Centar online istraživanja
English Srpski Српски

Anketa o Nacionalnoj strategiji za borbu protiv korupcije (200)

Poštovani ispitanici, Srbija donosi Nacionalnu strategiju za borbu protiv korupcije na period 2013. - 2018. godine. Ovo je prilika da čujemo Vaše stavove i razmišljanja. Rezultati istraživanja će biti obrađeni i dostavljeni Radnoj grupi za izradu ovog dokumenta. Ovo je prilika da kažete svoje stavove i razmišljanja i tako date doprinos borbi protiv korupcije.Posebno ćemo ceniti Vaše sugestije i predloge. Unapred zahvalni, BIRODI

Ključne reči: korupcija,strategija,aktivno javno mnjenje,

1. Šta je za Vas pre svega korupcija?

Davanje i uzimanje mita - 17.82% (113)
Pristrasnost i protekcija - 6.15% (39)
Sukob interesa državnih i lokalnih funkcionera - 5.21% (33)
Zloupotreba položaja u javnom sektoru - 15.77% (100)
Zloupotreba položaja u privatnom sektoru - 6.94% (44)
Kršenje zakona - 13.09% (83)
Iznuda novca od strane nekoga ko radi u državnom sektoru - 7.89% (50)
Trgovina uticajem - 11.99% (76)
Nanošenje nepravde - 6.78% (43)
Uskraćivanje prava - 6.47% (41)
Nesto drugo - 1.89% (12)
rak drustva • sve iznad navedeno • Kad normalna osoba mora da plati da bi se zaposlila!! • najvece zlo za postenog gradjanina i opstanak same drzave • Ma citava drzava • Najveća i hronična bolest srpskog društva • sve to • Naplata uskuga • zloupotreba institucija • prilika da BIRODI ućari neki dinar, umisli da zna nešto oko istraživanja i da se uvuče Vučićevima :) • sve ovo što ste naveli • Sve navedeno. •

2. Šta je za Vas pre svega borba protiv korupcije?

Otkrivanje i kažnjavanje počinilaca dela korupcije - 18.77% (110)
Stvaranje mehanizama koji treba da spreče korupciju - 20.99% (123)
Jačanje tela koja se bore protiv korupcije - 10.41% (61)
Unapređenje rada i integriteta državnih organa i institucija - 10.92% (64)
Usvajanje i sprovođenje zakona - 12.97% (76)
Jačanje morala i integriteta zaposlenih u javnom sektoru - 10.24% (60)
Zaštita prava onih koji prijave slučajeve korupcije - 14.16% (83)
Nesto drugo - 1.54% (9)
sve to • uklanjanje neistomisljenika • Sve navedeno. • Kad se BIRODI već uvukao Vučićevoj ekipi pa kad Z. tripuje da se razume u istraživanja a P. se stidi • edukacija gradjana • Oni koji su činili korupciju da javno priznaju, a da se krivično ne gone (primer: RSA aparthejd). • Promena citave drzava • pokusaj da svi gradjani imaju pravnu sigurnost-na zalost nisam primetila da se nesto menja • uklanjanje partija iz javnih poslova •

3. U koje tri obasti društva pre ostalih treba uspostaviti sistem borbe protiv korupcije imajući u vidu negativne posledice koje nastaju po društvo i državu?

Nemam stav - 3.00% (6)
Treba istovremeno delovati u svim oblastima - 69.50% (139)
Treba delovati pre svega, upišite - 0%
Nesto drugo - 27.50% (55)
pravosudje, javna uprava, zdravstvo, prosveta • Zdravstvo , sudstvo , državna administracija • Zdravstvo, Školstvo • u oblasti zdravstva • sudstvo,policija,zdravstvo tim redom • privatizacija, zdravstvo, prosveta • treba da deluju oni koji znaju a ne oni koji tripuju da znaju i uklapaju se u ove turbo-folk borbe • u drzavnom sektoru • zdravstvo,javni sektor,gradjevina • zdravstvo,visoko obrazovanim ustanovama,policiji • Javne nabavke, javni radovi i uplacivanje doprinosa za zaposlene u privatnom sektoru. • javni sektor, sudstvo, zdravstvo • Pravosuđe, državna uprava, lokalna samouprava • zdravstvo, pravosuđe i obrazovanje, policija, zapošljavanje ali i u svim ostalim obl. • Zdravstvo, sudstvo, policija • zdravstvo, pravosudje • sudstvo, državna uprava, javni sektor • zdravstvo, državna administracija, policija • sudstvo, privreda, zdravstvo • Lokalne uprave, carina, policija • NA NAVISIM NIVOIMA ,POLITIKA .. • zdravstvo, zaposljavanje, obrazovanje • medicini i pravosudju • korumpiranost državnih sluzbenika ovlascenih za kontrolu i nadzor nad sprovodjenjem zakona, zdravstv • Na konsekventnost u zakonodavnoj, sudskoj i izvrsnoj vlastilast • Policija, sudstvo, drzavna administracija • u drzavnoj upravi, obrazovanju, zdravstvu, policiji... • pravosuđe, državna uprava, zdravstvo, obrazovanje • zakonodaavnu, sudsku i izvrsnu vlast • zdravstvo, obrazovanje, politika • zdravstvi,pravosu]e,drzavna administracija,privatni sektor • sudstvo, zdrvstvo i obrazovanje • pravosudni sistem, državni organi, policija • pre svega u politici • sudstvo,policija,zdracstvo,prosveta • onemogućiti monopol,povećati informisanost i transparentnost i ograničiti ovlašćenja i priilegije • obrazovanje, javni sektor, mediji • zdravstvo,pravosudje • pravosuđe • Bolnica • zaposljavanje u javnom sektoru, policija, zdravstvo • Zdravstvo,trgovina i sudstvo • sudstvo, zdravstvo, drzavna administracija • u oblasti drzave,pokrajilne,lokalne samouprave • zdravstvo,pravosudje,javni sektor • sudstvo, obrazovni sistem, zdravstvo • drzavnim institucijama • policija, sup • Politika • politika, sudstvo, zdravstvo •

4. Pred Vama su ciljevi Nacionalne strategije za borbu protiv korupcije. Koji od navedenih ciljeva iz predloga Nacionalne strategije za borbu protiv će doprineti borbi protiv korupcije?

Odgovorite za svaki cilj!

Otklonjeni nedostaci u pravnom okviru kontrole finansiranja političkih aktivnosti i subjekata.:
Veoma puno - 28.50% (57)
Puno - 27.00% (54)
Osrednje - 21.00% (42)
Malo - 14.00% (28)
Nimalo - 5.50% (11)
Nemam stav - 4.00% (8)

Otklonjeni nedostaci u pravnom okviru i ojačani kapaciteti u oblasti prevencije sukoba interesa, kontrole imovine i prihoda javnih funkcionera. :
Veoma puno - 33.00% (66)
Puno - 25.00% (50)
Osrednje - 21.50% (43)
Malo - 11.50% (23)
Nimalo - 5.50% (11)
Nemam stav - 3.50% (7)

Usvojen i primenjen delotvoran zakonski okvir kojim se reguliše lobiranje i učešće javnosti u postupku donošenja propisa:
Veoma puno - 24.50% (49)
Puno - 26.50% (53)
Osrednje - 22.00% (44)
Malo - 17.50% (35)
Nimalo - 5.00% (10)
Nemam stav - 4.50% (9)

Utvrđeni jasni kriterijumi za predlaganje, izbor i razrešenje, kao i vrednovanje rezultata rada direktora javnih preduzeća.:
Veoma puno - 32.50% (65)
Puno - 25.50% (51)
Osrednje - 21.00% (42)
Malo - 10.50% (21)
Nimalo - 7.50% (15)
Nemam stav - 3.00% (6)

Usvojeni pokrajinski i lokalni akcioni planovi za borbu protiv korupcije čije sprovođenje nadziru stalna radna tela pokrajinskih, odnosno lokalnih skupština.:
Veoma puno - 25.00% (50)
Puno - 22.00% (44)
Osrednje - 20.50% (41)
Malo - 14.50% (29)
Nimalo - 13.00% (26)
Nemam stav - 5.00% (10)

Sistem e-Porezi u potupnosti je razvijen i podaci se redovno ažuriraju.:
Veoma puno - 20.50% (41)
Puno - 25.50% (51)
Osrednje - 22.00% (44)
Malo - 15.50% (31)
Nimalo - 10.00% (20)
Nemam stav - 6.50% (13)

Uspostavljen pravni i institucionalni okvir za sprovođenje sistema jedinstvenog identifikacionog poreskog broja za fizička i pravna lica.:
Veoma puno - 23.00% (46)
Puno - 22.00% (44)
Osrednje - 26.00% (52)
Malo - 10.00% (20)
Nimalo - 11.00% (22)
Nemam stav - 8.00% (16)

Identifikovati i otkloniti sve nedostatke u pravnom okviru carinskog sistema koji pogoduju korupciji. :
Veoma puno - 31.00% (62)
Puno - 27.00% (54)
Osrednje - 19.50% (39)
Malo - 10.00% (20)
Nimalo - 7.00% (14)
Nemam stav - 5.50% (11)

Uspostavljena efikasna kontrola primene carinskih propisa. :
Veoma puno - 22.50% (45)
Puno - 34.00% (68)
Osrednje - 24.00% (48)
Malo - 8.50% (17)
Nimalo - 7.00% (14)
Nemam stav - 4.00% (8)

Unapređeno učešće javnosti u praćenju trošenja budžetskih sredstava.:
Veoma puno - 33.50% (67)
Puno - 26.00% (52)
Osrednje - 20.50% (41)
Malo - 7.50% (15)
Nimalo - 8.00% (16)
Nemam stav - 4.50% (9)

Dosledna primena Zakona o javnim nabavkama i uspostavljena evidencija o postupanju nadležnih organa povodom nepravilnosti utvrđenih u njihovim izveštajima:
Veoma puno - 38.50% (77)
Puno - 26.50% (53)
Osrednje - 17.50% (35)
Malo - 7.50% (15)
Nimalo - 6.50% (13)
Nemam stav - 3.50% (7)

Unapređena saradnja i koordinacija aktivnosti na suzbijanju korupcije između relevantnih institucija, na svim nivoima vlasti.:
Veoma puno - 33.00% (66)
Puno - 27.00% (54)
Osrednje - 21.00% (42)
Malo - 9.50% (19)
Nimalo - 6.00% (12)
Nemam stav - 3.50% (7)

Uspostavljen i razvijen sistem javne interne finansijske kontrole u javnom sektoru na svim nivoima vlasti. :
Veoma puno - 38.00% (76)
Puno - 29.00% (58)
Osrednje - 14.50% (29)
Malo - 7.50% (15)
Nimalo - 6.50% (13)
Nemam stav - 4.50% (9)

Izmenjen pravni okvir radi obezbeđenja potpune finansijske i operativne nezavisnosti DRI u skladu sa standardima Međunarodne organizacije vrhovnih revizorskih institucija (INTOSAI) i sprovedene revizije svrsishodnosti. :
Veoma puno - 30.50% (61)
Puno - 25.50% (51)
Osrednje - 22.00% (44)
Malo - 9.00% (18)
Nimalo - 5.50% (11)
Nemam stav - 7.50% (15)

Uspostavljen i razvijen sistem prevencije, otkrivanja, izveštavanja i postupanja sa nepravilnostima korišćenja sredstava iz fondova Evropske unije i fondova drugih međunarodnih institucija i organizacija. :
Veoma puno - 32.00% (64)
Puno - 29.50% (59)
Osrednje - 16.50% (33)
Malo - 9.50% (19)
Nimalo - 8.00% (16)
Nemam stav - 4.50% (9)

Izmenjen pravni okvir tako da se otklone rizici na korupciju u propisima kojima se uređuje postupak i kontrola privatizacije, reorganizacije i stečaja preduzeća sa državnim i društvenim kapitalom.:
Veoma puno - 40.00% (80)
Puno - 22.50% (45)
Osrednje - 21.50% (43)
Malo - 5.00% (10)
Nimalo - 7.00% (14)
Nemam stav - 4.00% (8)

Uspostavljanje sistema efikasne primene i kontrole sprovođenja pozitivnih propisa u oblasti privatizacije, reorganizacije i stečaja:
Veoma puno - 37.00% (74)
Puno - 24.00% (48)
Osrednje - 18.50% (37)
Malo - 8.50% (17)
Nimalo - 6.50% (13)
Nemam stav - 5.50% (11)

Uklonjeni rizici od korupcije u oblasti javno-privatnih partnerstava i koncesija i njegova dosledna primena:
Veoma puno - 33.50% (67)
Puno - 24.50% (49)
Osrednje - 21.00% (42)
Malo - 7.50% (15)
Nimalo - 7.00% (14)
Nemam stav - 6.50% (13)

Puna nezavisnost, odnosno samostalnost i transparetnost pravosuđa u budžetskim ovlašćenjima. :
Veoma puno - 34.00% (68)
Puno - 27.00% (54)
Osrednje - 17.50% (35)
Malo - 7.50% (15)
Nimalo - 7.50% (15)
Nemam stav - 6.50% (13)

Proces izbora, napredovanja i odgovornosti nosilaca pravosudnih funkcija zasnovan na jasnim, objektivnim, transparentnim i unapred utvrđenim kriterijumima.:
Veoma puno - 37.00% (74)
Puno - 29.50% (59)
Osrednje - 14.00% (28)
Malo - 7.50% (15)
Nimalo - 7.50% (15)
Nemam stav - 4.50% (9)

Razvijeno efikasno i proaktivno postupanje u otkrivanju i krivičnom gonjenju koruptivnih krivičnih dela. :
Veoma puno - 48.50% (97)
Puno - 25.50% (51)
Osrednje - 10.00% (20)
Malo - 6.00% (12)
Nimalo - 7.00% (14)
Nemam stav - 3.00% (6)

Unapređeno materijalno krivično zakonodavstvo i usklađeno sa međunarodnim standardima.:
Veoma puno - 39.50% (79)
Puno - 24.50% (49)
Osrednje - 17.50% (35)
Malo - 6.50% (13)
Nimalo - 8.00% (16)
Nemam stav - 4.00% (8)

Uspostavljena efekasna horizontalna i vertikalna saradnja i razmena informacija policije, tužilaštava, sudstva, drugih državnih organa i institucija, regulatornih i nadzornih tela, te evropskih i međunarodnih institucija i organizacija. :
Veoma puno - 43.00% (86)
Puno - 25.00% (50)
Osrednje - 14.00% (28)
Malo - 7.50% (15)
Nimalo - 6.00% (12)
Nemam stav - 4.50% (9)

Uspostavljena jedinstvena evidencija (elektronski upisnik) za krivična dela sa koruptivnim elementom. :
Veoma puno - 36.50% (73)
Puno - 24.50% (49)
Osrednje - 16.00% (32)
Malo - 8.50% (17)
Nimalo - 8.00% (16)
Nemam stav - 6.50% (13)

Ojačani mehanizmi za prevenciju sukoba interesa u pravosudnim profesijama :
Veoma puno - 34.50% (69)
Puno - 27.50% (55)
Osrednje - 18.50% (37)
Malo - 8.50% (17)
Nimalo - 5.50% (11)
Nemam stav - 5.50% (11)

Obezbeđeni adekvatni resursi javnog tužilaštva i sudovaza postupanje u slučajevima korupcije (jačanje kapaciteta):
Veoma puno - 29.50% (59)
Puno - 29.50% (59)
Osrednje - 19.00% (38)
Malo - 9.00% (18)
Nimalo - 6.50% (13)
Nemam stav - 6.50% (13)

Donošenje dugoročne strategije koja na sveobuhvatan način unapređuje pitanje finansijskih istraga. :
Veoma puno - 25.50% (51)
Puno - 31.50% (63)
Osrednje - 15.50% (31)
Malo - 13.00% (26)
Nimalo - 8.00% (16)
Nemam stav - 6.50% (13)

Ojačani kapaciteti policije za sprovođenje istraga u krivičnim delima sa elementima korupcije.:
Veoma puno - 31.00% (62)
Puno - 29.00% (58)
Osrednje - 15.00% (30)
Malo - 13.00% (26)
Nimalo - 6.50% (13)
Nemam stav - 5.50% (11)

Ojačani integritet i mehanizmi unutrašnje kontrole u cilju suzbijanja korupcije u sektoru policije.:
Veoma puno - 43.00% (86)
Puno - 23.00% (46)
Osrednje - 11.00% (22)
Malo - 13.00% (26)
Nimalo - 4.50% (9)
Nemam stav - 5.50% (11)

Sve nepokretnosti u Srbiji i sa njima povezani podaci upisani su u javni elektronski Katastar nepokretnosti.:
Veoma puno - 35.00% (70)
Puno - 23.50% (47)
Osrednje - 18.50% (37)
Malo - 10.00% (20)
Nimalo - 7.00% (14)
Nemam stav - 6.00% (12)

Smanjen broj procedura i uvođenje jednošalterskog sistema za izdavanje građevinskih i drugih dozvola i saglasnosti.:
Veoma puno - 37.50% (75)
Puno - 27.50% (55)
Osrednje - 14.00% (28)
Malo - 10.00% (20)
Nimalo - 6.50% (13)
Nemam stav - 4.50% (9)

Transparentni kriterijumi i učešće javnosti u postpuku razmatranja, izmena i usvajanja prostornih i urbanističkih planova na svim nivoima vlasti.:
Veoma puno - 27.00% (54)
Puno - 29.50% (59)
Osrednje - 20.50% (41)
Malo - 8.00% (16)
Nimalo - 10.00% (20)
Nemam stav - 5.00% (10)

Efikasna interna i eksterna kontrola u postupku izdavanja građevinskih i drugih dozvola i saglasnosti u oblasti urbanizma.:
Veoma puno - 35.00% (70)
Puno - 27.50% (55)
Osrednje - 14.00% (28)
Malo - 9.50% (19)
Nimalo - 9.00% (18)
Nemam stav - 5.00% (10)

Identifikovati i otkloniti sve nedostatke u pravnom okviru koji pogoduju korupciji i obezbediti njihovu punu primenu:
Veoma puno - 38.50% (77)
Puno - 29.50% (59)
Osrednje - 12.50% (25)
Malo - 8.50% (17)
Nimalo - 6.50% (13)
Nemam stav - 4.50% (9)

Efikasni mehanizmi za integritet, odgovornost i transparentnost u donošenju i sprovođenju odluka :
Veoma puno - 31.00% (62)
Puno - 30.50% (61)
Osrednje - 14.50% (29)
Malo - 11.00% (22)
Nimalo - 8.00% (16)
Nemam stav - 5.00% (10)

Transparentan informacioni sistem u zdravstvu i učešće građana u kontroli rada zdravstvenih institucija, u skladu sa zakonskom zaštitom podataka o ličnosti.:
Veoma puno - 36.00% (72)
Puno - 31.50% (63)
Osrednje - 9.50% (19)
Malo - 11.00% (22)
Nimalo - 8.00% (16)
Nemam stav - 4.00% (8)

Izmenjen pravni okvir koji se odnosi na izbor, položaj i ovlašćenja direktora osnovnih i srednjih škola, kao i dekana fakulteta :
Veoma puno - 34.50% (69)
Puno - 30.50% (61)
Osrednje - 14.00% (28)
Malo - 9.50% (19)
Nimalo - 7.00% (14)
Nemam stav - 4.50% (9)

Usvojeni propisi koji regulišu prosvetnu inspekciju.:
Veoma puno - 34.50% (69)
Puno - 25.00% (50)
Osrednje - 19.50% (39)
Malo - 9.00% (18)
Nimalo - 7.00% (14)
Nemam stav - 5.00% (10)

Transparentnost postupka upisa, polaganja ispita, ocenjivanja i evaluacije znanja u svim školskim institucijama. :
Veoma puno - 36.50% (73)
Puno - 23.50% (47)
Osrednje - 19.50% (39)
Malo - 8.50% (17)
Nimalo - 7.00% (14)
Nemam stav - 5.00% (10)

Proces akreditovanja i naknadne kontrole ispunjenosti uslova za rad državnih i privatnih školskih ustanova zasnovan je na jasnim, objektivnim, transparentnim i unapred utvrđenim kriterijumima.:
Veoma puno - 32.50% (65)
Puno - 29.00% (58)
Osrednje - 17.50% (35)
Malo - 8.50% (17)
Nimalo - 8.00% (16)
Nemam stav - 4.50% (9)

Uspostavljena transparentnost finansiranja sporta i vlasničke strukture sportskih klubova i saveza.:
Veoma puno - 34.00% (68)
Puno - 26.00% (52)
Osrednje - 16.00% (32)
Malo - 9.00% (18)
Nimalo - 9.50% (19)
Nemam stav - 5.50% (11)

Transparentno vlasništvo, finansiranje medija i uređivačka politika:
Veoma puno - 39.00% (78)
Puno - 26.00% (52)
Osrednje - 12.00% (24)
Malo - 8.50% (17)
Nimalo - 8.50% (17)
Nemam stav - 6.00% (12)

Stvoreni uslovi za aktivnije učešće privatnog sektora u borbi protiv korupcije:
Veoma puno - 29.50% (59)
Puno - 30.00% (60)
Osrednje - 18.00% (36)
Malo - 6.00% (12)
Nimalo - 9.50% (19)
Nemam stav - 7.00% (14)

Stvoreni uslovi za aktivnije učešće civilnog sektora u borbi protiv korupcije.:
Veoma puno - 39.50% (79)
Puno - 22.50% (45)
Osrednje - 15.50% (31)
Malo - 9.00% (18)
Nimalo - 8.50% (17)
Nemam stav - 5.00% (10)

Kontinuirana edukacija o korupciji i načinima borbe protiv korupcije:
Veoma puno - 38.50% (77)
Puno - 22.50% (45)
Osrednje - 16.50% (33)
Malo - 10.50% (21)
Nimalo - 7.00% (14)
Nemam stav - 5.00% (10)

Obezbeđena transparentnost u radu organa javne vlasti:
Veoma puno - 40.50% (81)
Puno - 27.50% (55)
Osrednje - 14.00% (28)
Malo - 5.50% (11)
Nimalo - 6.00% (12)
Nemam stav - 6.50% (13)

Sistem zapošljavanja i napredovanja u organima javne vlasti na osnovu kriterijuma i zasluga:
Veoma puno - 53.50% (107)
Puno - 21.00% (42)
Osrednje - 5.50% (11)
Malo - 6.00% (12)
Nimalo - 8.50% (17)
Nemam stav - 5.50% (11)

Uspostavljena analiza efekata na korupciju u postupku pripreme propisa:
Veoma puno - 32.00% (64)
Puno - 30.00% (60)
Osrednje - 20.00% (40)
Malo - 6.50% (13)
Nimalo - 6.50% (13)
Nemam stav - 5.00% (10)

5. Da li imate kometar za predložene ciljeve? Ako imate molimo Vas da ih upišete uz konkrentan cilj.

Otklonjeni nedostaci u pravnom okviru kontrole finansiranja političkih aktivnosti i subjekata.

:
 •  •  •  •  •  • jhjh •  •  •  • za sve ciljeve: ne treba se mnogo zadržavati oko konsultovanja javnosti.Odrediti tim uglednih građana, usvojiti zakon i za njegovo neprimenjivanje uvesti drakonske mere. •  • rukovodstva vecine politickih partija bi bila u zatvoru.ne prave oni promene protiv sebe. •  •  •  • Ko? Kada? Kako? •  •  •  • 

Otklonjeni nedostaci u pravnom okviru i ojačani kapaciteti u oblasti prevencije sukoba interesa, kontrole imovine i prihoda javnih funkcionera.

:
 •  •  •  •  •  • jh •  •  •  •  •  • dobra mera ali bez mera sankcionisanja ne znaci nista nemoralnim politicarima.njihovu savest ne doticu moralne norme. •  •  •  • Sa ovakvim "elitama"? •  •  • sa novim merama pre svega na lokalnom nivou • 

Usvojen i primenjen delotvoran zakonski okvir kojim se reguliše lobiranje i učešće javnosti u postupku donošenja propisa.

:
 •  •  •  •  •  • k •  •  •  •  •  • loniranje ukinuti jer je institucija legalizacije korupcije.uticaj javnosti se svodi na medije a to je , u ovakvim medijima , samo pokrice za vlast. •  •  •  • Zakone imamo i sada... •  •  •  • 

Utvrđeni jasni kriterijumi za predlaganje, izbor i razrešenje, kao i vrednovanje rezultata rada direktora javnih preduzeća.

:
 •  •  •  •  •  • nk •  •  •  •  •  • opet nedostaje sankcionisanje. •  •  •  • Imamo i to! •  •  • preduslov je departizacija u donosenju odluka • 

Usvojeni pokrajinski i lokalni akcioni planovi za borbu protiv korupcije čije sprovođenje nadziru stalna radna tela pokrajinskih, odnosno lokalnih skupština.

:
 •  •  •  •  •  • jn •  •  •  •  •  • svasta je usvojeno na svim nivoima vlasti ali sve dok sami sebe kontrolisu nema napredka. •  •  •  • Jedno je usvajati, a drugo sprovoditi. •  •  • ali pored pokrajinskih i lokalnih planov za antikorupciju probuditi sektor civilnog drustva • 

Sistem e-Porezi u potupnosti je razvijen i podaci se redovno ažuriraju.

:
 •  •  •  •  •  • jn •  •  •  •  •  • dobra operativna mera ali je problem zasticenih u bazi podataka. •  •  •  • To bi bio korak napred. •  •  • trebaju reforme • 

Uspostavljen pravni i institucionalni okvir za sprovođenje sistema jedinstvenog identifikacionog poreskog broja za fizička i pravna lica.

:
 •  •  •  •  •  • jn •  •  •  •  •  • olaksava pristup potrebnim kontrolnim podatcima .dobro pomocno sredstvo. •  •  •  • Zašto to već nije uradjeno? •  •  •  • 

Identifikovati i otkloniti sve nedostatke u pravnom okviru carinskog sistema koji pogoduju korupciji.

:
 •  •  •  •  •  • jn •  •  •  •  •  • OK. ko da identifikuje nedostatke.carinic i!? •  •  •  • I to! •  •  • doneti nov normativni okvir i pojacati nadzor • 

Uspostavljena efikasna kontrola primene carinskih propisa.

:
 •  •  •  •  •  • j •  •  •  •  •  • odlicno , ali uz rigoroznu kaznenu politiku za carinske prekrsaje •  •  •  • Ko će da ih kontroliše? Njihovi šefovi? •  •  •  • 

Unapređeno učešće javnosti u praćenju trošenja budžetskih sredstava.

:
 •  •  •  •  •  • n •  •  •  •  •  • super , ali kako? •  •  •  • Wishful thinking... •  • Transparentnost u ovom smislu je znacajna, ali javnost ne moze razumeti u potpunosti sve troskove koji su neophodni za funkcionisanje uprave naprimer • ne samo transparentnost vec odluke da budu jasnije  • 

Dosledna primena Zakona o javnim nabavkama i uspostavljena evidencija o postupanju nadležnih organa povodom nepravilnosti utvrđenih u njihovim izveštajima.

:
 •  •  •  •  •  • jn •  •  •  •  •  • prva mera ! •  •  •  • I da ta evidencija bude javna - na intertnetu. •  • Veoma vazan cilj •  • 

Unapređena saradnja i koordinacija aktivnosti na suzbijanju korupcije između relevantnih institucija, na svim nivoima vlasti.

:
 •  •  •  •  •  • jk •  •  •  •  •  • aksiom 1 ! •  •  •  • Za sada odlično saradjuju u primanju mita... •  •  •  • 

Uspostavljen i razvijen sistem javne interne finansijske kontrole u javnom sektoru na svim nivoima vlasti.

:
 •  •  •  •  •  • njk •  •  •  •  •  • pretesko sprovodljivo . •  •  •  • I to na internet. •  • Interna kontrola je neophodnost, jer ce spreciti sve nepravilnosti u funkcionisanju uprave  •  • 

Izmenjen pravni okvir radi obezbeđenja potpune finansijske i operativne nezavisnosti DRI u skladu sa standardima. Međunarodne organizacije vrhovnih revizorskih institucija (INTOSAI) i sprovedene revizije svrsishodnosti.

:
 •  •  •  •  •  • n •  •  •  •  •  • kada bi to sproveli sve drugo bi , domino efktom , islo samo po sebi tj. mnogo lakse.ta mera je u domenu maste. •  •  •  • Uvek ćemo mi naći način da ih "preveslamo"... •  •  •  • 

Uspostavljen i razvijen sistem prevencije, otkrivanja, izveštavanja i postupanja sa nepravilnostima korišćenja sredstava iz fondova Evropske unije i fondova drugih međunarodnih institucija i organizacija.

:
 •  •  •  •  •  • jkn •  •  •  •  •  • to treba da redi onaj koji daje sredstva ali sumnjam i u njegivu moralnost. malo korisno. •  •  •  • To bi moglo samo kad bi evropski činovnici sedeli u našim kancelarijama. •  •  •  • 

Izmenjen pravni okvir tako da se otklone rizici na korupciju u propisima kojima se uređuje postupak i kontrola privatizacije, reorganizacije i stečaja preduzeća sa državnim i društvenim kapitalom.

:
 •  •  •  •  •  • df •  •  •  •  •  • kasno , osim za stecajne upravnike. •  •  •  • Ovo će ići najteže, jer je to rudnik zlata za "muljatore". •  •  •  • 

Uspostavljanje sistema efikasne primene i kontrole sprovođenja pozitivnih propisa u oblasti privatizacije, reorganizacije i stečaja.

:
 •  •  •  •  •  • jkn •  •  •  •  •  •  •  •  •  • Ko će da kontroliše kontrolore? •  •  •  • 

Uklonjeni rizici od korupcije u oblasti javno-privatnih partnerstava i koncesija i njegova dosledna primena

:
 •  •  •  •  •  • jk •  •  •  •  •  •  •  •  •  • Lepo je reći... •  •  •  • 

Puna nezavisnost, odnosno samostalnost i transparetnost pravosuđa u budžetskim ovlašćenjima.

:
 •  •  •  •  •  • n •  •  •  •  •  •  •  •  •  • Jedan od najtežih zadataka, jer se korumpirana vlast toga nikada neće odreći. •  •  •  • 

Proces izbora, napredovanja i odgovornosti nosilaca pravosudnih funkcija zasnovan na jasnim, objektivnim, transparentnim i unapred utvrđenim kriterijumima.

:
 •  •  •  •  •  • j •  •  •  •  •  • osnovni koren korupcije.neka ovu meru sprovedu 50% i mi cemo biti obecana zemlja. •  •  •  • Vidi prethodni odgovor. •  •  •  • 

Razvijeno efikasno i proaktivno postupanje u otkrivanju i krivičnom gonjenju koruptivnih krivičnih dela.

:
 •  •  •  •  •  • jkn •  •  •  •  •  •  aksiom 2 . •  •  •  • Vidi prethodne odgovore. •  •  •  • 

Unapređeno materijalno krivično zakonodavstvo i usklađeno sa međunarodnim standardima.

:
 •  •  •  •  •  • j •  •  •  •  •  • dovoljno je i postojece ali se ne primenjuje . • i poštovanje zakona OBAVEZNO ZA SVE •  •  • A Ko će da ga primenjuje - korumpirano pravosudje? •  •  •  • 

Uspostavljena efekasna horizontalna i vertikalna saradnja i razmena informacija policije, tužilaštava, sudstva, drugih državnih organa i institucija, regulatornih i nadzornih tela, te evropskih i međunarodnih institucija i organizacija.

:
 •  •  •  •  •  • n •  •  •  •  •  •  •  •  •  • A na vrhu tog sistema sede političari koji odlučuju "šta može, a šta ne može"! •  •  •  • 

Uspostavljena jedinstvena evidencija (elektronski upisnik) za krivična dela sa koruptivnim elementom.

:
 •  •  •  •  •  • kol •  •  •  •  •  • nije na odmet ali jednom osudjeno koruptivno delo retko moze da se ponovi. sitem treba uspostaviti tako da ne postiji mogucnost povratnika. •  •  •  • Ovo bi moglo da pomogne, ali je pitanje ko bi taj sistem kontrolisao. •  •  •  • 

Ojačani mehanizmi za prevenciju sukoba interesa u pravosudnim profesijama.

:
 •  •  •  •  •  • k •  •  •  •  •  • aksiom 3 . •  •  •  • Teško, u ovakvom sistemu. •  •  •  • 

Obezbeđeni adekvatni resursi javnog tužilaštva i sudovaza postupanje u slučajevima korupcije (jačanje kapaciteta)

:
 •  •  •  •  •  • k •  •  •  •  •  •  •  •  •  • Wishful thinking... •  •  •  • 

Donošenje dugoročne strategije koja na sveobuhvatan način unapređuje pitanje finansijskih istraga.

:
 •  •  •  •  •  • ,l •  •  •  •  •  •  •  •  •  • Još jedan strategija? •  •  •  • 

Ojačani kapaciteti policije za sprovođenje istraga u krivičnim delima sa elementima korupcije.

:
 •  •  •  •  •  • k •  •  •  •  •  •  •  •  •  • Pod čijom kontrolom? •  •  •  • 

Ojačani integritet i mehanizmi unutrašnje kontrole u cilju suzbijanja korupcije u sektoru policije.

:
 •  •  •  •  •  • o •  •  •  •  •  •  •  •  •  • Dosadašnja iskustva su za plakanje. •  •  •  • 

Sve nepokretnosti u Srbiji i sa njima povezani podaci upisani su u javni elektronski Katastar nepokretnosti.

:
 •  •  •  •  •  • mko •  •  •  •  •  •  •  •  •  • Bio bi to dobar početak... •  •  •  • 

Smanjen broj procedura i uvođenje jednošalterskog sistema za izdavanje građevinskih i drugih dozvola i saglasnosti.

:
 •  •  •  •  •  • io •  •  •  •  •  • aksiom 4 . •  •  •  • To je u predizbornoj kampanji (pre više od godinu dana!) bilo jedno od najglasnijih obećanja... •  •  •  • 

Transparentni kriterijumi i učešće javnosti u postpuku razmatranja, izmena i usvajanja prostornih i urbanističkih planova na svim nivoima vlasti.

:
 •  •  •  •  •  • ik •  •  •  •  •  •  •  •  •  • Zakonski uslovi za to postoje i danas... •  •  •  • 

Efikasna interna i eksterna kontrola u postupku izdavanja građevinskih i drugih dozvola i saglasnosti u oblasti urbanizma.

:
 •  •  •  •  •  • jibh •  •  •  •  •  •  •  •  •  • Ko kontroliše? Oni koji ih izdaju (i za to uzimaju mito)? •  •  •  • 

Identifikovati i otkloniti sve nedostatke u pravnom okviru koji pogoduju korupciji i obezbediti njihovu punu primenu.

:
 •  •  •  •  •  • bh •  •  •  •  •  •  •  •  •  • Ako to do sada nije uradjeno, ne treba ni počinjati! •  •  •  • 

Efikasni mehanizmi za integritet, odgovornost i transparentnost u donošenju i sprovođenju odluka.

:
 •  •  •  •  •  • bhji •  •  •  •  •  •  •  •  •  • Lepa parola... •  •  •  • 

Transparentan informacioni sistem u zdravstvu i učešće građana u kontroli rada zdravstvenih institucija, u skladu sa zakonskom zaštitom podataka o ličnosti.

:
 •  •  •  •  •  • bjih •  •  •  •  •  •  •  •  •  • Sve dok postoje monopoli i državni diktat (u ovom slučaju u zdravstvu), od toga neće biti ništa. •  •  •  • 

Izmenjen pravni okvir koji se odnosi na izbor, položaj i ovlašćenja direktora osnovnih i srednjih škola, kao i dekana fakulteta.

:
 •  •  •  •  •  • bijh •  •  •  •  •  •  •  •  •  • I to je jedan od monopola kojih će se država najteže odreći. •  •  •  • 

Usvojeni propisi koji regulišu prosvetnu inspekciju.

:
 •  •  •  •  •  • bjhi •  •  •  •  •  •  •  •  •  • Zašto već nisu? •  •  •  • 

Transparentnost postupka upisa, polaganja ispita, ocenjivanja i evaluacije znanja u svim školskim institucijama.

:
 •  •  •  •  •  • b •  •  •  •  •  •  •  •  •  • Kako kad se i tu vrte velike pare? •  •  •  • 

Proces akreditovanja i naknadne kontrole ispunjenosti uslova za rad državnih i privatnih školskih ustanova zasnovan je na jasnim, objektivnim, transparentnim i unapred utvrđenim kriterijumima.

:
 •  •  •  •  •  • bjh •  •  •  •  •  •  •  •  •  • Teško, kad se zna ko daje (i dobija) akreditacije... •  •  •  • 

Uspostavljena transparentnost finansiranja sporta i vlasničke strukture sportskih klubova i saveza.

:
 •  •  •  •  •  • bjh •  •  •  •  •  •  •  •  •  • Još jedna mission impossible! •  •  •  • 

Transparentno vlasništvo, finansiranje medija i uređivačka politika.

:
 •  •  •  •  •  • bujh •  •  •  •  •  •  •  •  •  • A tek ovo! •  •  •  • 

Stvoreni uslovi za aktivnije učešće privatnog sektora u borbi protiv korupcije.

:
 •  •  •  •  •  • bjh •  •  •  •  •  •  •  •  •  • Kako kad tako uspešno deluje u sistemu korupcije?! •  •  •  • 

Stvoreni uslovi za aktivnije učešće civilnog sektora u borbi protiv korupcije.

:
 •  •  •  •  •  • bujh •  •  •  •  •  •  •  •  •  • I u civilnom sektoru ima korupcije... •  •  •  • 

Kontinuirana edukacija o korupciji i načinima borbe protiv korupcije.

:
 •  •  •  •  •  • buj •  •  •  •  •  •  •  •  •  • I to je teško u društvu je "sposoban" onaj ko ume da ukrade, prevari, da ili dobije mito. •  • Veoma vazan cilj, da bismo prepozali korupciju i borili se moramo se edukovati •  • 

Obezbeđena transparentnost u radu organa javne vlasti

:
 •  •  •  •  •  • dfs •  •  •  •  •  •  •  •  •  • U jednom otvorenom društvu (kakvo Srbija nije i ne želi da postane), to bi bilo normalno. •  •  •  • 

Sistem zapošljavanja i napredovanja u organima javne vlasti na osnovu kriterijuma i zasluga.

:
 •  •  •  •  •  • buj •  •  •  •  •  •  •  •  •  • Vidi prethodni odgovor. •  •  •  • 

Uspostavljena analiza efekata na korupciju u postupku pripreme propisa.

:
 •  •  •  •  •  • buj •  •  •  •  •  •  •  •  •  • I ovde: ko kontroliše kontrolore? Ko ocenjuje ocenjivače? •  •  •  • 

6. Da li smatrate potrebnim?

Da se novom Strategijom predvidi izmena zakona kako bi se obezbedilo da dela korupcije u oblasti privatizacije ne zastarevaju:
Da - 81.50% (163)
Ne - 8.50% (17)
Nemam stav - 10.00% (20)

Da se novom Strategijom predvidi izmena zakona kako bi se obezbedilo da političke stranke moraju da imaju svoje mehanizme za borbu protiv korupcije unutar stranaka i u slučaju da ih nemaju ili ne sprovode bilo bi im uskraćeno finansiranje iz javnih izvora/budžeta:
Da - 77.50% (155)
Ne - 8.50% (17)
Nemam stav - 14.00% (28)

7. Koji rezultat u borbi protiv korupcije treba da bude ostvaren za pet godina da bi Vi bili zadovoljni?

da nema korupcije • 100% • ne znam • veoma dobar • da politika i političke stranke nemaju nikakav uticaj ni na jednu životnu sferu, da političari budu obični ljudi a ne mašine za sticanje novca, moći, trgovine uticaja, da sudije, lekari i profesori ne budu koruptivni ljudi, da na radnim mestima rade vredni, stručni, obrazovani i čestiti ljudi a ne politički kadrovi, da se oduzme od svih što su nelegalno stekli... • Da se postuju zakonski propisi • da je nema • da dr\avni funkcioneri prestaju da trguju svojim funkcijama • da ne postoji stranacko zaposljavanje • treba je iskoreniti • efikasno otklonjeni neki od uzročnika korupcije (na primer, promena režima dozvola za uvoz i izvoz, promene u po Efikasno otklonjeni uzročnici korupcije(promena načina dozvola za uvoz i izvoz,promene u poreskom sistemu, regulisanje trgovine akciznim proizvodima, donošenje jedinstvenih propisa o javnim nabavkama). • svi • Zaposljavanje strucno osposobljenog kadra a ne stranacki podobnih pulena • Da se makar sistemska korupcija smanji za 50%. • da zapoceti sudski procesi dobiju epilog u vidu zadovoljavajucih presuda - sankcija • Mislim da je to sistemsko pitanje, ali da je baš zbog toga najvažnije da se krene od lokalnog nivoa, lokalnih samouprava pa do ministarstava. • da percepcija korupcije od strane građana bude manje za bar 20 % • nemam stav • obezbedjeni uslovi da se sektor malih i srednjih preduzeca oslobodi nameta korumpiranih inspektora, koji kod malih preduzeca traže dlaku u jajetu a kod velikih ne smeju ni da udju, koji kontrolisu i unistavaju postene ljude koji rade u ovako teskim uslovima, a na pijaci cveta siva ekonomija, bez dinara poreza i placanja doprinosa na radnike. u drzavi trenutno sve funkcionise kroz MSP sektor koji je sada opterećen i placanjem reketa inspekciji kako bi nastavili sa radom • Donet Zakon o poreklu imovine bi morao biti deo cele ove price. Smanjenje korupcije i za 30% u narednih pet godina bi bilo dovoljno. • sve veci povratak novca u budzet RS ili oduzeta imovina proistekla iz krivicnog dela • komletno rekonstruisano sudstvo , tuzilastvo i policija i njihova totalna depolitizacuja .Normalno ostvarivanje gradjanskih prava i potreba u organima uprave na svim nivoima i javnost u prikazivanju otkrivenih koruptivni dela bez ,,zasticenih,, .smanjenje korupcije makar za 30% u delatnostima koje se direktno doticu gradjana ( zdravstvena zastita i sl. ). • da mogu da ostvarim svoja ljudska i građanska prava bez potplaćivanja već preplaćenih službenika, činovnika i partijskih drugova i drugarica. • Da nema zaštićenih i da efikasnost u radu ima rezultate, a ja da se osećam slobodno i sigurno • da se kazne za zloupotrebe i korupciju u javnom sektoru i u državnim preduzećima drastično povećaju i da se svim građanima omogući borba protiv korupcije na svim nivoima i da sudstvo i policija maksimalno učestvuju u tome • Otklonjeni nedostaci u pravnom okviru i ojačani kapaciteti u oblasti prevencije • Pošteni javni konkursi pri zapošljavanju, pružanju zdravstevnih usluga, upisavanju u škole, fakultete... • UMANJENJE ZA MAKAR 50 PROCENATA • vidljiv!vise zaposlenih gradjana,postovanje radnika • Depolitizacija u javnom sektoru i rešavanje najkrupnijih oblika korupcije, pre svega državnih(političkih) funkcionera i u oblasti pravosuđa • dobijanje dozvola na svim nivoima da se zna šta treba koliko košta i koliko traje • 70% • Treba krenuti ,prvo kvalitetna stategija,izmene zakona,edukacija građana,a sve ovo će dati neki rezultat • Kontrola finansiranja politickih aktivnosti • procesuirane politicke stranke i svi koji nemaju dokaz porekla novca • da se stavi iza resetaka onaj ko je ubio Slavka Curuviju, da se stavi iza resetaka politicki inspirator atentata na dr Zorana Djindjica, da hrana u Srbiji bude iste cene kao u Nemackoj, da Srbija bude podeljena na vise regiona, da likovi poput Dinkica, Dacica, Vucica, Krkobabica, Mrkonjica, Sutanovca, Tadica ne budu na javnoj sceni, da se neko iz inostranstva vrati u Srbiju, da mogu da kupim polovni auto po istoj ceni kao Nemci, da me ne smaraju preopsirne aknete i nerazumljive strategije • da se 40% BDP ne troši netransparentno na "rođačke" firme, da se na vlast ne dolazi da bi se pljačkalo, već da bi se popravljalo • da odgovorni budu adekvatno kaznjeni • otklonjeno vise od 80% slucajeva korupcije • bar da se krene u borbu • treba potpuno iskoreniti korupciju • ‚da se krene sa mrtve tačke • Смањење минимум за 30% • da se smanji za 50 procenata • 100 • da nema korupcije ni u jednoj oblasti drustva. • da se kazne svi koji ucestvuju u korupciji radi licnog interesa • kada se uspostavi pravni sistem i primena zakona • efikasno sankcionisanje odgovornih za korupciju i njihovo procesuiranje • Uvodjenje krivicnog dela politickog uticaja na zaposlene u javnom sektoru. • lustracija u sudstvu, zdravstvu i obrazovnom sistemu • Da se odlučno i nepristrasno primenjuje zakon i pocinioci korupcije budu visoko kažnjeni. Da nema korupcije u zdravstvu, sudstvu i školstvu.U izvršnoj vlasti će je uvek biti,ali ređe ukoliko sistem kažnjavanja funkcioniše. • zdravstvo •

8. Vi ste?

Rukovodilac u antikorupcijskom telu/organu - 0%
Zaposlen u antikorupcijskom telu/organu - 1.00% (2)
Stručnjak za borbu protiv korupcije - 0.50% (1)
Pravnik/advokat - 4.00% (8)
Rukovodilac u državnom sektoru - 5.50% (11)
Zaposlen u državnom sektoru - 22.50% (45)
Vlasnik kapitala - 0.50% (1)
Zaposlen u privatnom sektoru - 8.00% (16)
Novinar - 3.50% (7)
Aktivista u civilnom društvu - 5.50% (11)
Nezaposlen - 17.00% (34)
Student - 8.50% (17)
Profesor - 2.00% (4)
Osoba koja je ukazivala na nezakonitosti i zloupotrebe - 3.00% (6)
Građanin - 12.00% (24)
Nesto drugo - 6.50% (13)
Penzioner • Domacica i vlasnica poljoprivrednog gazdinstva. • Advokat i aktivista civilnog društva. • sekretar skupstine gradske opstine • Građanin • slobodan umetnik • članica tima za izradu lokalnog plana borbe protiv korupcije • veciti volonter jer nemam vezu za posao • po obrazovanju magistar mašinstva, statusu preduzetnik, Izviđač 30 godina radim sa decom i mladima. • rukovodilac u ngo sektoru, antikorupcijskom telu, osoba koja je ukazivala na korupciju i inrvenisala • verovatno mislite - neko ko vas minira jer svaka ova borba je teška... ili možda neko ko je REALAN •

9. Gde radite?

Državni - 33.50% (67)
Društveni - 7.50% (15)
Privatni - 18.00% (36)
Mešovit - 1.50% (3)
Nezaposlen - 25.50% (51)
Penzioner - 5.00% (10)
Izdržavano lice - 3.00% (6)
U procesu obrazovanja - 6.00% (12)

10. Vi ste član?

Član udruženja građana - 15.13% (36)
Član sindikata - 13.03% (31)
Član verskog udruženja - 1.68% (4)
Član sportskog društva - 5.04% (12)
Član profesionalnog udruženja - 8.82% (21)
Član političke partije - 18.49% (44)
Nisam član ničeg navedenog - 37.82% (90)

11. Gde trenutno živite?

Vojvodina - 18.50% (37)
Beograd - centar - 27.50% (55)
Beograd - periferne opštine (Lazarevac, Mladenovac, Obrenovac, Surčin) - 2.50% (5)
Zapadna Srbija (Valjevo, Šabac, Loznica, Čačak i Užica) - 12.50% (25)
Sandžak - 1.50% (3)
Centralna Srbija (Kragujevac, Smederevo, Kraljevo...) - 10.50% (21)
Istočna Srbija (Bor, Negotin, Zaječar, Majdanpek...) - 7.50% (15)
Južna Srbija (Niš, Leskovac...) - 15.00% (30)
Kosovo - 0%
BiH - RS - 0%
BiH - FBH - 0%
Crna Gora - 0%
Makedonija - 1.00% (2)
Hrvatska - 0.50% (1)
Slovenija - 0%
EU države - 0%
Države nečlanice EU - 0%
SAD - 0%
Kanada - 0.50% (1)
Australija - 0%
Rusija - 0.50% (1)
Latinska Amerika - 0.50% (1)
Afrika - 1.00% (2)
Azija - 0.50% (1)

Komentari (0)

Slične ankete

Anketa o prvostepenoj presudi Ratku Mladiću

(Onlineistrazivanja) U kojoj meri ste upoznati sa? Dešavanjima tokom rata u Bosni i Hercegovini Postupanje Ratka Mladića tokom rata u Bosni i Hercegovni Potpuno Uglavnom Deli

Anketa o napadu na Miroslavu Milenović, članicu Saveta za borbu protiv korupcije

(Onlineistrazivanja) Da li ste čuli da je napadnuta Miroslava Milenović, članica Saveta za borbu protiv korupcije? Da, ali ne verujem da je se to desilo Da, i verujem da je s

Godinu dana rada Vlade Srbije

(Onlineistrazivanja) Postovani panelisti, Sprovodimo anketu o radu Vlade Srbije, godinu dana posle njenog formiranja. Anketa je plaćena. Hvala na učešću, Istraživački tim. D

Anketa o antikorupcijskim telima u Srbiji

(Zoran) Na koji način stičete informacije o radu sledećih institucija Agencija za borbu protiv korupcije Biro za koordinacijom sluzbama bezbednosti Državna revizorska institu

Izborna anketa

(Zoran) Dragi prijatelji, anketa se radi za potrebe naučnog istraživanja. Rezultate, tj. bazu sa odgovorima će moći svako da koristi ko pomogne ovo istraživanje. Zato Vas mol

Anketa o hapšenju Ratka Mladića

(Onlineistrazivanja) U kojoj meri ste upoznati sa? Dešavanjima tokom rata u Bosni i Hercegovini Postupanje Ratka Mladića tokom rata u Bosni i Hercegovni Potpuno Uglavnom Deli

Borba protiv korupcije u gradovima i opštinama Srbije

(Onlineistrazivanja) Projekat “Izrada lokalnih planova za borbu protiv korupcije” realizuje Biro za društvena istraživanja (BIRODI), uz finansijsku podršku USAID-a i Institu

Anketa o zahtevima protesta "Protiv diktature"

(Onlineistrazivanja) Kakav je Vas stav prema protestima "Protiv diktature?" Podržavam i učestvujem Podržavam ali ne učestvujem Ne podržavam i spreman da učestvujem u kontrapr

Stranica ljubavi izmedju Srba, Hrvata i Bosnjaka.

(Stranica) Dobrodosi na nasu jako kratku anketu. Ovo je anketa koja ce nam prikazati malo vjerniju sliku realnosti. Da li ste nekada bili diskriminisani na vjersko/nacionalno

Predavači teorijske nastave

(USER14082) Poštovani kolege predavači, ova anketa ima za cilj da istraži koje su to nastavne metode i nastavna sredstva koje predavači praktikuju, da li se strogo prdržavamo

Anketa o Olimpijadi u Brazilu

(Onlineistrazivanja) Koji od navedenih prinicipa je za Vas najbitniji? Važno je učestvovati na takmičenju/utakmici Važno je dati sve od sebe na takmičenju/utakmici Važno je p

Anketa o nezavisnom i slobodnom televizijskom kanalu

(Onlineistrazivanja) Šta očekujete od televizije? Da informiše tome šta se dešava Da objasni sta se dešava Da edukuje/obrazuje Da promoviše dobre stvari posebno one koje ra

IZBORI 2016 NAJOBIMNIJA ANKETA

(www.prirodnolecenje.in.rs) Za 24.april raspisani su parlamentarni, lokalni i pokrajinski izbori. Da li ćete izaći da glasate na izborima 24.aprila? Kome ćete dati svoj glas

Ocena stanja borbe protiv korupcije u Srbiji

(Onlineistrazivanja) Poštovani, Danas je Međunarodni Dan borbe protiv korupcije, pa želimo da Vas pitamo u kojoj fazi se nalazi borba protiv korupcije u Srbiji? Koja od naved

Anketa o puču u Turskoj

(Onlineistrazivanja) Da li ste čuli da je se u Turskoj desio puč? Da Ne Nisam siguran Kakva je Vaša reakcija bila na taj dog