istraživanje - deliberacija - medijacija

English Srpski

Zaštita životne sredine na lokalnom nivou (0)

Dobar dan! Istraživanje je posvećeno analizi kapaciteta i potreba: a. Lokalnih samouprava, b. Organizacija civilnog društva i c. Poslovnog sektora u oblasti zaštite životne sredine i harmonizacije sa zakonodavstvom Evropske unije. Na osnovu rezultata biće dat predlog praktičnih politika i kampanja javnog zagovaranja.

Ključne reči: Zaštita životne sredine,

1. Da li je vaša opština/grad donela Strategiju održivog razvoja ili Lokalni ekološki akcioni plan?

1.Da, donela je oba dokumenta. - 0%
2.Da, donela je jedan dokument. - 0%
3.Mislim da su doneti takvi dokumenti, ali ne mogu tačno da kažem - 0%
4.Nije donela takve dokumente - 0%
5.Ne znam, nisam upoznat - 0%

2. 2. Da li vam je poznato koje strateške dokumente, programe i planove u oblasti zaštite životne sredine je Republika Srbija (Skupština, Vlada ili resorno ministarstvo) usvojila poslednjih 5 godina:

1.Da, upoznat sam sa tim dokumentima - 0%
2.Da, upoznat sam sa nekim dokumentima - 0%
3.Upoznat sam tek toliko da znam da oni postoje - 0%
4.Nisam upoznat sa tim dokumentima - 0%

3. Da li ste upoznati sa pravnim tekovinama EU u oblasti životne sredine i sa strateškim dokumentima:

1.Upoznat sam u potpunosti - 0%
2.Upoznat sam - 0%
3.I jesam, i nisam upoznat - 0%
4.Ne znam, nisam upoznat - 0%

4. Da li u vašoj opštini/gradu postoji organizaciona jedinica, organ ili lice zaduženo za pitanja zaštite životne sredine?

1.Postoji samo lice zaduženo za ZŽS. - 0%
2.Postoji organizaciona jedinica. - 0%
3.Ne postoji ni lice, ni organizaciona jedinica. - 0%
4.Nešto ima, ali ne znam šta. - 0%
5.Ne znam, nisam upoznat. - 0%

5. Koji su, po vašem mišljenju, najveći problemi u sprovođenju propisa i politike u oblasti zaštite životne sredine u vašoj opštini/gradu:

1.Nedostatak finansijskih sredstava - 0%
2.Nedovoljan broj zaposlenih na poslovima zaštite životne sredine - 0%
3.Nedovoljna stručnost ljudi na tim poslovima - 0%
4.Nezadovoljavajuća tehnička opremljenost - 0%
5.Nezadovoljavajuća saradnja sa Republičkim, odnosno pokrajinskim organima - 0%
6.Nedovoljno razvijen pravni okvir (nema adekvatnih podzakonskih akata) - 0%
7.Problemi u tumačenju propisa - 0%
8.Nedostatak političke volje - 0%
9.Nedostatak saradnje sa civilnim sektorom - 0%
10.Nedostatak podrške javnosti - 0%
11.Nedostatak odgovarajućih ovlašćenja - 0%
12.Ne znam, nisam upoznat - 0%

Komentari (0)

Slične ankete

Dijalogom do promena na lokalnom nivou

(Onlineistrazivanja) Poštovani/a, pred Vama se nalazi anketa koju sprovodi udruženje građana Dijalog iz Valjeva. Vašim odgovorima na postavljena pitanja doprinosite da utvrd

Predavači teorijske nastave 2

(USER14082) Poštovani kolege predavači, evo nastavka ankete pa ko je voljan da učestvuje neka izvoli. Koju nastavnu metudu volite da primenjuju predavači ABS-a na seminarima

Upitnik javni tužioci

(Onlineistrazivanja) Sa kojim od navedenih tvrdnji se slažete, a sa kojima ne? (Zaokružiti u SVAKOM REDU) U Srbiji nema perspektive za ljude kao što sam ja. Budućnost je ovde

Najplaćeniji poslovi u Srbiji

(Nemus1) Ova anketa ima za cilj , da otkrije šta vi lično mislite iz koje oblasti zanimanja se može dostići što veća zarada u Srbiji. Iz koje oblasti zanimanja je najveća zar

Nova stranka, nova šansa?

(USER16114) Molimo Vas da sa ove liste izabere TRI glavna prioriteta vladavina prava; poštovanje ljudskih prava i sloboda, nezavisnih od verske, rasne i nacionalne pripadnos

Protesti u Srbiji?

(Onlineistrazivanja) U susednim državama, Hrvatskoj i Crnoj Gori su odrzani protesti ili su najavljeni. U mobilizaciji i organizaciji protesta značajnu ulogu imaju društveni

Borba protiv korupcije u gradovima i opštinama Srbije

(Onlineistrazivanja) Projekat “Izrada lokalnih planova za borbu protiv korupcije” realizuje Biro za društvena istraživanja (BIRODI), uz finansijsku podršku USAID-a i Institu

Stanje životne sredine u Srbiji

(Onlineistrazivanja) Kako bi ste opisali stanje životne sredine u Srbiji? Odlično Zadovoljavajuće Više zadovoljavajuće nego nezadovoljavajuće Više nezadovoljavajuće nego z

ANKETA: BORCI PROTIV KORUPCIJE U 2020. GODINI U REPUBLICI SRBIJI?

(Onlineistrazivanja) Tekuću 2020. godinu obeležila je pandemija virusa COVID19. U ovom periodu uz postojeće, globalno ali i lokalno, javili su se novi, brojni slučajevi koru

UPITNIK O UPOTREBI ODEVNIH PREDMETA U SRBIJI

(Onlineistrazivanja) Sistem proizvodnje i potrošnje tekstila ima ogroman uticaj na životnu sredinu, klimu i društvo. Odeća, obuća i tekstil za domaćinstvo zauzimaju četvrto m

Na raskršću

(jukicmilosav) U turbulentnim vremenima često postavljamo pitanje "kako dalje". Želimo od ćujemo Vaše mišljenje Šta mislite o procesu pristupanja EU? Na koji način se građani

ANKETA O ZASTITI ZIVOTNE SREDINE U NISU

(miskogl) 1. IME, POL, STAROST? DSADSDASDSD DASDSDASD DASDFSDFSDF GDFGDFGHDGDFG HFGHFGHFGH ............. 2. STA MISLITE O ........... 3. FSDOKFSDOKJ????

Godinu danas posle poplava u Srbiji!

(Onlineistrazivanja) Godinu dana posle velikih poplava u Srbiji želimo da čujemo Vašu ocenu onoga što se dešavalo. Anketa se sprovodi u nekomercijalne svrhe! Hvala za izdvoje

Anketa o antikorupcijskim telima u Srbiji

(Zoran) Na koji način stičete informacije o radu sledećih institucija Agencija za borbu protiv korupcije Biro za koordinacijom sluzbama bezbednosti Državna revizorska institu

DOstave gotove hrane pogodna SPORTISTIMA amaterskim i profesionalnim

(slobodan1990) Doobrodosli ... Da li bi vam znacilo da posle treninga dobijete sveze napravljen visoko-protenski i zdrav obr