Centar online istraživanja
English Srpski Српски

Anketa o Nacionalnoj strategiji za borbu protiv korupcije (200)

Poštovani ispitanici, Srbija donosi Nacionalnu strategiju za borbu protiv korupcije na period 2013. - 2018. godine. Ovo je prilika da čujemo Vaše stavove i razmišljanja. Rezultati istraživanja će biti obrađeni i dostavljeni Radnoj grupi za izradu ovog dokumenta. Ovo je prilika da kažete svoje stavove i razmišljanja i tako date doprinos borbi protiv korupcije.Posebno ćemo ceniti Vaše sugestije i predloge. Unapred zahvalni, BIRODI

Ključne reči: korupcija,strategija,aktivno javno mnjenje,

1. Šta je za Vas pre svega korupcija?

Davanje i uzimanje mita - 17.82% (113)
Pristrasnost i protekcija - 6.15% (39)
Sukob interesa državnih i lokalnih funkcionera - 5.21% (33)
Zloupotreba položaja u javnom sektoru - 15.77% (100)
Zloupotreba položaja u privatnom sektoru - 6.94% (44)
Kršenje zakona - 13.09% (83)
Iznuda novca od strane nekoga ko radi u državnom sektoru - 7.89% (50)
Trgovina uticajem - 11.99% (76)
Nanošenje nepravde - 6.78% (43)
Uskraćivanje prava - 6.47% (41)
Nesto drugo - 1.89% (12)
sve to • Naplata uskuga • zloupotreba institucija • sve ovo što ste naveli • Kad normalna osoba mora da plati da bi se zaposlila!! • prilika da BIRODI ućari neki dinar, umisli da zna nešto oko istraživanja i da se uvuče Vučićevima :) • Ma citava drzava • najvece zlo za postenog gradjanina i opstanak same drzave • rak drustva • Najveća i hronična bolest srpskog društva • Sve navedeno. • sve iznad navedeno •

2. Šta je za Vas pre svega borba protiv korupcije?

Otkrivanje i kažnjavanje počinilaca dela korupcije - 18.77% (110)
Stvaranje mehanizama koji treba da spreče korupciju - 20.99% (123)
Jačanje tela koja se bore protiv korupcije - 10.41% (61)
Unapređenje rada i integriteta državnih organa i institucija - 10.92% (64)
Usvajanje i sprovođenje zakona - 12.97% (76)
Jačanje morala i integriteta zaposlenih u javnom sektoru - 10.24% (60)
Zaštita prava onih koji prijave slučajeve korupcije - 14.16% (83)
Nesto drugo - 1.54% (9)
Promena citave drzava • Sve navedeno. • sve to • edukacija gradjana • pokusaj da svi gradjani imaju pravnu sigurnost-na zalost nisam primetila da se nesto menja • uklanjanje partija iz javnih poslova • uklanjanje neistomisljenika • Oni koji su činili korupciju da javno priznaju, a da se krivično ne gone (primer: RSA aparthejd). • Kad se BIRODI već uvukao Vučićevoj ekipi pa kad Z. tripuje da se razume u istraživanja a P. se stidi •

3. U koje tri obasti društva pre ostalih treba uspostaviti sistem borbe protiv korupcije imajući u vidu negativne posledice koje nastaju po društvo i državu?

Nemam stav - 3.00% (6)
Treba istovremeno delovati u svim oblastima - 69.50% (139)
Treba delovati pre svega, upišite - 0%
Nesto drugo - 27.50% (55)
zdravstvo,javni sektor,gradjevina • policija, sup • zdravstvo, državna administracija, policija • pre svega u politici • u drzavnom sektoru • zdravstvo,pravosudje,javni sektor • sudstvo, privreda, zdravstvo • privatizacija, zdravstvo, prosveta • zdravstvo, obrazovanje, politika • treba da deluju oni koji znaju a ne oni koji tripuju da znaju i uklapaju se u ove turbo-folk borbe • zdravstvo,pravosudje • drzavnim institucijama • politika, sudstvo, zdravstvo • sudstvo, državna uprava, javni sektor • zdravstvo, zaposljavanje, obrazovanje • sudstvo, zdrvstvo i obrazovanje • Pravosuđe, državna uprava, lokalna samouprava • korumpiranost državnih sluzbenika ovlascenih za kontrolu i nadzor nad sprovodjenjem zakona, zdravstv • u oblasti zdravstva • policiji, tužilaštvu i sudstvu. Treba početi od početka od porodilišta i delovati u svim oblstima. • medicini i pravosudju • zakonodaavnu, sudsku i izvrsnu vlast • Sudstvo, Zdravstveno, Inspektoratima .... • sudstvo, zdravstvo, drzavna administracija • zdravstvo, pravosudje • zdravstvo,visoko obrazovanim ustanovama,policiji • zdravstvi,pravosu]e,drzavna administracija,privatni sektor • Politika • Lokalne uprave, carina, policija • obrazovanje, javni sektor, mediji • zaposljavanje u javnom sektoru, policija, zdravstvo • pravosudje, javna uprava, zdravstvo, prosveta • NA NAVISIM NIVOIMA ,POLITIKA .. • pravosudje!!! • Na konsekventnost u zakonodavnoj, sudskoj i izvrsnoj vlastilast • pravosuđe, državna uprava, zdravstvo, obrazovanje • Zdravstvo,trgovina i sudstvo • zdravstvo, pravosuđe i obrazovanje, policija, zapošljavanje ali i u svim ostalim obl. • Policija, sudstvo, drzavna administracija • Javne nabavke, javni radovi i uplacivanje doprinosa za zaposlene u privatnom sektoru. • javni sektor, sudstvo, zdravstvo • onemogućiti monopol,povećati informisanost i transparentnost i ograničiti ovlašćenja i priilegije • u drzavnoj upravi, obrazovanju, zdravstvu, policiji... • Zdravstvo , sudstvo , državna administracija • Zdravstvo, sudstvo, policija • sudstvo,zdravstvo,policija • zdravstvo, državna uprava • Zdravstvo, Školstvo • pravosuđe • Bolnica •

4. Pred Vama su ciljevi Nacionalne strategije za borbu protiv korupcije. Koji od navedenih ciljeva iz predloga Nacionalne strategije za borbu protiv će doprineti borbi protiv korupcije?

Odgovorite za svaki cilj!

Otklonjeni nedostaci u pravnom okviru kontrole finansiranja političkih aktivnosti i subjekata.:
Veoma puno - 28.50% (57)
Puno - 27.00% (54)
Osrednje - 21.00% (42)
Malo - 14.00% (28)
Nimalo - 5.50% (11)
Nemam stav - 4.00% (8)

Otklonjeni nedostaci u pravnom okviru i ojačani kapaciteti u oblasti prevencije sukoba interesa, kontrole imovine i prihoda javnih funkcionera. :
Veoma puno - 33.00% (66)
Puno - 25.00% (50)
Osrednje - 21.50% (43)
Malo - 11.50% (23)
Nimalo - 5.50% (11)
Nemam stav - 3.50% (7)

Usvojen i primenjen delotvoran zakonski okvir kojim se reguliše lobiranje i učešće javnosti u postupku donošenja propisa:
Veoma puno - 24.50% (49)
Puno - 26.50% (53)
Osrednje - 22.00% (44)
Malo - 17.50% (35)
Nimalo - 5.00% (10)
Nemam stav - 4.50% (9)

Utvrđeni jasni kriterijumi za predlaganje, izbor i razrešenje, kao i vrednovanje rezultata rada direktora javnih preduzeća.:
Veoma puno - 32.50% (65)
Puno - 25.50% (51)
Osrednje - 21.00% (42)
Malo - 10.50% (21)
Nimalo - 7.50% (15)
Nemam stav - 3.00% (6)

Usvojeni pokrajinski i lokalni akcioni planovi za borbu protiv korupcije čije sprovođenje nadziru stalna radna tela pokrajinskih, odnosno lokalnih skupština.:
Veoma puno - 25.00% (50)
Puno - 22.00% (44)
Osrednje - 20.50% (41)
Malo - 14.50% (29)
Nimalo - 13.00% (26)
Nemam stav - 5.00% (10)

Sistem e-Porezi u potupnosti je razvijen i podaci se redovno ažuriraju.:
Veoma puno - 20.50% (41)
Puno - 25.50% (51)
Osrednje - 22.00% (44)
Malo - 15.50% (31)
Nimalo - 10.00% (20)
Nemam stav - 6.50% (13)

Uspostavljen pravni i institucionalni okvir za sprovođenje sistema jedinstvenog identifikacionog poreskog broja za fizička i pravna lica.:
Veoma puno - 23.00% (46)
Puno - 22.00% (44)
Osrednje - 26.00% (52)
Malo - 10.00% (20)
Nimalo - 11.00% (22)
Nemam stav - 8.00% (16)

Identifikovati i otkloniti sve nedostatke u pravnom okviru carinskog sistema koji pogoduju korupciji. :
Veoma puno - 31.00% (62)
Puno - 27.00% (54)
Osrednje - 19.50% (39)
Malo - 10.00% (20)
Nimalo - 7.00% (14)
Nemam stav - 5.50% (11)

Uspostavljena efikasna kontrola primene carinskih propisa. :
Veoma puno - 22.50% (45)
Puno - 34.00% (68)
Osrednje - 24.00% (48)
Malo - 8.50% (17)
Nimalo - 7.00% (14)
Nemam stav - 4.00% (8)

Unapređeno učešće javnosti u praćenju trošenja budžetskih sredstava.:
Veoma puno - 33.50% (67)
Puno - 26.00% (52)
Osrednje - 20.50% (41)
Malo - 7.50% (15)
Nimalo - 8.00% (16)
Nemam stav - 4.50% (9)

Dosledna primena Zakona o javnim nabavkama i uspostavljena evidencija o postupanju nadležnih organa povodom nepravilnosti utvrđenih u njihovim izveštajima:
Veoma puno - 38.50% (77)
Puno - 26.50% (53)
Osrednje - 17.50% (35)
Malo - 7.50% (15)
Nimalo - 6.50% (13)
Nemam stav - 3.50% (7)

Unapređena saradnja i koordinacija aktivnosti na suzbijanju korupcije između relevantnih institucija, na svim nivoima vlasti.:
Veoma puno - 33.00% (66)
Puno - 27.00% (54)
Osrednje - 21.00% (42)
Malo - 9.50% (19)
Nimalo - 6.00% (12)
Nemam stav - 3.50% (7)

Uspostavljen i razvijen sistem javne interne finansijske kontrole u javnom sektoru na svim nivoima vlasti. :
Veoma puno - 38.00% (76)
Puno - 29.00% (58)
Osrednje - 14.50% (29)
Malo - 7.50% (15)
Nimalo - 6.50% (13)
Nemam stav - 4.50% (9)

Izmenjen pravni okvir radi obezbeđenja potpune finansijske i operativne nezavisnosti DRI u skladu sa standardima Međunarodne organizacije vrhovnih revizorskih institucija (INTOSAI) i sprovedene revizije svrsishodnosti. :
Veoma puno - 30.50% (61)
Puno - 25.50% (51)
Osrednje - 22.00% (44)
Malo - 9.00% (18)
Nimalo - 5.50% (11)
Nemam stav - 7.50% (15)

Uspostavljen i razvijen sistem prevencije, otkrivanja, izveštavanja i postupanja sa nepravilnostima korišćenja sredstava iz fondova Evropske unije i fondova drugih međunarodnih institucija i organizacija. :
Veoma puno - 32.00% (64)
Puno - 29.50% (59)
Osrednje - 16.50% (33)
Malo - 9.50% (19)
Nimalo - 8.00% (16)
Nemam stav - 4.50% (9)

Izmenjen pravni okvir tako da se otklone rizici na korupciju u propisima kojima se uređuje postupak i kontrola privatizacije, reorganizacije i stečaja preduzeća sa državnim i društvenim kapitalom.:
Veoma puno - 40.00% (80)
Puno - 22.50% (45)
Osrednje - 21.50% (43)
Malo - 5.00% (10)
Nimalo - 7.00% (14)
Nemam stav - 4.00% (8)

Uspostavljanje sistema efikasne primene i kontrole sprovođenja pozitivnih propisa u oblasti privatizacije, reorganizacije i stečaja:
Veoma puno - 37.00% (74)
Puno - 24.00% (48)
Osrednje - 18.50% (37)
Malo - 8.50% (17)
Nimalo - 6.50% (13)
Nemam stav - 5.50% (11)

Uklonjeni rizici od korupcije u oblasti javno-privatnih partnerstava i koncesija i njegova dosledna primena:
Veoma puno - 33.50% (67)
Puno - 24.50% (49)
Osrednje - 21.00% (42)
Malo - 7.50% (15)
Nimalo - 7.00% (14)
Nemam stav - 6.50% (13)

Puna nezavisnost, odnosno samostalnost i transparetnost pravosuđa u budžetskim ovlašćenjima. :
Veoma puno - 34.00% (68)
Puno - 27.00% (54)
Osrednje - 17.50% (35)
Malo - 7.50% (15)
Nimalo - 7.50% (15)
Nemam stav - 6.50% (13)

Proces izbora, napredovanja i odgovornosti nosilaca pravosudnih funkcija zasnovan na jasnim, objektivnim, transparentnim i unapred utvrđenim kriterijumima.:
Veoma puno - 37.00% (74)
Puno - 29.50% (59)
Osrednje - 14.00% (28)
Malo - 7.50% (15)
Nimalo - 7.50% (15)
Nemam stav - 4.50% (9)

Razvijeno efikasno i proaktivno postupanje u otkrivanju i krivičnom gonjenju koruptivnih krivičnih dela. :
Veoma puno - 48.50% (97)
Puno - 25.50% (51)
Osrednje - 10.00% (20)
Malo - 6.00% (12)
Nimalo - 7.00% (14)
Nemam stav - 3.00% (6)

Unapređeno materijalno krivično zakonodavstvo i usklađeno sa međunarodnim standardima.:
Veoma puno - 39.50% (79)
Puno - 24.50% (49)
Osrednje - 17.50% (35)
Malo - 6.50% (13)
Nimalo - 8.00% (16)
Nemam stav - 4.00% (8)

Uspostavljena efekasna horizontalna i vertikalna saradnja i razmena informacija policije, tužilaštava, sudstva, drugih državnih organa i institucija, regulatornih i nadzornih tela, te evropskih i međunarodnih institucija i organizacija. :
Veoma puno - 43.00% (86)
Puno - 25.00% (50)
Osrednje - 14.00% (28)
Malo - 7.50% (15)
Nimalo - 6.00% (12)
Nemam stav - 4.50% (9)

Uspostavljena jedinstvena evidencija (elektronski upisnik) za krivična dela sa koruptivnim elementom. :
Veoma puno - 36.50% (73)
Puno - 24.50% (49)
Osrednje - 16.00% (32)
Malo - 8.50% (17)
Nimalo - 8.00% (16)
Nemam stav - 6.50% (13)

Ojačani mehanizmi za prevenciju sukoba interesa u pravosudnim profesijama :
Veoma puno - 34.50% (69)
Puno - 27.50% (55)
Osrednje - 18.50% (37)
Malo - 8.50% (17)
Nimalo - 5.50% (11)
Nemam stav - 5.50% (11)

Obezbeđeni adekvatni resursi javnog tužilaštva i sudovaza postupanje u slučajevima korupcije (jačanje kapaciteta):
Veoma puno - 29.50% (59)
Puno - 29.50% (59)
Osrednje - 19.00% (38)
Malo - 9.00% (18)
Nimalo - 6.50% (13)
Nemam stav - 6.50% (13)

Donošenje dugoročne strategije koja na sveobuhvatan način unapređuje pitanje finansijskih istraga. :
Veoma puno - 25.50% (51)
Puno - 31.50% (63)
Osrednje - 15.50% (31)
Malo - 13.00% (26)
Nimalo - 8.00% (16)
Nemam stav - 6.50% (13)

Ojačani kapaciteti policije za sprovođenje istraga u krivičnim delima sa elementima korupcije.:
Veoma puno - 31.00% (62)
Puno - 29.00% (58)
Osrednje - 15.00% (30)
Malo - 13.00% (26)
Nimalo - 6.50% (13)
Nemam stav - 5.50% (11)

Ojačani integritet i mehanizmi unutrašnje kontrole u cilju suzbijanja korupcije u sektoru policije.:
Veoma puno - 43.00% (86)
Puno - 23.00% (46)
Osrednje - 11.00% (22)
Malo - 13.00% (26)
Nimalo - 4.50% (9)
Nemam stav - 5.50% (11)

Sve nepokretnosti u Srbiji i sa njima povezani podaci upisani su u javni elektronski Katastar nepokretnosti.:
Veoma puno - 35.00% (70)
Puno - 23.50% (47)
Osrednje - 18.50% (37)
Malo - 10.00% (20)
Nimalo - 7.00% (14)
Nemam stav - 6.00% (12)

Smanjen broj procedura i uvođenje jednošalterskog sistema za izdavanje građevinskih i drugih dozvola i saglasnosti.:
Veoma puno - 37.50% (75)
Puno - 27.50% (55)
Osrednje - 14.00% (28)
Malo - 10.00% (20)
Nimalo - 6.50% (13)
Nemam stav - 4.50% (9)

Transparentni kriterijumi i učešće javnosti u postpuku razmatranja, izmena i usvajanja prostornih i urbanističkih planova na svim nivoima vlasti.:
Veoma puno - 27.00% (54)
Puno - 29.50% (59)
Osrednje - 20.50% (41)
Malo - 8.00% (16)
Nimalo - 10.00% (20)
Nemam stav - 5.00% (10)

Efikasna interna i eksterna kontrola u postupku izdavanja građevinskih i drugih dozvola i saglasnosti u oblasti urbanizma.:
Veoma puno - 35.00% (70)
Puno - 27.50% (55)
Osrednje - 14.00% (28)
Malo - 9.50% (19)
Nimalo - 9.00% (18)
Nemam stav - 5.00% (10)

Identifikovati i otkloniti sve nedostatke u pravnom okviru koji pogoduju korupciji i obezbediti njihovu punu primenu:
Veoma puno - 38.50% (77)
Puno - 29.50% (59)
Osrednje - 12.50% (25)
Malo - 8.50% (17)
Nimalo - 6.50% (13)
Nemam stav - 4.50% (9)

Efikasni mehanizmi za integritet, odgovornost i transparentnost u donošenju i sprovođenju odluka :
Veoma puno - 31.00% (62)
Puno - 30.50% (61)
Osrednje - 14.50% (29)
Malo - 11.00% (22)
Nimalo - 8.00% (16)
Nemam stav - 5.00% (10)

Transparentan informacioni sistem u zdravstvu i učešće građana u kontroli rada zdravstvenih institucija, u skladu sa zakonskom zaštitom podataka o ličnosti.:
Veoma puno - 36.00% (72)
Puno - 31.50% (63)
Osrednje - 9.50% (19)
Malo - 11.00% (22)
Nimalo - 8.00% (16)
Nemam stav - 4.00% (8)

Izmenjen pravni okvir koji se odnosi na izbor, položaj i ovlašćenja direktora osnovnih i srednjih škola, kao i dekana fakulteta :
Veoma puno - 34.50% (69)
Puno - 30.50% (61)
Osrednje - 14.00% (28)
Malo - 9.50% (19)
Nimalo - 7.00% (14)
Nemam stav - 4.50% (9)

Usvojeni propisi koji regulišu prosvetnu inspekciju.:
Veoma puno - 34.50% (69)
Puno - 25.00% (50)
Osrednje - 19.50% (39)
Malo - 9.00% (18)
Nimalo - 7.00% (14)
Nemam stav - 5.00% (10)

Transparentnost postupka upisa, polaganja ispita, ocenjivanja i evaluacije znanja u svim školskim institucijama. :
Veoma puno - 36.50% (73)
Puno - 23.50% (47)
Osrednje - 19.50% (39)
Malo - 8.50% (17)
Nimalo - 7.00% (14)
Nemam stav - 5.00% (10)

Proces akreditovanja i naknadne kontrole ispunjenosti uslova za rad državnih i privatnih školskih ustanova zasnovan je na jasnim, objektivnim, transparentnim i unapred utvrđenim kriterijumima.:
Veoma puno - 32.50% (65)
Puno - 29.00% (58)
Osrednje - 17.50% (35)
Malo - 8.50% (17)
Nimalo - 8.00% (16)
Nemam stav - 4.50% (9)

Uspostavljena transparentnost finansiranja sporta i vlasničke strukture sportskih klubova i saveza.:
Veoma puno - 34.00% (68)
Puno - 26.00% (52)
Osrednje - 16.00% (32)
Malo - 9.00% (18)
Nimalo - 9.50% (19)
Nemam stav - 5.50% (11)

Transparentno vlasništvo, finansiranje medija i uređivačka politika:
Veoma puno - 39.00% (78)
Puno - 26.00% (52)
Osrednje - 12.00% (24)
Malo - 8.50% (17)
Nimalo - 8.50% (17)
Nemam stav - 6.00% (12)

Stvoreni uslovi za aktivnije učešće privatnog sektora u borbi protiv korupcije:
Veoma puno - 29.50% (59)
Puno - 30.00% (60)
Osrednje - 18.00% (36)
Malo - 6.00% (12)
Nimalo - 9.50% (19)
Nemam stav - 7.00% (14)

Stvoreni uslovi za aktivnije učešće civilnog sektora u borbi protiv korupcije.:
Veoma puno - 39.50% (79)
Puno - 22.50% (45)
Osrednje - 15.50% (31)
Malo - 9.00% (18)
Nimalo - 8.50% (17)
Nemam stav - 5.00% (10)

Kontinuirana edukacija o korupciji i načinima borbe protiv korupcije:
Veoma puno - 38.50% (77)
Puno - 22.50% (45)
Osrednje - 16.50% (33)
Malo - 10.50% (21)
Nimalo - 7.00% (14)
Nemam stav - 5.00% (10)

Obezbeđena transparentnost u radu organa javne vlasti:
Veoma puno - 40.50% (81)
Puno - 27.50% (55)
Osrednje - 14.00% (28)
Malo - 5.50% (11)
Nimalo - 6.00% (12)
Nemam stav - 6.50% (13)

Sistem zapošljavanja i napredovanja u organima javne vlasti na osnovu kriterijuma i zasluga:
Veoma puno - 53.50% (107)
Puno - 21.00% (42)
Osrednje - 5.50% (11)
Malo - 6.00% (12)
Nimalo - 8.50% (17)
Nemam stav - 5.50% (11)

Uspostavljena analiza efekata na korupciju u postupku pripreme propisa:
Veoma puno - 32.00% (64)
Puno - 30.00% (60)
Osrednje - 20.00% (40)
Malo - 6.50% (13)
Nimalo - 6.50% (13)
Nemam stav - 5.00% (10)

5. Da li imate kometar za predložene ciljeve? Ako imate molimo Vas da ih upišete uz konkrentan cilj.

Otklonjeni nedostaci u pravnom okviru kontrole finansiranja političkih aktivnosti i subjekata.

:
 • Ko? Kada? Kako? •  •  •  •  •  •  • ne finansirati političke aktivnosti i subjekte • ciljevi su metodoloski neujednaceni, razlicitog stepena opstosti... neki su veoma neoprecizni i većina nije SMART.. previse ih je i lose su sistematizovani. stice se utisak da se prepoznaju razni problemi, ali se nema ideja sta i kojim redom. •  • Obavezno ostvariti.  •  •  •  •  •  • bez stvarne kontrole nema suštinskog pomaka •  •  • 

Otklonjeni nedostaci u pravnom okviru i ojačani kapaciteti u oblasti prevencije sukoba interesa, kontrole imovine i prihoda javnih funkcionera.

:
 • Sa ovakvim "elitama"? •  •  •  •  •  •  • pojačati kontrolu imovine i trgovine uticaja funkcionera  •  •  • Obavezno ostvariti.  •  •  •  •  •  • isto što i predhodno •  •  • 

Usvojen i primenjen delotvoran zakonski okvir kojim se reguliše lobiranje i učešće javnosti u postupku donošenja propisa.

:
 • Zakone imamo i sada... •  •  •  •  •  •  • javnost nemotivisana za bilo koje aktivnosti •  •  • Obavezno ostvariti.  •  •  •  •  •  • zakonskih okvira imamo dosta •  •  • 

Utvrđeni jasni kriterijumi za predlaganje, izbor i razrešenje, kao i vrednovanje rezultata rada direktora javnih preduzeća.

:
 • Imamo i to! •  •  •  •  •  •  • što pre bude sprovedeno, ima šanse da neko javno preduzeće opstane •  •  • Obavezno ostvariti.  •  •  •  •  •  • koji god kriterijumi da se postave bez kontrole onih koji budu nadležni da procenjuju nečiji rad,nema ništa. ocenju •  •  • 

Usvojeni pokrajinski i lokalni akcioni planovi za borbu protiv korupcije čije sprovođenje nadziru stalna radna tela pokrajinskih, odnosno lokalnih skupština.

:
 • Jedno je usvajati, a drugo sprovoditi. •  •  •  •  •  •  • cilj pozitivan u borbi protiv korupcije,sprovesti ga što pre •  •  • Obavezno ostvariti.  •  •  •  •  •  • akcionih planova je i do sada bilo.Dok se ne izvrši departizacija, od svega ovoga nema ništa. •  •  • 

Sistem e-Porezi u potupnosti je razvijen i podaci se redovno ažuriraju.

:
 • To bi bio korak napred. •  •  •  •  •  •  • neophodno je ažuriranje podataka i stvaranje jedinstvene baze •  •  • Obavezno ostvariti.  •  •  •  •  •  • pa dobro, i šta onda? •  •  • 

Uspostavljen pravni i institucionalni okvir za sprovođenje sistema jedinstvenog identifikacionog poreskog broja za fizička i pravna lica.

:
 • Zašto to već nije uradjeno? •  •  •  •  •  •  • prevashodni cilj svakog civilizovanog društva •  •  • Obavezno ostvariti.  •  •  •  •  •  • to već spada u tehniku i najmanji je problem. •  •  • 

Identifikovati i otkloniti sve nedostatke u pravnom okviru carinskog sistema koji pogoduju korupciji.

:
 • I to! •  •  •  •  •  •  • i uspostaviti mehanizme za sprečavanje korupcije  •  •  • Obavezno ostvariti.  •  •  •  •  •  • kao napred •  •  • 

Uspostavljena efikasna kontrola primene carinskih propisa.

:
 • Ko će da ih kontroliše? Njihovi šefovi? •  •  •  •  •  •  • to je svakako neophodna karika u sprečavanju korupcije •  •  • Obavezno ostvariti.  •  •  •  •  •  • naravno •  •  • 

Unapređeno učešće javnosti u praćenju trošenja budžetskih sredstava.

:
 • Wishful thinking... •  •  •  •  •  •  • učešće javnosti u toj oblasti je svrsishodno •  •  • Obavezno ostvariti.  •  •  •  •  •  • javnost ko javnost,bez institucija nezavisnih u svakom smislu, ništa. •  •  • 

Dosledna primena Zakona o javnim nabavkama i uspostavljena evidencija o postupanju nadležnih organa povodom nepravilnosti utvrđenih u njihovim izveštajima.

:
 • I da ta evidencija bude javna - na intertnetu. •  •  •  •  •  •  • evidenciju o utvrđenim nepravilnostima izložiti javnosti  •  •  • Obavezno ostvariti.  •  •  •  •  •  • o doslednosti se toliko priča a doslednost postoji samo u korupciji,na svim nivoima, u svim segmentima društva •  •  • 

Unapređena saradnja i koordinacija aktivnosti na suzbijanju korupcije između relevantnih institucija, na svim nivoima vlasti.

:
 • Za sada odlično saradjuju u primanju mita... •  •  •  •  •  •  • izuzetno potrebna i neophodna u suzbijanju korupcije •  •  •  •  •  •  •  •  • tačno, to je neophodno ali se pitam kako to izvesti kada različiti stranački interesi i stranačka borba blokiraju svaku suštinsku saradnju institucija na svim nivoima •  •  • 

Uspostavljen i razvijen sistem javne interne finansijske kontrole u javnom sektoru na svim nivoima vlasti.

:
 • I to na internet. •  •  •  •  •  •  • veoma bitno pitanje za funkcionisanje sistema vlasti •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  • 

Izmenjen pravni okvir radi obezbeđenja potpune finansijske i operativne nezavisnosti DRI u skladu sa standardima. Međunarodne organizacije vrhovnih revizorskih institucija (INTOSAI) i sprovedene revizije svrsishodnosti.

:
 • Uvek ćemo mi naći način da ih "preveslamo"... •  •  •  •  •  •  • DRI-nezavisna institucija, bitna za otkrivanje korupcije naročito u javnom sektoru •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  • 

Uspostavljen i razvijen sistem prevencije, otkrivanja, izveštavanja i postupanja sa nepravilnostima korišćenja sredstava iz fondova Evropske unije i fondova drugih međunarodnih institucija i organizacija.

:
 • To bi moglo samo kad bi evropski činovnici sedeli u našim kancelarijama. •  •  •  •  •  •  • veoma bitan faktor kojim se utvrđuje gde su namenjena sredstva potrebna i gde su upotrebljena upotrebljena  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  • 

Izmenjen pravni okvir tako da se otklone rizici na korupciju u propisima kojima se uređuje postupak i kontrola privatizacije, reorganizacije i stečaja preduzeća sa državnim i društvenim kapitalom.

:
 • Ovo će ići najteže, jer je to rudnik zlata za "muljatore". •  •  •  •  •  •  • malo je kasno •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  • 

Uspostavljanje sistema efikasne primene i kontrole sprovođenja pozitivnih propisa u oblasti privatizacije, reorganizacije i stečaja.

:
 • Ko će da kontroliše kontrolore? •  •  •  •  •  •  • malo je kasno •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  • 

Uklonjeni rizici od korupcije u oblasti javno-privatnih partnerstava i koncesija i njegova dosledna primena

:
 • Lepo je reći... •  •  •  •  •  •  • to bi u ovom periodu bilo pravo rešenje •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  • 

Puna nezavisnost, odnosno samostalnost i transparetnost pravosuđa u budžetskim ovlašćenjima.

:
 • Jedan od najtežih zadataka, jer se korumpirana vlast toga nikada neće odreći. •  •  •  •  •  •  • nnemam komentar vezano za budžetska ovlašćenja, ali je nezavisno sudstvoneophodnovo •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  • 

Proces izbora, napredovanja i odgovornosti nosilaca pravosudnih funkcija zasnovan na jasnim, objektivnim, transparentnim i unapred utvrđenim kriterijumima.

:
 • Vidi prethodni odgovor. •  •  •  •  •  •  • veoma bitno pitanje za sudstvo i funkcionisanje pravosudnog sistema •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  • 

Razvijeno efikasno i proaktivno postupanje u otkrivanju i krivičnom gonjenju koruptivnih krivičnih dela.

:
 • Vidi prethodne odgovore. •  •  •  •  •  •  • krivićnim gonjenjem i kažnjavanjem bi se koruptivne aktivnosti smanjile  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  • 

Unapređeno materijalno krivično zakonodavstvo i usklađeno sa međunarodnim standardima.

:
 • A Ko će da ga primenjuje - korumpirano pravosudje? •  •  •  •  •  •  • usklađivanje sa međunarodnim standardima i unifikacija je cilj svih pravnih sis •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  • 

Uspostavljena efekasna horizontalna i vertikalna saradnja i razmena informacija policije, tužilaštava, sudstva, drugih državnih organa i institucija, regulatornih i nadzornih tela, te evropskih i međunarodnih institucija i organizacija.

:
 • A na vrhu tog sistema sede političari koji odlučuju "šta može, a šta ne može"! •  •  •  •  •  •  • saradnja svih institucija sistema sa institucijama van zemlje se podrazumeva •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  • 

Uspostavljena jedinstvena evidencija (elektronski upisnik) za krivična dela sa koruptivnim elementom.

:
 • Ovo bi moglo da pomogne, ali je pitanje ko bi taj sistem kontrolisao. •  •  •  •  •  •  • elektronski zapis o krivičnim delima sa koruptivnim elementom je danas neophodan zbog sveprisutne korupcije •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  • 

Ojačani mehanizmi za prevenciju sukoba interesa u pravosudnim profesijama.

:
 • Teško, u ovakvom sistemu. •  •  •  •  •  •  • uspostaviti jasne kriterijume o postojanju sukoba interesa radi preventive •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  • 

Obezbeđeni adekvatni resursi javnog tužilaštva i sudovaza postupanje u slučajevima korupcije (jačanje kapaciteta)

:
 • Wishful thinking... •  •  •  •  •  •  • usavršiti mehanizme i kapacitete u borbi protiv korupcije •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  • 

Donošenje dugoročne strategije koja na sveobuhvatan način unapređuje pitanje finansijskih istraga.

:
 • Još jedan strategija? •  •  •  •  •  •  • prilikom sprovođenja finansijskih istraga, obuhvatiti sve javne ličnosti, bez izuzetaka •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  • 

Ojačani kapaciteti policije za sprovođenje istraga u krivičnim delima sa elementima korupcije.

:
 • Pod čijom kontrolom? •  •  •  •  •  •  • neophodan i nezaobilazan faktor u sprovođenju ovog cilja •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  • 

Ojačani integritet i mehanizmi unutrašnje kontrole u cilju suzbijanja korupcije u sektoru policije.

:
 • Dosadašnja iskustva su za plakanje. •  •  •  •  •  •  • pojačana interne kontrola u ovom sektoru je nezaobilazna i neophodna •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  • 

Sve nepokretnosti u Srbiji i sa njima povezani podaci upisani su u javni elektronski Katastar nepokretnosti.

:
 • Bio bi to dobar početak... •  •  •  •  •  •  • neophodna je takva elektronska baza podataka radi brže cirkulacije podataka •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  • 

Smanjen broj procedura i uvođenje jednošalterskog sistema za izdavanje građevinskih i drugih dozvola i saglasnosti.

:
 • To je u predizbornoj kampanji (pre više od godinu dana!) bilo jedno od najglasnijih obećanja... •  •  •  •  •  •  • to je san svakog građanina i odlika jednog civilizovanog sistema •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  • 

Transparentni kriterijumi i učešće javnosti u postpuku razmatranja, izmena i usvajanja prostornih i urbanističkih planova na svim nivoima vlasti.

:
 • Zakonski uslovi za to postoje i danas... •  •  •  •  •  •  • nemam komentar •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  • 

Efikasna interna i eksterna kontrola u postupku izdavanja građevinskih i drugih dozvola i saglasnosti u oblasti urbanizma.

:
 • Ko kontroliše? Oni koji ih izdaju (i za to uzimaju mito)? •  •  •  •  •  •  • to je nešto što se podrazumeva •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  • 

Identifikovati i otkloniti sve nedostatke u pravnom okviru koji pogoduju korupciji i obezbediti njihovu punu primenu.

:
 • Ako to do sada nije uradjeno, ne treba ni počinjati! •  •  •  •  •  •  • to bi trebao biti prevashodni zadatak zakonodavnih tela •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  • 

Efikasni mehanizmi za integritet, odgovornost i transparentnost u donošenju i sprovođenju odluka.

:
 • Lepa parola... •  •  •  •  •  •  • sve institucije sistema treba da sastave listu sa predviđenim mehanizmima kojima štite integritet svoje institucije •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  • 

Transparentan informacioni sistem u zdravstvu i učešće građana u kontroli rada zdravstvenih institucija, u skladu sa zakonskom zaštitom podataka o ličnosti.

:
 • Sve dok postoje monopoli i državni diktat (u ovom slučaju u zdravstvu), od toga neće biti ništa. •  •  •  •  •  •  • potreba svakog savremenog čoveka •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  • 

Izmenjen pravni okvir koji se odnosi na izbor, položaj i ovlašćenja direktora osnovnih i srednjih škola, kao i dekana fakulteta.

:
 • I to je jedan od monopola kojih će se država najteže odreći. •  •  •  •  •  •  • izbor, postavljenje i položaj lica na ovim funkcijama treba biti jedinstven za sva područja u zemlji, kao i kriterijumi •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  • 

Usvojeni propisi koji regulišu prosvetnu inspekciju.

:
 • Zašto već nisu? •  •  •  •  •  •  • prosvetna inspekcija treba da bude uspostavljena na visokomoralnim načelima, •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  • 

Transparentnost postupka upisa, polaganja ispita, ocenjivanja i evaluacije znanja u svim školskim institucijama.

:
 • Kako kad se i tu vrte velike pare? •  •  •  •  •  •  • kriterijumi ovih postupaka treba da budu jedinstveni i jednoobrazni •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  • 

Proces akreditovanja i naknadne kontrole ispunjenosti uslova za rad državnih i privatnih školskih ustanova zasnovan je na jasnim, objektivnim, transparentnim i unapred utvrđenim kriterijumima.

:
 • Teško, kad se zna ko daje (i dobija) akreditacije... •  •  •  •  •  •  • neophodn kriterijum za sticanje zvanja i osposobljenosti budućih kadrova •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  • 

Uspostavljena transparentnost finansiranja sporta i vlasničke strukture sportskih klubova i saveza.

:
 • Još jedna mission impossible! •  •  •  •  •  •  • finansiranje sporta i učesnika je bitan faktor u ovrazovanju i vaspitanju mladih  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  • 

Transparentno vlasništvo, finansiranje medija i uređivačka politika.

:
 • A tek ovo! •  •  •  •  •  •  • veoma bitan faktor u kreiranju javnog mnjenja i glasa javnosti •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  • 

Stvoreni uslovi za aktivnije učešće privatnog sektora u borbi protiv korupcije.

:
 • Kako kad tako uspešno deluje u sistemu korupcije?! •  •  •  •  •  •  • takođe veoma bitan segment u uspostavljenju pravne sigurnosti na svim nivoima •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  • 

Stvoreni uslovi za aktivnije učešće civilnog sektora u borbi protiv korupcije.

:
 • I u civilnom sektoru ima korupcije... •  •  •  •  •  •  • veoma bitan faktor u edukaciji širokih masa o korupciji i njenom štetnom dejstvu •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  • 

Kontinuirana edukacija o korupciji i načinima borbe protiv korupcije.

:
 • I to je teško u društvu je "sposoban" onaj ko ume da ukrade, prevari, da ili dobije mito. •  •  •  •  •  •  • neophodna edukacija koja je dostupna svakom čoveku u svakoj situaciji, kao i ustaljeni mehanizmi za sprečavanje pojave korupcije •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  • 

Obezbeđena transparentnost u radu organa javne vlasti

:
 • U jednom otvorenom društvu (kakvo Srbija nije i ne želi da postane), to bi bilo normalno. •  •  •  •  •  •  • različitim dostupnim sredstvima informisati javnost o radu organa vlasti  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  • 

Sistem zapošljavanja i napredovanja u organima javne vlasti na osnovu kriterijuma i zasluga.

:
 • Vidi prethodni odgovor. •  •  •  •  •  •  • uspostaviti jasan princip sa tačno utvrđenim kriterijumima za zapošljavanje i napredovanje •  •  •  •  •  •  •  •  • bez jasnog stava svih partija po tom pitanju i primenu čvrste kaznene politike po tom pitanju, ovo je samo deklarativan strateški cilj kao i svi stavovi navedeni u ovoj anketi •  •  • 

Uspostavljena analiza efekata na korupciju u postupku pripreme propisa.

:
 • I ovde: ko kontroliše kontrolore? Ko ocenjuje ocenjivače? •  •  •  •  •  •  • faza analize efekata na korupciju je neophodna radi sagledavanja i realne procene mehanizama koji će biti najdelotvorniji u borbi protiv korupcijeai koji će bitiobuhvaćeni propisima propisa •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  • 

6. Da li smatrate potrebnim?

Da se novom Strategijom predvidi izmena zakona kako bi se obezbedilo da dela korupcije u oblasti privatizacije ne zastarevaju:
Da - 81.50% (163)
Ne - 8.50% (17)
Nemam stav - 10.00% (20)

Da se novom Strategijom predvidi izmena zakona kako bi se obezbedilo da političke stranke moraju da imaju svoje mehanizme za borbu protiv korupcije unutar stranaka i u slučaju da ih nemaju ili ne sprovode bilo bi im uskraćeno finansiranje iz javnih izvora/budžeta:
Da - 77.50% (155)
Ne - 8.50% (17)
Nemam stav - 14.00% (28)

7. Koji rezultat u borbi protiv korupcije treba da bude ostvaren za pet godina da bi Vi bili zadovoljni?

da nema korupcije • 100% • ne znam • Da se korupcija svede na retke slucajeve kao u Kini. • bolja zastita uzbunjivaca, reformisan javni sektor, smanjenje procedura za dobijanje raznih dokumenata • da se korupcija svede na najmanju moguću meru. Korupcija je glavni izvor svih problema našeg društva. Ona potpuno obesmišljava i izvrće i dobre institute i usvojena rešenja. • Смањење минимум за 30% • Smanjiti koripciju za 80%, storoga kaznena politika, transprentnost. • da nema korupcije ni u jednoj oblasti drustva. • drastično smanjena korupcija • Sprovodjenje plana integriteta • najpre STRAH zaposlenih od ZAISTA primene kaznenih mera za korupciju za koju se dokaze da su odgvorni.. • Bar da se priblizimo na 50 % kao sto je u normalnim zemljama • treba potpuno iskoreniti korupciju • 80 % • da se sudski procesi brzo i efikasno sprovode • da se nivo korupcije vidno smanji makar u onim sferama gde je gradjanima to najpotrebnije a politicke partije postepeno ocistiti od korupcije • Za 50% ostvareni bolji rezultati u radu javnog sektora • obezbedjenje pravnog okvira za znatno smanjenje korupcije pre svega u zdravstvu, policiji, sudstvu i obrazovanju! • ....... • sprovodjenje mera shodno zakonskim propisima za borbu protiv korupcije • ‚da se krene sa mrtve tačke • potpun • sve veci povratak novca u budzet RS ili oduzeta imovina proistekla iz krivicnog dela • khj • ISKORENJENJE KORUPCIJE • 70% • da se svim gradjanima pruža ista prilika i da se sva prava koja nekom pripadaju ostvaruju • da svi bivsi i buduci nosioci vlasti krivicno odgovaraju, ukoliko su ucestvovali u korupciju, bilo kog oblika • komletno rekonstruisano sudstvo , tuzilastvo i policija i njihova totalna depolitizacuja .Normalno ostvarivanje gradjanskih prava i potreba u organima uprave na svim nivoima i javnost u prikazivanju otkrivenih koruptivni dela bez ,,zasticenih,, .smanjenje korupcije makar za 30% u delatnostima koje se direktno doticu gradjana ( zdravstvena zastita i sl. ). • Za pocetak, da je nema u javnom sektoru, bila bih zadovoljna. • Smanjena korupcija u Srbiji za 40 % • Ne verujem da se za pet godina sa ovakvom strukturom vlasti i političkih partija može napraviti ozbiljan pomak u ovom sektoru. Osnovni problem je što obični ljudi više neveruju nikome. Sistem VASPITANJA je u predhodnom periodu potpuno srušen, a niko ne želi da priča o tome niti se bavi Vaspitnim radom u obrazovnom sistemu, Vaspitni rad sa mladima potpuno je zamro. Vaspitanje je za državu nebitno, a nevladin sektor se njime nebavi sistemski nego ga koristi kao alat za potrebe pojedinaca. • efikasno i nezavisno sudstvo • da se smanji za 50 procenata • uhapsiti djilasa • Zaposljavanje strucno osposobljenog kadra a ne stranacki podobnih pulena • da razlike između ekstremno bogatih i ekstremno siromašenih bude vidno smanjena.Uspešnost borbe videće se u potrošačkoj korpi građana a ne kao do sada bori se protiv korupcije a siromašnih što više.Pitajte Putina- Ruse i Kineze kako su uzeli pare svojim ,,tajkunima,, je i kome • da dr\avni funkcioneri prestaju da trguju svojim funkcijama • Da bar zaposljavanje bude zasnovano na zaslugama i kriterijumim prave vrednosti • 90% (100% mislim da nema nigde). Samo treba doneti kratak i jasan zakon i primeniti ga bez izuzetka • da se sklone sa radnih mesta svi koji primaju mito • Uvodjenje krivicnog dela politickog uticaja na zaposlene u javnom sektoru. • znatno smanjiti korupciju u svim oblastima i stvoriti svest kod svih da će ukoliko učestvuju u korupciju za istu i krivično odgovarati • Smanjenje korupcije u svim sektorima, narocito u drzavnim institucijama. • efikasno sankcionisanje odgovornih za korupciju i njihovo procesuiranje • unistiti korupciju u korenu, izmwestiti je sa podrucja srbije! • TESKO JE TO OSTVARITI ,DA BI SVI BILI ZADOVOLJNI ... • da se stavi iza resetaka onaj ko je ubio Slavka Curuviju, da se stavi iza resetaka politicki inspirator atentata na dr Zorana Djindjica, da hrana u Srbiji bude iste cene kao u Nemackoj, da Srbija bude podeljena na vise regiona, da likovi poput Dinkica, Dacica, Vucica, Krkobabica, Mrkonjica, Sutanovca, Tadica ne budu na javnoj sceni, da se neko iz inostranstva vrati u Srbiju, da mogu da kupim polovni auto po istoj ceni kao Nemci, da me ne smaraju preopsirne aknete i nerazumljive strategije • da procenat korupcije bude smanjen ber za 50% • Da se korupcija smanji za 80% • Za pet godina nista ne moze toliko znacajno da se promeni,ali za buducnost moje dece ,mozda. • da se naplati od onih koji su krali sve što su pokrali •

8. Vi ste?

Rukovodilac u antikorupcijskom telu/organu - 0%
Zaposlen u antikorupcijskom telu/organu - 1.00% (2)
Stručnjak za borbu protiv korupcije - 0.50% (1)
Pravnik/advokat - 4.00% (8)
Rukovodilac u državnom sektoru - 5.50% (11)
Zaposlen u državnom sektoru - 22.50% (45)
Vlasnik kapitala - 0.50% (1)
Zaposlen u privatnom sektoru - 8.00% (16)
Novinar - 3.50% (7)
Aktivista u civilnom društvu - 5.50% (11)
Nezaposlen - 17.00% (34)
Student - 8.50% (17)
Profesor - 2.00% (4)
Osoba koja je ukazivala na nezakonitosti i zloupotrebe - 3.00% (6)
Građanin - 12.00% (24)
Nesto drugo - 6.50% (13)
Penzioner • sekretar skupstine gradske opstine • članica tima za izradu lokalnog plana borbe protiv korupcije • veciti volonter jer nemam vezu za posao • po obrazovanju magistar mašinstva, statusu preduzetnik, Izviđač 30 godina radim sa decom i mladima. • Advokat i aktivista civilnog društva. • slobodan umetnik • verovatno mislite - neko ko vas minira jer svaka ova borba je teška... ili možda neko ko je REALAN • Domacica i vlasnica poljoprivrednog gazdinstva. • Građanin • rukovodilac u ngo sektoru, antikorupcijskom telu, osoba koja je ukazivala na korupciju i inrvenisala •

9. Gde radite?

Državni - 33.50% (67)
Društveni - 7.50% (15)
Privatni - 18.00% (36)
Mešovit - 1.50% (3)
Nezaposlen - 25.50% (51)
Penzioner - 5.00% (10)
Izdržavano lice - 3.00% (6)
U procesu obrazovanja - 6.00% (12)

10. Vi ste član?

Član udruženja građana - 15.13% (36)
Član sindikata - 13.03% (31)
Član verskog udruženja - 1.68% (4)
Član sportskog društva - 5.04% (12)
Član profesionalnog udruženja - 8.82% (21)
Član političke partije - 18.49% (44)
Nisam član ničeg navedenog - 37.82% (90)

11. Gde trenutno živite?

Vojvodina - 18.50% (37)
Beograd - centar - 27.50% (55)
Beograd - periferne opštine (Lazarevac, Mladenovac, Obrenovac, Surčin) - 2.50% (5)
Zapadna Srbija (Valjevo, Šabac, Loznica, Čačak i Užica) - 12.50% (25)
Sandžak - 1.50% (3)
Centralna Srbija (Kragujevac, Smederevo, Kraljevo...) - 10.50% (21)
Istočna Srbija (Bor, Negotin, Zaječar, Majdanpek...) - 7.50% (15)
Južna Srbija (Niš, Leskovac...) - 15.00% (30)
Kosovo - 0%
BiH - RS - 0%
BiH - FBH - 0%
Crna Gora - 0%
Makedonija - 1.00% (2)
Hrvatska - 0.50% (1)
Slovenija - 0%
EU države - 0%
Države nečlanice EU - 0%
SAD - 0%
Kanada - 0.50% (1)
Australija - 0%
Rusija - 0.50% (1)
Latinska Amerika - 0.50% (1)
Afrika - 1.00% (2)
Azija - 0.50% (1)

Komentari (0)

Slične ankete

Anketa o prvostepenoj presudi Ratku Mladiću

(Onlineistrazivanja) U kojoj meri ste upoznati sa? Dešavanjima tokom rata u Bosni i Hercegovini Postupanje Ratka Mladića tokom rata u Bosni i Hercegovni Potpuno Uglavnom Deli

Anketa o napadu na Miroslavu Milenović, članicu Saveta za borbu protiv korupcije

(Onlineistrazivanja) Da li ste čuli da je napadnuta Miroslava Milenović, članica Saveta za borbu protiv korupcije? Da, ali ne verujem da je se to desilo Da, i verujem da je s

Godinu dana rada Vlade Srbije

(Onlineistrazivanja) Postovani panelisti, Sprovodimo anketu o radu Vlade Srbije, godinu dana posle njenog formiranja. Anketa je plaćena. Hvala na učešću, Istraživački tim. D

Anketa o antikorupcijskim telima u Srbiji

(Zoran) Na koji način stičete informacije o radu sledećih institucija Agencija za borbu protiv korupcije Biro za koordinacijom sluzbama bezbednosti Državna revizorska institu

Izborna anketa

(Zoran) Dragi prijatelji, anketa se radi za potrebe naučnog istraživanja. Rezultate, tj. bazu sa odgovorima će moći svako da koristi ko pomogne ovo istraživanje. Zato Vas mol

Anketa o hapšenju Ratka Mladića

(Onlineistrazivanja) U kojoj meri ste upoznati sa? Dešavanjima tokom rata u Bosni i Hercegovini Postupanje Ratka Mladića tokom rata u Bosni i Hercegovni Potpuno Uglavnom Deli

Borba protiv korupcije u gradovima i opštinama Srbije

(Onlineistrazivanja) Projekat “Izrada lokalnih planova za borbu protiv korupcije” realizuje Biro za društvena istraživanja (BIRODI), uz finansijsku podršku USAID-a i Institu

Anketa o zahtevima protesta "Protiv diktature"

(Onlineistrazivanja) Kakav je Vas stav prema protestima "Protiv diktature?" Podržavam i učestvujem Podržavam ali ne učestvujem Ne podržavam i spreman da učestvujem u kontrapr

Stranica ljubavi izmedju Srba, Hrvata i Bosnjaka.

(Stranica) Dobrodosi na nasu jako kratku anketu. Ovo je anketa koja ce nam prikazati malo vjerniju sliku realnosti. Da li ste nekada bili diskriminisani na vjersko/nacionalno

Predavači teorijske nastave

(USER14082) Poštovani kolege predavači, ova anketa ima za cilj da istraži koje su to nastavne metode i nastavna sredstva koje predavači praktikuju, da li se strogo prdržavamo

Anketa o Olimpijadi u Brazilu

(Onlineistrazivanja) Koji od navedenih prinicipa je za Vas najbitniji? Važno je učestvovati na takmičenju/utakmici Važno je dati sve od sebe na takmičenju/utakmici Važno je p

Anketa o nezavisnom i slobodnom televizijskom kanalu

(Onlineistrazivanja) Šta očekujete od televizije? Da informiše tome šta se dešava Da objasni sta se dešava Da edukuje/obrazuje Da promoviše dobre stvari posebno one koje ra

IZBORI 2016 NAJOBIMNIJA ANKETA

(www.prirodnolecenje.in.rs) Za 24.april raspisani su parlamentarni, lokalni i pokrajinski izbori. Da li ćete izaći da glasate na izborima 24.aprila? Kome ćete dati svoj glas

Ocena stanja borbe protiv korupcije u Srbiji

(Onlineistrazivanja) Poštovani, Danas je Međunarodni Dan borbe protiv korupcije, pa želimo da Vas pitamo u kojoj fazi se nalazi borba protiv korupcije u Srbiji? Koja od naved

Da li verujete?

(USER13427) Poštovani, U nekoliko narednih pitanja iskazaćete svoj stav po pitanju vere, religije i vašeg pogleda na život.