća građana/ki u vašoj zajednici

1 - veoma nizak / 5 - veoma visok:
1 - 18.28% (17)
2 - 33.33% (31)
3 - 29.03% (27)
4 - 16.13% (15)
5 - 3.23% (3)

13. Kakve prilike za volontiranje postoje u vašoj zajednici?

Možete odabrati više odgovora

Volontiranje u udruženjima građana - 25.18% (69)
Volontiranje u organizovanju javnih akcija i manifestacija - 17.15% (47)
Personalna asistencija za OSI - 11.68% (32)
Lokalni volonterski sersis - 10.95% (30)
Akcije đačkih i studentskih parlamenata - 15.69% (43)
Kancelarija za mlade - 16.79% (46)
drugo: - 0%
Nesto drugo - 2.55% (7)
volontiranje u opštinskoj upravi i javnim ustanovama i preduzećima. posebno u deficitarnim kadrovima • Centra za omladinski razvoj, Volonterski centri • nikakve,postoji neka nevladina organizacija ali je dostupna samo odabranima,ne ukljucuje osobe sa in • ..... • skoro da i ne postoje. Naš klub pokušava sa uključivanjem, ali to je skoro pa jedini primer u Ar. • ? • ne znam •

14. Koji su ključni izazovi za veće volontersko učešće građana/ki u Vašoj zajednici?

Možete odabrati više odgovora

Motivacija volontera/ki - 13.54% (60)
Slaba informisanost potencijalnih volontera/ki - 10.16% (45)
Nedostatak kulture volontiranja i rada za dobrobit drugih - 13.77% (61)
Postojeće administrativne procedure / neadekvatan zakon - 4.29% (19)
Neuređeno priznavanje i vrednovanje volonterskog angažovanja - 12.19% (54)
Nedostatak adekvatnog volonterskog menadžmenta - 6.32% (28)
Loša koordinacija volonterskih servisa - 3.39% (15)
Nedovoljno podrške razvoju volontiranja - 9.26% (41)
Nedovoljna vidljivost prilika za volontiranje - 9.93% (44)
Zatvorenost institucija/organizacija u kojima je moguće volontirati - 6.55% (29)
Nepoznavanje mogućih mehanizama motivacije volontera - 5.42% (24)
Neusklađenost potreba i kapaciteta volontera/ke i udruženja/institucije - 4.06% (18)
drugo: - 0%
Nesto drugo - 1.13% (5)
nedostatak osecanja • ne znam • Nista nije dovoljno transparentno...samo prividono postoje mogucnosti • ? • koliko sam informisana volonterski servisi čak i ne postoje •

15. U kakvim inicijativama / aktivnostima smatrate da je učešće volontera/ki najadekvatnije?

Možete odabrati više odgovora

Rad sa marginalizovanim grupama - 11.83% (55)
Asistencija/druženje sa OSI - 12.90% (60)
U rešavanju svakodnevnih problema u lokalnoj zajednici - 7.96% (37)
Promocija znanja i veština OSI - 10.11% (47)
Aktivnosti neformalnog obrazovanja (radionice, treninzi...) - 8.17% (38)
Kulturne aktivnosti - 9.25% (43)
Ulične akcije - 9.89% (46)
Sportske aktivnosti - 7.96% (37)
Humanitarne aktivnosti - 13.12% (61)
Gde god volonter/ka prepoznaje svoj interes - 8.17% (38)
drugo: - 0%
Nesto drugo - 0.65% (3)
... • Volonter ima pravo da bira gdje i sta hoce da radi. Treba da rade nesto gdje mogu i da nauce korisno • ? •

Komentari (0)

Slične ankete

Upotreba informaciono-komunikacionih tehnologija u nastavi

(sever.dzigurski) Poštovana/i, Nacionalni prosvetni savet Republike Srbije je, uz podršku Tima za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva, u procesu izrade Smernica za

Predstavnici građana u upravljačkim i nadzornim telima u javnom sektoru

(Onlineistrazivanja) Poštovani, Biro za društvena istraživanja namerava da pokrene inicijativu koja za krajni cilj ima stvaranje pravnog okvira za učešće građanskih posmatrač

ANKETA: Korupcija

(jukicmilosav) Reč korupcija (lat. corruptio) znači pokvarenost, izopačenost, razvrat, potkupljivanje, podmićivanje, kvarenje, truljenje, raspadanje, krivotvorenje. Najčešće

Anketa I

(Ana_Andrea) Postovani ucenici, molim Vas da odgovorite na pitanja sledeceg upitnika. Ovo je vazno da bismo se bolje upoznali i nastavili uspesan rad na nastavi hemije. Kada

Anketa 1

(Biljana2016) Poštovani učenici, Molim vas da odgovorite na pitanja sledećeg upitnika. Ovo je važno da bismo se bolje upoznali i nastavili uspešan rad na nastavi hemije. Da l

Dečiji kapuera fest i radionica za odrasle (19.-21.10.2018. godine)

(Sanja777) Dragi naši mali i veliki kapueristi, čast nam je i zadovoljstvo da Vas pozovemo na još jedno zajedničko druženje, ovoga puta u Novom Sadu. 19., 20. i 21. oktobra

SOCIJALNA MREŽA U FUNKCIJI RAZVOJA PARTNERSKIH ODNOSA SA PORODICOM - COPY - COPY

(ignja.ignja) Poštovani roditelji, Molim Vas da popunite ovu anketu koja za cilj ima unapređenje naše dalje saradnje putem facebook-a. Veoma mi je bitno da Vaši odgovori budu

SOCIJALNA MREŽA U FUNKCIJI RAZVOJA PARTNERSKIH ODNOSA SA PORODICOM - 2

(ignja.ignja) Poštovani roditelji, Molim Vas da popunite ovu anketu koja za cilj ima unapređenje naše dalje saradnje putem facebook-a. Veoma mi je bitno da Vaši odgovori budu

ČUVANJE DECE

(undefined.1341) Da li Vršac ima potrebu za dečijim boravkom,za decu do 6 godina? da ne Vršac,dnevni boravak,čuvanje dece

EVIDENCIJA OBRTNIKA

(28011963bcv) DOBRODOŠLI U UDRUŽENJE OBRTNIKA GRADA ZAGREBA Popunite rubrike kako bismo mogli što bolje komunicirati s vama i biti što bolji servis vašim potrebama i želj

Ivana4

(Ivana4) Bolje vas nasla Koja je vasa omiljena bolja? Plava Crvena Zuta Zelena Crna Ljubicasta Ni jedna od navedenih Koju zivotinju najvise volite Psa Macku Majmuna Slona Hrc

Ivana4

(Ivana4) Bolje vas nasla.Drago mi je da sam sa vama. Vase omiljeno jelo? Sarma Musaka Palacinke Grasak Pasulj Nesto drugo

Rad sa decom

(Beba86) Da li je deci potreban nulti razred ? Da Ne Koliko vremena provodite sa svojom decom ? 4sata 8sati Da li kaznjavate svoju decu ? Da Ne Da li je skolovanje skupo

1989ivanka

(1989ivanka) dobrodošli koliko parova nema decu u srbiji svaki drugi par sterilitet sterilitet ivanka

Srpski kandidat za Oskara?

(Onlineistrazivanja) Kako bi ste sebe opisali? Neko ko je stručnjak u oblasti kinomatografije Neko ko je filmovil Neko ko vo