Centar za istraživanja

English Srpski Српски

Bolje je udvoje - volonterska podrška za decu i mlade sa invaliditetom (93)

Poštovana/i, Za popunjavanje ankete je dovoljno da izdvojite 10 minuta. Ova anketa je deo procene situacije za sprovođenja Programa "Bolje je udvoje" koji realizuje Balkanski fond za lokalne inicijative (BCIF) sa partnerskim organizacijama. Kroz program "Bolje je udvoje" se podstiče razvoj i primena modela Budi drug/drugarica u Srbiji, kao vida društvene inkluzije ugroženih grupa, pre svega dece i mladih sa invaliditetom. Kroz ovaj model se povezuju pripadnici/e ranjivih grupa sa volonterima/kama - osobama koje su spremne da odvoje svoje vreme i posvete se druženju i zajedničkim aktivnostima. Popunjavanjem ankete ćete doprineti boljem razumevanju situacije, te kvalitetnijem sprovođenju programa. Budi drug/drugarica - popuni anketu. Hvala! Za više informacija o Programu: Natalija Simović / natalija@bcif.org za više informacija o procesu procene situacije: Sever Džigurski / sever.dzigurski@gmail.com

Ključne reči: osobe sa invaliditetom,volontiranje,socijalno uključivanje,

1. Ja sam:

volonter/ka - 18.28% (17)
aktivista/kinja udruženja građana - 12.90% (12)
zaposlen/a u udruženju građana - 17.20% (16)
zaposlen/a u opštini - 4.30% (4)
zaposlen/a u instituciji za socijalno staranje (centar za socijalni rad, dom za decu...??) - 9.68% (9)
zaposlen/a u medijima - 7.53% (7)
zaposlen/a u školi - 10.75% (10)
zaposlen/a u ustanovi kulture - 1.08% (1)
predstavnik/ca biznis sektora - 2.15% (2)
drugo: - 0%
Nesto drugo - 16.13% (15)
student • aktivista u jednom udruženju, a volonterka u nekoliko udruženja • nezaposlena osoba sa invaliditetom • zaposlen u zdravstvenoj organizaciji • jedan od osnivaca naucne internet organizacije Scienceomatica • Nista od navedenog • nezaposlena • zaposlena u agencji za istrazivanje trzista • osi • advokatski pripravnik • Predsednik udruženja OSI ADA ČUKARICA • nijedna • оснивач и председник НВО • Frizer •

2. Procenite nivo učešća osoba sa invaliditetom (OSI) u javnom životu vaše zajednice

1 - uopšte ne učestvuju / 5 - veoma učestvuju:
1 - 22.58% (21)
2 - 47.31% (44)
3 - 22.58% (21)
4 - 3.23% (3)
5 - 4.30% (4)

3. Koje su glavne prepreke/poteškoće za veće učešće OSI u vašoj zajednici?

Možete odabrati više odgovora

Stah OSI od (ne)prihvatanja - 5.66% (30)
Nivo informisanosti OSI o pravima i mogućnostima - 6.60% (35)
Odnos porodice OSI (npr. zatvorenost, nedovoljno podrške...) - 6.60% (35)
Nevidljivost OSI u zajednici - 8.30% (44)
Predrasude okoline - 9.43% (50)
Fizičke barijere - 8.87% (47)
(ne)informisanost javnosti - 4.91% (26)
Nedovoljna briga o građanima generalno - 8.11% (43)
Nepostojanje mehanizama za uključivanje OSI - 4.72% (25)
Nedosledno sprovođenje postojećih strategija - 5.85% (31)
Nedovoljno saradnje među relevantnim akterima - 5.09% (27)
Broj i sadržaj postojećih usluga/servisa za OSI - 6.23% (33)
Otvorenost i dostupnost postojećih servisa za korisnike/ce - 3.77% (20)
Nedostatak obučenih kadrova koji bi radili sa OSI - 5.66% (30)
Nedostatak resursa za programe usmerene uključivanju OSI - 5.09% (27)
Projektno delovanje udruženja - nema kontinuiteta u razvoju servisa - 3.77% (20)
drugo: - 0%
Nesto drugo - 1.32% (7)
nedostatak samopouzdanja i nerazvijeno samopoverenje u lične kapacitete, hronična pasivnost • strah da ne ostanu bez novcane pomoci • Ne ucestvujem • fiy.barijere • preterano isticanje OSI • Socijalni status OSI koji dovodi do potpune iskljucenosti • na teritoriji Aranđelovca nedostaje skoro sve, počev od dnevnog boravka,pa na dalje........ •

4. Koliko je Vaša organizacija/institucija dostupna i otvorena za osobe sa invaliditetom?

1 - nismo uošte / 5 - veoma smo dostupni i otvoreni:
1 - 9.68% (9)
2 - 9.68% (9)
3 - 17.20% (16)
4 - 21.51% (20)
5 - 41.94% (39)

5. Na koji način Vaša organizacija/institucija uključuje osobe sa invaliditetom u svoje delovanje?

Kratko opišite inicijative/programe kroz koje uključujete OSI u svoj rad.

radionicama , programima ... • Kroz realizaciju partnerskih projekata. • MOGUCNOST ZAPOSLJAVANJA I SKOLOVANJA • kroz grupe podrške • hgjhg,jm • Stalnim zaposlenjem na odgovarajucim radnim mestima. • upisujemo u skolu svu decu • Promovisanjem rada , putem medija , preko poznanika i prijatelja • Do sada nije bilo osoba sa invaliditetom ukljucenih u delovanje moje institucije. • Izrada zajedničkih akcionih planova u okviru Strategije razvoja grada,Strateškog plana za socijalnu politiku grada, stalni kontakti sa udruženjima; imamo pri zgradi i rampu za osobe sa invaliditetom; • Kroz ostvarivanje prava i usluga iz delatnosti socijalne zastite • Organizovanjem neobicnih(retkih), teze dostupnih rekreativnih aktivnosti i obezbedjivanjem besplatnog ili minimalnog ucesca OSI... • Direktnim kontaktom sa osobama, ličnim razgovorom sa osobama sa smetnjama u razvoju, saznanjem šta je potrebno da se ispune ciljevi koji su postavljeni od strane nas samih i osobama sa smetnjama u razvoju. • dostupnost naših sadržaja za osobe sa invaliditetom. • Seminari, tribine, promotivni časovi, ustupanje konja drugim organizacijama (nazaj na konja - Slovenija) za promciju terapije pomoću konja. Tribine na temu radnog osposobljavanja i angažovanja OSI u konjičkim klubovima. • Nalazi im posao,zabavu,pomoc • Saradnja sa organizacijama koje se bave problemima OSI (Savez slepih ,Savez gluvih,Savez CIR-a,Udruženje paraplegičara,Udruženje za mentalno nedovoljno razvijena lica itd.Centar za socijalni rad već treću godinu realizuje projekat ,,Izgradnja servisa pomoći u kuči za OSI i stara lica,, • Clan sam Sportskog udruzenja za OSI koja veoma aktivno ucestvuje sa svojim clanovima na sportskim takmicenjima svih nivoa od lokalnih do svetskih olimpijskih igara a u udruzenjima za OSI ukljucujemo cele porodice u radionice,aktivniosti po projektima,edukacije,u volontere,u rad udruzenja..... • Mi smo inicijativa za inkluziju. Sve aktivnosti su nam usmerena ka ukljucivanju dece i mladih sa teskocama u lokalnu zajednicu. U volonterskom programu imamo i jedan broj volontera/ki sa teskocama. • podrska OSI u ucenju,u razvoju saznajnih i kreativnih sposobnosti,obrazovanju,ranoj stimulacij • Do sada nismo imali takva iskustva. • Nasa organizacija na sve moguce nacine ukljucuje OSI u svoju delatnost i to: - u rad opstinskih Drustava i Saveza - kao volontere u aktivnostima - kao korisnike programa • Obuka za koriscenje racunara sprovedena u nasoj organizacjii • ja sam osoba sa invaliditetom ali je stav drustva prema meni ponizavajuc iako sam fakultetski obrazovana,a i dalje brinem o svom obrazovanju,jer mi je to i pomoc u borbi protiv izopstenosti iz sredine i negativnog stava kako prema meni tako i prema majci sa kojom zivim • Nasa organizacija radi sa osobama sa Down sindromom, i svi nasi programi ukljucuju njihovo angazovanje od pocetka do kraja trajanja projekta • :) • Konkurisali smo kod EU za projekat Dnevnog centra • Daje im mogucnost da ucestvuju u svim projektima u kojima ucestvuju osobe bez invaliditeta. • nikako. u mom gradu jedva se vide osobe sa invaliditetom • Naša organizacija se bavi promovisanjem mogućnosti OSI i senzibilizacijom šire populacije na probleme sa kojima se OSI i njihove porodice susreću. • OSI mogu koristiti nase usluge, podjednako kao i ostali gradjani. • NVU Roditelja djece sa smetnjama u razvoju, Dnevni centar kao i kreativne radionice za OSI • PISANJEM O TOM PROBLEMU • Dnevni centar za boravak umereno i teze ometenih lica okuplja OSI i celodnevnim aktivnostima i raznovrsnim programimom ih stimulise • fgfdh • zastupanjem i poboljsavanjem polozaja OSI u drustvu. Stvaranje preduslova za servise podrske OSI. • U vidu zaposljavanja OSI • organizacija u kojoj ja radim je udruženje za pomoć osobama ometenim u razvoju.Tu svakodnevno dolaze osobe ometene u razvoju gde učestvuju u radu pojedinih radionica.Jedino što nam nedostaje je novac za nesmetani rad • Kroz projekte lokalnih udruženja članica, različiti sadržaji aktivnosti/usluga. Mi kao republički Savez organizujemo edukacije i regionalne susrete u kojima su OSI uključene kao korisnici, voditelji edukativnih seminara i konsultanti, prema potrebi • - • Organizacija u Herceg Novom je jako dobra,nudi osobama s invaliditetom i zaposlenje • U dva najveća programa (Dečja nedelja i Vaskrs) pozivamo decu, a u svim ostalim (desetak) su dobrodošli. • Putem projerkata, materijalna podrška,i kroz aktivnog učešća stručnih radnika u organizovanju raznih vidova pomoći i pružanje raznih oblika zaštite OSI. • kancelarija za OSI koju je osnovala opština, Volonterski servis Zvezdare-pomoć i podrška u kućnim uslovima, sufinansiranje rada UG koje deluju na teritoriji Zvezdare ( budžet Opštine) • Nemam komentar • Radimo različite programe i projekte. • Ne moze se opisati jer Ih nikako ne ukljucuje. • Centar za orijentaciju drustva je nevladina organizacija koja se bavi pitanjima ljudskih prava OSI. U svojim projektima ukljucuje kroz partnerstvo lokalne koalicije OOSI u 9 opstina u Srbiji. U fokusu projekata je razvoj socijalnih servisa, zaposljavanje OSI i monitoring ljudskih prava OSI. • zapošljavanje, informisanje • tt •

6. Da li u Vašoj organizaciji/instituciji postoji radno angažovana osoba sa invaliditetom?

Ne - 69.89% (65)
Da - 30.11% (28)

7. Procenite nivo spremnosti različitih aktera da doprinesu većem učešću OSI i podrže inicijative koje su tome usmerene

1 - nisu nimalo spremne/i ... 5 - veoma su spremne/i

Opština:
1 - 15.05% (14)
2 - 32.26% (30)
3 - 34.41% (32)
4 - 7.53% (7)
5 - 10.75% (10)

Centar za socijalni rad:
1 - 12.90% (12)
2 - 24.73% (23)
3 - 33.33% (31)
4 - 16.13% (15)
5 - 12.90% (12)

Udruženja građana:
1 - 6.45% (6)
2 - 13.98% (13)
3 - 18.28% (17)
4 - 31.18% (29)
5 - 30.11% (28)

Privreda / biznis sektor:
1 - 27.96% (26)
2 - 36.56% (34)
3 - 22.58% (21)
4 - 7.53% (7)
5 - 5.38% (5)

Ustanove kulture:
1 - 12.90% (12)
2 - 21.51% (20)
3 - 31.18% (29)
4 - 19.35% (18)
5 - 15.05% (14)

Mediji:
1 - 7.53% (7)
2 - 17.20% (16)
3 - 33.33% (31)
4 - 23.66% (22)
5 - 18.28% (17)

Škole:
1 - 11.83% (11)
2 - 19.35% (18)
3 - 30.11% (28)
4 - 23.66% (22)
5 - 15.05% (14)

8. Koji su preduslovi za veće učešće i podršku aktera?

Možete odabrati više odgovora

Jasne procedure i standardi u oblasti socijalne zaštite - 8.47% (45)
Bolje razumevanje koncepta socijalnog uključivanja - 7.53% (40)
Razbijanje predrasuda / povećanje svesti o potrebama OSI - 13.37% (71)
Postojanje podsticajnih mehanizama (npr. poreske olakšice...) - 8.66% (46)
Povećanje raspoloživih resursa - 5.27% (28)
Prepoznavanje interesa za učešće i podršku - 6.78% (36)
Bolja međusektorska saradnja - 8.10% (43)
Unapređena informisanost zaposlenih - 5.46% (29)
Veći kapaciteti organizacija/institucija - 4.33% (23)
Direktan kontakt zaposlenih sa OSI - 8.47% (45)
Definisanje strategije na državnom nivou - 4.90% (26)
Definisanje lokalnih strategija - 5.46% (29)
Decentralizacija - 3.77% (20)
Dosledno sprovođenje zakonske regulative - 8.66% (46)
drugo: - 0%
Nesto drugo - 0.75% (4)
detransparentnost socijalnog ega • Promocija alternativnih načinaza uključivanje OSI na tržište rada, kroz socijalno preduzetništvo. • 1 • ? •

9. Koliko interresorna komisija u Vašoj opštini doprinosi većem uključivanju OSI?

ukoliko ne poznajete rad Interresorne komisije, preskočite ovo pitanje

1 - ne doprinosi uopšte / 5 - veoma doprinosi:
1 - 31.08% (23)
2 - 29.73% (22)
3 - 31.08% (23)
4 - 6.76% (5)
5 - 1.35% (1)

10. Koje je vaše razumevanje uloge interresorne komisije?

Ukoliko ne poznajete rad Interresorne komisije, preskočite ovo pitanje

dati preporuku da se maksimalno podstaknu kapaciteti OSI u domenu njihovih mogucnosti u najadekvatnijim uslovima i uz adekvatnu podrsku • ne znam ni da postoje • veza izmedju osoba sa invaliditetom i ostatka populacije (ukljucujuci "obicne gradjane", radne organizacije, kao i politicke strukture) • Ima ključnu ulogu u proceni potreba OSI i iznalaženju načina za zadovoljenje tih potreba bilo da se radi o obrazovnom, socijalnom ili zdravstvenom domenu • Verovatno, bolja saradnj i usklađivanje zajedničkih akcija; • ne razumem pitanje • Interresorna komisija služi za procenu potreba pružanja dodatne podrške (obrazovne, zdravstvene, socijalne) • Interresorna komisija predlaze nivo i vrstu potrebne podrske detetu i porodici u svim oblastima-socijalna, zdravstvena, obrazovna, koristeci potencijale deteta i porodice, a sve u cilju obezbedjivanja najboljih uslova za razvoj i napredak deteta. • procena sposobnosti (zdravstvene, intelektualne, radne...) i potreba za konkretnim vidovima podrške OSI • ..Uvazavanje mogucnosti deteta u procesu obrazovanja...misljenje kvalifikovanih koji vec rade i poznaju dete,pracenje dinamike napredovanja deteta.. • :) • nemam stav • ne zelim da odgovorim • Procena potrebne podrške i stvaranje mogućnosti za primenu iste • Interresorna komisija bi trebalo da pomogne osobi i ponudi joj isluge koje su joj dostupne. • Smatramo da se donošenjem rešenje ne završava proces bavljenja detetom/osobom što je kod nas praksa. Komisija vrlo često donese rešenje, međutim ne prati ispunjenje predloga mere. Bojim se da se i interes deteta/osobe zanemaruje. • Neopravdano i nestrucno • razumem,ali u mojoj opstini takva komisija i ne postoji,doduse za mene koja se ne krecem ne postoji ama bas nista osim majcinog stana u kome i sa kojpm zivim • Da pomogne detetu sa smetnjama u razvoju da se uključi u aktivnosti u zajednici i članovima porodice deteta da uzme aktivnije učešće u ovom procesu. Da izradi individualni plan podrške za dete i umreži sve aktere u procesu pružanja podrške detetu. • IRK bi trebalo da napravi individualni plan podrške za svakog korisnika posebno u oblasti socijale, zdravstva i obrazovanja, u najboljem interesu deteta za što bolji napredak. • savetodavno telo, nisu obezbedjeni mehanizmi i resursi za realizaciju preporuke komisija • Nigde ju nevidim, tj. niko od nadležnih ni ne zna da objasni ni gde se nalaze a kamo li da nešto više znaju... • nmn • Dobro poznavanje ciljne grupe sa razumevanjem njiihovih potreba i stavova. Poznavanje vrsta i kategorija invalidnosti i koje su njihove mogućnosti ( sposobnosti ) • ? • bavi se procenom potreba za pružanjem i dodatnog obrazovanja,zdravstvene i socijalne podrške deci i učenicima • Pomoc da se grupe osoba kojima je potrebna dodatna podrska,ukljuce u zivot zajednice uz uvazavanje onoga sto oni mogu da rade. • obuhvatanje svih aspekata neophodnih za inkluziju • unapređenje i koordiniranje aktivnosti svih socijalnih parnera u oblasti unapređenja položaja i kvaliteta svakodnevnog života OSI na teritoriji opštine • Ukljucivanje u drustveni zivot, obezbedjenje materijalnih sredstava za pojedine troskove (mesecne karte, ucenicki i studentski dom, besplatan boravak u PU, besplatna uzina) • procenjuje funkcijonalnu sposobnost OSI, daje mišljenje i predlog o raljem radu sa osobom i predlaže stepen njegove uključenosti u zajednicu • takva komisija cini mi se ne postoji u mojoj opstini,a iako postoji onda je njen uticaj nistavan,a intersovanje za osobe sa invaliditetom nikakvo,tacnije prema meni konkretno,svi jednostavno okrecu glavu ili sto je najteze ponasaju se kao da sam mentalno zaostala,iako je moj problem fizicke prirode • ne znamo ni da li postoje. • Nije mi poznato postojanje ovakve komisije u Jagodini, znam da postoji komisija za socijalna pitanja i komisija za kategorizaciju, ali za interresornu komisiju nisam cuo. • U nasoj sredini je jos uvek nepoznati rad interresorne komisije,ali njihov rad moze u mnogome doprineti radu dnevnog boravka.Zato sto oni mogu uputiti decu koja ne podlezu ni jednom vidu obrazovanja u dnevni boravak. • hh • - • Da na vreme prepozna potrebe OSI i njene porodice i pruži blagovremene upute za dalju podršku. •

11. Kako smatrate da je moguće unaprediti efektivnost rada Interresorne komisije?

Možete odabrati više odgovora / Ukoliko ne poznajete rad Interresorne komisije, preskočite ovo pitanje

Unapređenjem saradnje IRK sa drugim subjektima u zajednici - 13.42% (31)
Unapređenim planiranjem, praćenjem i izveštavanjem o radu IRK - 10.82% (25)
Uspostavljanjem mehanizama za osiguranje kvaliteta delovanja IRK - 8.23% (19)
Boljim protokom informacija između IRK i drugih aktera - 14.29% (33)
Jasnim definisanjem nadležnosti IRK - 10.39% (24)
Poznavanjem nadležnosti IRK od šire zajednice - 9.96% (23)
Uspostavljanje efikasnog sistema procene - 9.52% (22)
Izgradnjom kapaciteta IRK - 5.63% (13)
Otvorenijim/transparentnijim pristupom u radu IRK - 9.09% (21)
Izmenom sastava IRK - 6.06% (14)
drugo: - 0%
Nesto drugo - 2.60% (6)
Kada načelnica bivšeg sektora "KATEGORIZACIJE" u Domu Zdravlja ne zna da objasni gde se nalazi... • nisam cula za tu komisiju • ne treba apropo prethodnom odgovoru isticati konkretan odgovor u ovom slucaju • ne znam • ? • obezbedjivanjem finansijske podrške iz lokalnog budžeta •

12. Procenite nivo volonterskog učešća građana/ki u vašoj zajednici

1 - veoma nizak / 5 - veoma visok:
1 - 18.28% (17)
2 - 33.33% (31)
3 - 29.03% (27)
4 - 16.13% (15)
5 - 3.23% (3)

13. Kakve prilike za volontiranje postoje u vašoj zajednici?

Možete odabrati više odgovora

Volontiranje u udruženjima građana - 25.18% (69)
Volontiranje u organizovanju javnih akcija i manifestacija - 17.15% (47)
Personalna asistencija za OSI - 11.68% (32)
Lokalni volonterski sersis - 10.95% (30)
Akcije đačkih i studentskih parlamenata - 15.69% (43)
Kancelarija za mlade - 16.79% (46)
drugo: - 0%
Nesto drugo - 2.55% (7)
skoro da i ne postoje. Naš klub pokušava sa uključivanjem, ali to je skoro pa jedini primer u Ar. • Centra za omladinski razvoj, Volonterski centri • nikakve,postoji neka nevladina organizacija ali je dostupna samo odabranima,ne ukljucuje osobe sa in • ne znam • ..... • ? • volontiranje u opštinskoj upravi i javnim ustanovama i preduzećima. posebno u deficitarnim kadrovima •

14. Koji su ključni izazovi za veće volontersko učešće građana/ki u Vašoj zajednici?

Možete odabrati više odgovora

Motivacija volontera/ki - 13.54% (60)
Slaba informisanost potencijalnih volontera/ki - 10.16% (45)
Nedostatak kulture volontiranja i rada za dobrobit drugih - 13.77% (61)
Postojeće administrativne procedure / neadekvatan zakon - 4.29% (19)
Neuređeno priznavanje i vrednovanje volonterskog angažovanja - 12.19% (54)
Nedostatak adekvatnog volonterskog menadžmenta - 6.32% (28)
Loša koordinacija volonterskih servisa - 3.39% (15)
Nedovoljno podrške razvoju volontiranja - 9.26% (41)
Nedovoljna vidljivost prilika za volontiranje - 9.93% (44)
Zatvorenost institucija/organizacija u kojima je moguće volontirati - 6.55% (29)
Nepoznavanje mogućih mehanizama motivacije volontera - 5.42% (24)
Neusklađenost potreba i kapaciteta volontera/ke i udruženja/institucije - 4.06% (18)
drugo: - 0%
Nesto drugo - 1.13% (5)
koliko sam informisana volonterski servisi čak i ne postoje • ne znam • Nista nije dovoljno transparentno...samo prividono postoje mogucnosti • nedostatak osecanja • ? •

15. U kakvim inicijativama / aktivnostima smatrate da je učešće volontera/ki najadekvatnije?

Možete odabrati više odgovora

Rad sa marginalizovanim grupama - 11.83% (55)
Asistencija/druženje sa OSI - 12.90% (60)
U rešavanju svakodnevnih problema u lokalnoj zajednici - 7.96% (37)
Promocija znanja i veština OSI - 10.11% (47)
Aktivnosti neformalnog obrazovanja (radionice, treninzi...) - 8.17% (38)
Kulturne aktivnosti - 9.25% (43)
Ulične akcije - 9.89% (46)
Sportske aktivnosti - 7.96% (37)
Humanitarne aktivnosti - 13.12% (61)
Gde god volonter/ka prepoznaje svoj interes - 8.17% (38)
drugo: - 0%
Nesto drugo - 0.65% (3)
? • ... • Volonter ima pravo da bira gdje i sta hoce da radi. Treba da rade nesto gdje mogu i da nauce korisno •

Komentari (0)

Slične ankete

Upotreba informaciono-komunikacionih tehnologija u nastavi

(sever.dzigurski) Poštovana/i, Nacionalni prosvetni savet Republike Srbije je, uz podršku Tima za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva, u procesu izrade Smernica za

Predstavnici građana u upravljačkim i nadzornim telima u javnom sektoru

(Onlineistrazivanja) Poštovani, Biro za društvena istraživanja namerava da pokrene inicijativu koja za krajni cilj ima stvaranje pravnog okvira za učešće građanskih posmatrač

Štampane ili elektronske knjige?

(Ljilja23) Pozdrav! U ovoj anketi ispitaću Vaš stav u vezi štampanih i elektronskih izdanja knjiga, koje su po Vašem mišljenju bolje i koje više koristite. Molim Vas da što j

Kako Korona virus utiče na Vaš posao?

(Centar) Centar za istraživanja (www.centarzaistrazivanja.com) putem online istražičkog portala Tvoj stav (www.tvojstav.com) sprovodi anketu o uticaju COVID-a 19 na ekonomiju

ANKETA: Korupcija

(jukicmilosav) Reč korupcija (lat. corruptio) znači pokvarenost, izopačenost, razvrat, potkupljivanje, podmićivanje, kvarenje, truljenje, raspadanje, krivotvorenje. Najčešće

Anketa I

(Ana_Andrea) Postovani ucenici, molim Vas da odgovorite na pitanja sledeceg upitnika. Ovo je vazno da bismo se bolje upoznali i nastavili uspesan rad na nastavi hemije. Kada

Anketa 1

(Biljana2016) Poštovani učenici, Molim vas da odgovorite na pitanja sledećeg upitnika. Ovo je važno da bismo se bolje upoznali i nastavili uspešan rad na nastavi hemije. Da l

Dečiji kapuera fest i radionica za odrasle (19.-21.10.2018. godine)

(Sanja777) Dragi naši mali i veliki kapueristi, čast nam je i zadovoljstvo da Vas pozovemo na još jedno zajedničko druženje, ovoga puta u Novom Sadu. 19., 20. i 21. oktobra

SOCIJALNA MREŽA U FUNKCIJI RAZVOJA PARTNERSKIH ODNOSA SA PORODICOM - COPY - COPY

(ignja.ignja) Poštovani roditelji, Molim Vas da popunite ovu anketu koja za cilj ima unapređenje naše dalje saradnje putem facebook-a. Veoma mi je bitno da Vaši odgovori budu

SOCIJALNA MREŽA U FUNKCIJI RAZVOJA PARTNERSKIH ODNOSA SA PORODICOM - 2

(ignja.ignja) Poštovani roditelji, Molim Vas da popunite ovu anketu koja za cilj ima unapređenje naše dalje saradnje putem facebook-a. Veoma mi je bitno da Vaši odgovori budu

ČUVANJE DECE

(undefined.1341) Da li Vršac ima potrebu za dečijim boravkom,za decu do 6 godina? da ne Vršac,dnevni boravak,čuvanje dece

EVIDENCIJA OBRTNIKA

(28011963bcv) DOBRODOŠLI U UDRUŽENJE OBRTNIKA GRADA ZAGREBA Popunite rubrike kako bismo mogli što bolje komunicirati s vama i biti što bolji servis vašim potrebama i želj

Ivana4

(Ivana4) Bolje vas nasla Koja je vasa omiljena bolja? Plava Crvena Zuta Zelena Crna Ljubicasta Ni jedna od navedenih Koju zivotinju najvise volite Psa Macku Majmuna Slona Hrc

Ivana4

(Ivana4) Bolje vas nasla.Drago mi je da sam sa vama. Vase omiljeno jelo? Sarma Musaka Palacinke Grasak Pasulj Nesto drugo

T–Com 1. CFL (nastavak prvenstva)

(USER13467) 01. | 41 | Budućnost 02. | 41 | Rudar 03. | 32 | Mogren 04. | 29 | Grbalj 05. | 29 | Lovćen 06. | 26 | Zeta 0