Centar online istraživanja
English Srpski Српски

Anketa o Nacionalnoj strategiji za borbu protiv korupcije (200)

Poštovani ispitanici, Srbija donosi Nacionalnu strategiju za borbu protiv korupcije na period 2013. - 2018. godine. Ovo je prilika da čujemo Vaše stavove i razmišljanja. Rezultati istraživanja će biti obrađeni i dostavljeni Radnoj grupi za izradu ovog dokumenta. Ovo je prilika da kažete svoje stavove i razmišljanja i tako date doprinos borbi protiv korupcije.Posebno ćemo ceniti Vaše sugestije i predloge. Unapred zahvalni, BIRODI

Ključne reči: korupcija,strategija,aktivno javno mnjenje,

1. Šta je za Vas pre svega korupcija?

Davanje i uzimanje mita - 17.82% (113)
Pristrasnost i protekcija - 6.15% (39)
Sukob interesa državnih i lokalnih funkcionera - 5.21% (33)
Zloupotreba položaja u javnom sektoru - 15.77% (100)
Zloupotreba položaja u privatnom sektoru - 6.94% (44)
Kršenje zakona - 13.09% (83)
Iznuda novca od strane nekoga ko radi u državnom sektoru - 7.89% (50)
Trgovina uticajem - 11.99% (76)
Nanošenje nepravde - 6.78% (43)
Uskraćivanje prava - 6.47% (41)
Nesto drugo - 1.89% (12)
Ma citava drzava • Naplata uskuga • sve to • Kad normalna osoba mora da plati da bi se zaposlila!! • sve ovo što ste naveli • rak drustva • zloupotreba institucija • Sve navedeno. • najvece zlo za postenog gradjanina i opstanak same drzave • sve iznad navedeno • prilika da BIRODI ućari neki dinar, umisli da zna nešto oko istraživanja i da se uvuče Vučićevima :) • Najveća i hronična bolest srpskog društva •

2. Šta je za Vas pre svega borba protiv korupcije?

Otkrivanje i kažnjavanje počinilaca dela korupcije - 18.77% (110)
Stvaranje mehanizama koji treba da spreče korupciju - 20.99% (123)
Jačanje tela koja se bore protiv korupcije - 10.41% (61)
Unapređenje rada i integriteta državnih organa i institucija - 10.92% (64)
Usvajanje i sprovođenje zakona - 12.97% (76)
Jačanje morala i integriteta zaposlenih u javnom sektoru - 10.24% (60)
Zaštita prava onih koji prijave slučajeve korupcije - 14.16% (83)
Nesto drugo - 1.54% (9)
Sve navedeno. • Promena citave drzava • uklanjanje partija iz javnih poslova • edukacija gradjana • pokusaj da svi gradjani imaju pravnu sigurnost-na zalost nisam primetila da se nesto menja • Oni koji su činili korupciju da javno priznaju, a da se krivično ne gone (primer: RSA aparthejd). • Kad se BIRODI već uvukao Vučićevoj ekipi pa kad Z. tripuje da se razume u istraživanja a P. se stidi • sve to • uklanjanje neistomisljenika •

3. U koje tri obasti društva pre ostalih treba uspostaviti sistem borbe protiv korupcije imajući u vidu negativne posledice koje nastaju po društvo i državu?

Nemam stav - 3.00% (6)
Treba istovremeno delovati u svim oblastima - 69.50% (139)
Treba delovati pre svega, upišite - 0%
Nesto drugo - 27.50% (55)
zdravstvo, državna uprava • pravosudje!!! • u oblasti zdravstva • zakonodaavnu, sudsku i izvrsnu vlast • policiji, tužilaštvu i sudstvu. Treba početi od početka od porodilišta i delovati u svim oblstima. • Zdravstvo , sudstvo , državna administracija • drzavnim institucijama • pravosudje, javna uprava, zdravstvo, prosveta • sudstvo, zdrvstvo i obrazovanje • javni sektor, sudstvo, zdravstvo • zaposljavanje u javnom sektoru, policija, zdravstvo • Na konsekventnost u zakonodavnoj, sudskoj i izvrsnoj vlastilast • zdravstvo, pravosudje • Lokalne uprave, carina, policija • sudstvo, obrazovni sistem, zdravstvo • politika, sudstvo, zdravstvo • zdravstvo,pravosudje,javni sektor • medicini i pravosudju • Javne nabavke, javni radovi i uplacivanje doprinosa za zaposlene u privatnom sektoru. • zdravstvo,javni sektor,gradjevina • Policija, sudstvo, drzavna administracija • sudstvo, zdravstvo, drzavna administracija • zdravstvo,pravosudje • zdravstvi,pravosu]e,drzavna administracija,privatni sektor • Pravosuđe, državna uprava, lokalna samouprava • Zdravstvo, Školstvo • sudstvo, državna uprava, javni sektor • NA NAVISIM NIVOIMA ,POLITIKA .. • sudstvo,policija,zdracstvo,prosveta • pre svega u politici • onemogućiti monopol,povećati informisanost i transparentnost i ograničiti ovlašćenja i priilegije • korumpiranost državnih sluzbenika ovlascenih za kontrolu i nadzor nad sprovodjenjem zakona, zdravstv • zdravstvo, pravosuđe i obrazovanje, policija, zapošljavanje ali i u svim ostalim obl. • u drzavnom sektoru • zdravstvo,visoko obrazovanim ustanovama,policiji • u oblasti drzave,pokrajilne,lokalne samouprave • Zdravstvo,trgovina i sudstvo • sudstvo, privreda, zdravstvo • zdravstvo, zaposljavanje, obrazovanje • zdravstvo, obrazovanje, politika • privatizacija, zdravstvo, prosveta • obrazovanje, javni sektor, mediji • sudstvo,zdravstvo,policija • Zdravstvo, sudstvo, policija • Sudstvo, Zdravstveno, Inspektoratima .... • sudstvo,policija,zdravstvo tim redom • pravosuđe, državna uprava, zdravstvo, obrazovanje • Bolnica • pravosuđe • treba da deluju oni koji znaju a ne oni koji tripuju da znaju i uklapaju se u ove turbo-folk borbe •

4. Pred Vama su ciljevi Nacionalne strategije za borbu protiv korupcije. Koji od navedenih ciljeva iz predloga Nacionalne strategije za borbu protiv će doprineti borbi protiv korupcije?

Odgovorite za svaki cilj!

Otklonjeni nedostaci u pravnom okviru kontrole finansiranja političkih aktivnosti i subjekata.:
Veoma puno - 28.50% (57)
Puno - 27.00% (54)
Osrednje - 21.00% (42)
Malo - 14.00% (28)
Nimalo - 5.50% (11)
Nemam stav - 4.00% (8)

Otklonjeni nedostaci u pravnom okviru i ojačani kapaciteti u oblasti prevencije sukoba interesa, kontrole imovine i prihoda javnih funkcionera. :
Veoma puno - 33.00% (66)
Puno - 25.00% (50)
Osrednje - 21.50% (43)
Malo - 11.50% (23)
Nimalo - 5.50% (11)
Nemam stav - 3.50% (7)

Usvojen i primenjen delotvoran zakonski okvir kojim se reguliše lobiranje i učešće javnosti u postupku donošenja propisa:
Veoma puno - 24.50% (49)
Puno - 26.50% (53)
Osrednje - 22.00% (44)
Malo - 17.50% (35)
Nimalo - 5.00% (10)
Nemam stav - 4.50% (9)

Utvrđeni jasni kriterijumi za predlaganje, izbor i razrešenje, kao i vrednovanje rezultata rada direktora javnih preduzeća.:
Veoma puno - 32.50% (65)
Puno - 25.50% (51)
Osrednje - 21.00% (42)
Malo - 10.50% (21)
Nimalo - 7.50% (15)
Nemam stav - 3.00% (6)

Usvojeni pokrajinski i lokalni akcioni planovi za borbu protiv korupcije čije sprovođenje nadziru stalna radna tela pokrajinskih, odnosno lokalnih skupština.:
Veoma puno - 25.00% (50)
Puno - 22.00% (44)
Osrednje - 20.50% (41)
Malo - 14.50% (29)
Nimalo - 13.00% (26)
Nemam stav - 5.00% (10)

Sistem e-Porezi u potupnosti je razvijen i podaci se redovno ažuriraju.:
Veoma puno - 20.50% (41)
Puno - 25.50% (51)
Osrednje - 22.00% (44)
Malo - 15.50% (31)
Nimalo - 10.00% (20)
Nemam stav - 6.50% (13)

Uspostavljen pravni i institucionalni okvir za sprovođenje sistema jedinstvenog identifikacionog poreskog broja za fizička i pravna lica.:
Veoma puno - 23.00% (46)
Puno - 22.00% (44)
Osrednje - 26.00% (52)
Malo - 10.00% (20)
Nimalo - 11.00% (22)
Nemam stav - 8.00% (16)

Identifikovati i otkloniti sve nedostatke u pravnom okviru carinskog sistema koji pogoduju korupciji. :
Veoma puno - 31.00% (62)
Puno - 27.00% (54)
Osrednje - 19.50% (39)
Malo - 10.00% (20)
Nimalo - 7.00% (14)
Nemam stav - 5.50% (11)

Uspostavljena efikasna kontrola primene carinskih propisa. :
Veoma puno - 22.50% (45)
Puno - 34.00% (68)
Osrednje - 24.00% (48)
Malo - 8.50% (17)
Nimalo - 7.00% (14)
Nemam stav - 4.00% (8)

Unapređeno učešće javnosti u praćenju trošenja budžetskih sredstava.:
Veoma puno - 33.50% (67)
Puno - 26.00% (52)
Osrednje - 20.50% (41)
Malo - 7.50% (15)
Nimalo - 8.00% (16)
Nemam stav - 4.50% (9)

Dosledna primena Zakona o javnim nabavkama i uspostavljena evidencija o postupanju nadležnih organa povodom nepravilnosti utvrđenih u njihovim izveštajima:
Veoma puno - 38.50% (77)
Puno - 26.50% (53)
Osrednje - 17.50% (35)
Malo - 7.50% (15)
Nimalo - 6.50% (13)
Nemam stav - 3.50% (7)

Unapređena saradnja i koordinacija aktivnosti na suzbijanju korupcije između relevantnih institucija, na svim nivoima vlasti.:
Veoma puno - 33.00% (66)
Puno - 27.00% (54)
Osrednje - 21.00% (42)
Malo - 9.50% (19)
Nimalo - 6.00% (12)
Nemam stav - 3.50% (7)

Uspostavljen i razvijen sistem javne interne finansijske kontrole u javnom sektoru na svim nivoima vlasti. :
Veoma puno - 38.00% (76)
Puno - 29.00% (58)
Osrednje - 14.50% (29)
Malo - 7.50% (15)
Nimalo - 6.50% (13)
Nemam stav - 4.50% (9)

Izmenjen pravni okvir radi obezbeđenja potpune finansijske i operativne nezavisnosti DRI u skladu sa standardima Međunarodne organizacije vrhovnih revizorskih institucija (INTOSAI) i sprovedene revizije svrsishodnosti. :
Veoma puno - 30.50% (61)
Puno - 25.50% (51)
Osrednje - 22.00% (44)
Malo - 9.00% (18)
Nimalo - 5.50% (11)
Nemam stav - 7.50% (15)

Uspostavljen i razvijen sistem prevencije, otkrivanja, izveštavanja i postupanja sa nepravilnostima korišćenja sredstava iz fondova Evropske unije i fondova drugih međunarodnih institucija i organizacija. :
Veoma puno - 32.00% (64)
Puno - 29.50% (59)
Osrednje - 16.50% (33)
Malo - 9.50% (19)
Nimalo - 8.00% (16)
Nemam stav - 4.50% (9)

Izmenjen pravni okvir tako da se otklone rizici na korupciju u propisima kojima se uređuje postupak i kontrola privatizacije, reorganizacije i stečaja preduzeća sa državnim i društvenim kapitalom.:
Veoma puno - 40.00% (80)
Puno - 22.50% (45)
Osrednje - 21.50% (43)
Malo - 5.00% (10)
Nimalo - 7.00% (14)
Nemam stav - 4.00% (8)

Uspostavljanje sistema efikasne primene i kontrole sprovođenja pozitivnih propisa u oblasti privatizacije, reorganizacije i stečaja:
Veoma puno - 37.00% (74)
Puno - 24.00% (48)
Osrednje - 18.50% (37)
Malo - 8.50% (17)
Nimalo - 6.50% (13)
Nemam stav - 5.50% (11)

Uklonjeni rizici od korupcije u oblasti javno-privatnih partnerstava i koncesija i njegova dosledna primena:
Veoma puno - 33.50% (67)
Puno - 24.50% (49)
Osrednje - 21.00% (42)
Malo - 7.50% (15)
Nimalo - 7.00% (14)
Nemam stav - 6.50% (13)

Puna nezavisnost, odnosno samostalnost i transparetnost pravosuđa u budžetskim ovlašćenjima. :
Veoma puno - 34.00% (68)
Puno - 27.00% (54)
Osrednje - 17.50% (35)
Malo - 7.50% (15)
Nimalo - 7.50% (15)
Nemam stav - 6.50% (13)

Proces izbora, napredovanja i odgovornosti nosilaca pravosudnih funkcija zasnovan na jasnim, objektivnim, transparentnim i unapred utvrđenim kriterijumima.:
Veoma puno - 37.00% (74)
Puno - 29.50% (59)
Osrednje - 14.00% (28)
Malo - 7.50% (15)
Nimalo - 7.50% (15)
Nemam stav - 4.50% (9)

Razvijeno efikasno i proaktivno postupanje u otkrivanju i krivičnom gonjenju koruptivnih krivičnih dela. :
Veoma puno - 48.50% (97)
Puno - 25.50% (51)
Osrednje - 10.00% (20)
Malo - 6.00% (12)
Nimalo - 7.00% (14)
Nemam stav - 3.00% (6)

Unapređeno materijalno krivično zakonodavstvo i usklađeno sa međunarodnim standardima.:
Veoma puno - 39.50% (79)
Puno - 24.50% (49)
Osrednje - 17.50% (35)
Malo - 6.50% (13)
Nimalo - 8.00% (16)
Nemam stav - 4.00% (8)

Uspostavljena efekasna horizontalna i vertikalna saradnja i razmena informacija policije, tužilaštava, sudstva, drugih državnih organa i institucija, regulatornih i nadzornih tela, te evropskih i međunarodnih institucija i organizacija. :
Veoma puno - 43.00% (86)
Puno - 25.00% (50)
Osrednje - 14.00% (28)
Malo - 7.50% (15)
Nimalo - 6.00% (12)
Nemam stav - 4.50% (9)

Uspostavljena jedinstvena evidencija (elektronski upisnik) za krivična dela sa koruptivnim elementom. :
Veoma puno - 36.50% (73)
Puno - 24.50% (49)
Osrednje - 16.00% (32)
Malo - 8.50% (17)
Nimalo - 8.00% (16)
Nemam stav - 6.50% (13)

Ojačani mehanizmi za prevenciju sukoba interesa u pravosudnim profesijama :
Veoma puno - 34.50% (69)
Puno - 27.50% (55)
Osrednje - 18.50% (37)
Malo - 8.50% (17)
Nimalo - 5.50% (11)
Nemam stav - 5.50% (11)

Obezbeđeni adekvatni resursi javnog tužilaštva i sudovaza postupanje u slučajevima korupcije (jačanje kapaciteta):
Veoma puno - 29.50% (59)
Puno - 29.50% (59)
Osrednje - 19.00% (38)
Malo - 9.00% (18)
Nimalo - 6.50% (13)
Nemam stav - 6.50% (13)

Donošenje dugoročne strategije koja na sveobuhvatan način unapređuje pitanje finansijskih istraga. :
Veoma puno - 25.50% (51)
Puno - 31.50% (63)
Osrednje - 15.50% (31)
Malo - 13.00% (26)
Nimalo - 8.00% (16)
Nemam stav - 6.50% (13)

Ojačani kapaciteti policije za sprovođenje istraga u krivičnim delima sa elementima korupcije.:
Veoma puno - 31.00% (62)
Puno - 29.00% (58)
Osrednje - 15.00% (30)
Malo - 13.00% (26)
Nimalo - 6.50% (13)
Nemam stav - 5.50% (11)

Ojačani integritet i mehanizmi unutrašnje kontrole u cilju suzbijanja korupcije u sektoru policije.:
Veoma puno - 43.00% (86)
Puno - 23.00% (46)
Osrednje - 11.00% (22)
Malo - 13.00% (26)
Nimalo - 4.50% (9)
Nemam stav - 5.50% (11)

Sve nepokretnosti u Srbiji i sa njima povezani podaci upisani su u javni elektronski Katastar nepokretnosti.:
Veoma puno - 35.00% (70)
Puno - 23.50% (47)
Osrednje - 18.50% (37)
Malo - 10.00% (20)
Nimalo - 7.00% (14)
Nemam stav - 6.00% (12)

Smanjen broj procedura i uvođenje jednošalterskog sistema za izdavanje građevinskih i drugih dozvola i saglasnosti.:
Veoma puno - 37.50% (75)
Puno - 27.50% (55)
Osrednje - 14.00% (28)
Malo - 10.00% (20)
Nimalo - 6.50% (13)
Nemam stav - 4.50% (9)

Transparentni kriterijumi i učešće javnosti u postpuku razmatranja, izmena i usvajanja prostornih i urbanističkih planova na svim nivoima vlasti.:
Veoma puno - 27.00% (54)
Puno - 29.50% (59)
Osrednje - 20.50% (41)
Malo - 8.00% (16)
Nimalo - 10.00% (20)
Nemam stav - 5.00% (10)

Efikasna interna i eksterna kontrola u postupku izdavanja građevinskih i drugih dozvola i saglasnosti u oblasti urbanizma.:
Veoma puno - 35.00% (70)
Puno - 27.50% (55)
Osrednje - 14.00% (28)
Malo - 9.50% (19)
Nimalo - 9.00% (18)
Nemam stav - 5.00% (10)

Identifikovati i otkloniti sve nedostatke u pravnom okviru koji pogoduju korupciji i obezbediti njihovu punu primenu:
Veoma puno - 38.50% (77)
Puno - 29.50% (59)
Osrednje - 12.50% (25)
Malo - 8.50% (17)
Nimalo - 6.50% (13)
Nemam stav - 4.50% (9)

Efikasni mehanizmi za integritet, odgovornost i transparentnost u donošenju i sprovođenju odluka :
Veoma puno - 31.00% (62)
Puno - 30.50% (61)
Osrednje - 14.50% (29)
Malo - 11.00% (22)
Nimalo - 8.00% (16)
Nemam stav - 5.00% (10)

Transparentan informacioni sistem u zdravstvu i učešće građana u kontroli rada zdravstvenih institucija, u skladu sa zakonskom zaštitom podataka o ličnosti.:
Veoma puno - 36.00% (72)
Puno - 31.50% (63)
Osrednje - 9.50% (19)
Malo - 11.00% (22)
Nimalo - 8.00% (16)
Nemam stav - 4.00% (8)

Izmenjen pravni okvir koji se odnosi na izbor, položaj i ovlašćenja direktora osnovnih i srednjih škola, kao i dekana fakulteta :
Veoma puno - 34.50% (69)
Puno - 30.50% (61)
Osrednje - 14.00% (28)
Malo - 9.50% (19)
Nimalo - 7.00% (14)
Nemam stav - 4.50% (9)

Usvojeni propisi koji regulišu prosvetnu inspekciju.:
Veoma puno - 34.50% (69)
Puno - 25.00% (50)
Osrednje - 19.50% (39)
Malo - 9.00% (18)
Nimalo - 7.00% (14)
Nemam stav - 5.00% (10)

Transparentnost postupka upisa, polaganja ispita, ocenjivanja i evaluacije znanja u svim školskim institucijama. :
Veoma puno - 36.50% (73)
Puno - 23.50% (47)
Osrednje - 19.50% (39)
Malo - 8.50% (17)
Nimalo - 7.00% (14)
Nemam stav - 5.00% (10)

Proces akreditovanja i naknadne kontrole ispunjenosti uslova za rad državnih i privatnih školskih ustanova zasnovan je na jasnim, objektivnim, transparentnim i unapred utvrđenim kriterijumima.:
Veoma puno - 32.50% (65)
Puno - 29.00% (58)
Osrednje - 17.50% (35)
Malo - 8.50% (17)
Nimalo - 8.00% (16)
Nemam stav - 4.50% (9)

Uspostavljena transparentnost finansiranja sporta i vlasničke strukture sportskih klubova i saveza.:
Veoma puno - 34.00% (68)
Puno - 26.00% (52)
Osrednje - 16.00% (32)
Malo - 9.00% (18)
Nimalo - 9.50% (19)
Nemam stav - 5.50% (11)

Transparentno vlasništvo, finansiranje medija i uređivačka politika:
Veoma puno - 39.00% (78)
Puno - 26.00% (52)
Osrednje - 12.00% (24)
Malo - 8.50% (17)
Nimalo - 8.50% (17)
Nemam stav - 6.00% (12)

Stvoreni uslovi za aktivnije učešće privatnog sektora u borbi protiv korupcije:
Veoma puno - 29.50% (59)
Puno - 30.00% (60)
Osrednje - 18.00% (36)
Malo - 6.00% (12)
Nimalo - 9.50% (19)
Nemam stav - 7.00% (14)

Stvoreni uslovi za aktivnije učešće civilnog sektora u borbi protiv korupcije.:
Veoma puno - 39.50% (79)
Puno - 22.50% (45)
Osrednje - 15.50% (31)
Malo - 9.00% (18)
Nimalo - 8.50% (17)
Nemam stav - 5.00% (10)

Kontinuirana edukacija o korupciji i načinima borbe protiv korupcije:
Veoma puno - 38.50% (77)
Puno - 22.50% (45)
Osrednje - 16.50% (33)
Malo - 10.50% (21)
Nimalo - 7.00% (14)
Nemam stav - 5.00% (10)

Obezbeđena transparentnost u radu organa javne vlasti:
Veoma puno - 40.50% (81)
Puno - 27.50% (55)
Osrednje - 14.00% (28)
Malo - 5.50% (11)
Nimalo - 6.00% (12)
Nemam stav - 6.50% (13)

Sistem zapošljavanja i napredovanja u organima javne vlasti na osnovu kriterijuma i zasluga:
Veoma puno - 53.50% (107)
Puno - 21.00% (42)
Osrednje - 5.50% (11)
Malo - 6.00% (12)
Nimalo - 8.50% (17)
Nemam stav - 5.50% (11)

Uspostavljena analiza efekata na korupciju u postupku pripreme propisa:
Veoma puno - 32.00% (64)
Puno - 30.00% (60)
Osrednje - 20.00% (40)
Malo - 6.50% (13)
Nimalo - 6.50% (13)
Nemam stav - 5.00% (10)

5. Da li imate kometar za predložene ciljeve? Ako imate molimo Vas da ih upišete uz konkrentan cilj.

Otklonjeni nedostaci u pravnom okviru kontrole finansiranja političkih aktivnosti i subjekata.

:
 • nisu otklonjeni •  • osim pravnog okvira veći problrm je dosledna primena propisa •  •  •  •  • leglo korupcije •  •  •  •  •  •  •  •  • Još uvek postoji uticaj političkih subjekata na aktivnosti i rad Agencije za borbu protiv korupcije •  •  • 

Otklonjeni nedostaci u pravnom okviru i ojačani kapaciteti u oblasti prevencije sukoba interesa, kontrole imovine i prihoda javnih funkcionera.

:
 • nisu otklonjeni •  •  •  •  •  •  • jedan od glavnih uzroka •  •  •  •  •  •  •  •  • Nema šanse sa ovakvim sistemom. Mora se uvesti kontrola i objavit podatke za one koji dostave lažni izveštaj. •  •  • 

Usvojen i primenjen delotvoran zakonski okvir kojim se reguliše lobiranje i učešće javnosti u postupku donošenja propisa.

:
 • nisu usvojeni takvi zakoni •  •  •  •  •  •  • preko potrebno •  •  •  •  •  •  •  •  • Pod hitno regulisati lobiranje •  •  • 

Utvrđeni jasni kriterijumi za predlaganje, izbor i razrešenje, kao i vrednovanje rezultata rada direktora javnih preduzeća.

:
 • nema jasnih kriterijuma,izbor je stranački a ne stručni •  •  •  •  •  •  • obavezno •  •  •  •  •  •  •  •  • Ništa se nije pomaklo od "nule" •  •  • 

Usvojeni pokrajinski i lokalni akcioni planovi za borbu protiv korupcije čije sprovođenje nadziru stalna radna tela pokrajinskih, odnosno lokalnih skupština.

:
 • nedovoljno aktivni planovi •  •  •  •  •  •  • pozeljno •  •  •  •  •  •  •  •  • Bespotrebno trošenje vremena i efektiva. Samo poštovati zakone. •  •  • 

Sistem e-Porezi u potupnosti je razvijen i podaci se redovno ažuriraju.

:
 • neredovno se vrši ažuriranje izmedju stvarnog stanja i upisanog u akastre •  •  •  •  •  •  • napredak •  •  •  •  •  •  •  •  • Moraju biti dostupni podaci o licima koja ne plaćaju poreske obaveze i sprečiti im da se politički angažuju i da se biraju i postavljaju na funkcije nakojimaprimaju dohodak iz budžeta, da li republičkog ili lokalnog. •  •  • 

Uspostavljen pravni i institucionalni okvir za sprovođenje sistema jedinstvenog identifikacionog poreskog broja za fizička i pravna lica.

:
 • da •  •  •  •  •  •  • zasto da ne •  •  •  •  •  •  •  •  • Obavezno. •  •  • 

Identifikovati i otkloniti sve nedostatke u pravnom okviru carinskog sistema koji pogoduju korupciji.

:
 • ima mnogo nedostataka •  •  •  •  •  •  • jedan od izvora •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  • 

Uspostavljena efikasna kontrola primene carinskih propisa.

:
 • nema efikasne kontrole carinskih propisa •  •  •  •  •  •  • krajnje je vreme •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  • 

Unapređeno učešće javnosti u praćenju trošenja budžetskih sredstava.

:
 • nije unapredjeno •  •  •  •  •  •  • obavezno •  •  •  •  •  •  •  •  • Mora da se kontroliše kako i gde se troši budžet. •  •  • 

Dosledna primena Zakona o javnim nabavkama i uspostavljena evidencija o postupanju nadležnih organa povodom nepravilnosti utvrđenih u njihovim izveštajima.

:
 • potrebno je doslednije prienjivati zakon o javnim nabavkama •  •  •  •  •  •  • obavezno •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  • 

Unapređena saradnja i koordinacija aktivnosti na suzbijanju korupcije između relevantnih institucija, na svim nivoima vlasti.

:
 • nije unapredjena saradnja •  •  •  •  •  •  • podrazumeva se •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  • 

Uspostavljen i razvijen sistem javne interne finansijske kontrole u javnom sektoru na svim nivoima vlasti.

:
 • nije uspostavljen sistem •  •  •  •  •  •  • obavezno •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  • 

Izmenjen pravni okvir radi obezbeđenja potpune finansijske i operativne nezavisnosti DRI u skladu sa standardima. Međunarodne organizacije vrhovnih revizorskih institucija (INTOSAI) i sprovedene revizije svrsishodnosti.

:
 • nedovoljno izmenjen •  •  •  •  •  •  • kako bi radila svoj posao •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  • 

Uspostavljen i razvijen sistem prevencije, otkrivanja, izveštavanja i postupanja sa nepravilnostima korišćenja sredstava iz fondova Evropske unije i fondova drugih međunarodnih institucija i organizacija.

:
 • skoro da ga nema •  •  •  •  •  •  • obavezno •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  • 

Izmenjen pravni okvir tako da se otklone rizici na korupciju u propisima kojima se uređuje postupak i kontrola privatizacije, reorganizacije i stečaja preduzeća sa državnim i društvenim kapitalom.

:
 • nedovoljno izmenjen •  •  •  •  •  •  • kako da ne •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  • 

Uspostavljanje sistema efikasne primene i kontrole sprovođenja pozitivnih propisa u oblasti privatizacije, reorganizacije i stečaja.

:
 • nije uspostavljen •  •  •  •  •  •  • nikad nije kasno  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  • 

Uklonjeni rizici od korupcije u oblasti javno-privatnih partnerstava i koncesija i njegova dosledna primena

:
 • nisu uklonjeni rizici •  •  •  •  •  •  • dobro resenje •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  • 

Puna nezavisnost, odnosno samostalnost i transparetnost pravosuđa u budžetskim ovlašćenjima.

:
 • nema samostalnosti •  •  •  •  •  •  • obavezno •  •  •  •  •  •  •  •  • Težak zadatak i cilj. Daj Bože. •  •  • 

Proces izbora, napredovanja i odgovornosti nosilaca pravosudnih funkcija zasnovan na jasnim, objektivnim, transparentnim i unapred utvrđenim kriterijumima.

:
 • nema poštovanja utvrdjenih kriterijuma(odlučuje stranačka pripadnost) •  •  •  •  •  •  • obavezno •  •  •  •  •  •  •  •  • Samo uvesti sistem da se Javni tužioci biraju od strane građana (kao u SAD) Sve drugo je utopija, jer su tužioci zavisni od političkih subjekata. •  •  • 

Razvijeno efikasno i proaktivno postupanje u otkrivanju i krivičnom gonjenju koruptivnih krivičnih dela.

:
 • sporo i nefikasno (zbgo sporosti nema prevencije) •  •  •  •  •  •  • svakako •  •  •  •  •  •  •  •  • Da, obavezno. •  •  • 

Unapređeno materijalno krivično zakonodavstvo i usklađeno sa međunarodnim standardima.

:
 • nisu uskladjeni sa medjunarodnim standardima •  •  •  •  •  •  • sto pre •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  • 

Uspostavljena efekasna horizontalna i vertikalna saradnja i razmena informacija policije, tužilaštava, sudstva, drugih državnih organa i institucija, regulatornih i nadzornih tela, te evropskih i međunarodnih institucija i organizacija.

:
 • takva saradnja je minimalna ili je nema •  •  •  •  •  •  • zar toga nema •  •  •  •  •  •  •  •  • Teško, ali izvodljivo. •  •  • 

Uspostavljena jedinstvena evidencija (elektronski upisnik) za krivična dela sa koruptivnim elementom.

:
 • nije mi pozatno da postoji takva evidencija(i do opšte se dolazi teško i sporo) •  •  •  •  •  •  • da •  •  •  •  •  •  •  •  • Kao prethodni komentar. •  •  • 

Ojačani mehanizmi za prevenciju sukoba interesa u pravosudnim profesijama.

:
 • nisu ojačani •  •  •  •  •  •  • sto pre •  •  •  •  •  •  •  •  • Kako, kada imamo situaciju da supružnici rade kao tužilac i sudija, ili advokat i sudija. Da ne pričamo roditelji i deca. •  •  • 

Obezbeđeni adekvatni resursi javnog tužilaštva i sudovaza postupanje u slučajevima korupcije (jačanje kapaciteta)

:
 • kapaciteti nisu ojačani •  •  •  •  •  •  • da •  •  •  •  •  •  •  •  • Formirati Specijalni sud za borbu protiv korupcije (kao što je organizovani kriminal) i pooštriti kaznenu politiku za korupciju. Zabraniti da se lica kojima je dokazana korupcija bave politikom i da budu birana i imenovana na funkcije. •  •  • 

Donošenje dugoročne strategije koja na sveobuhvatan način unapređuje pitanje finansijskih istraga.

:
 • nema strategije •  •  •  •  •  •  • sto pre •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  • 

Ojačani kapaciteti policije za sprovođenje istraga u krivičnim delima sa elementima korupcije.

:
 • kapaciteti policije su još slabiji •  •  •  •  •  •  • da •  •  •  •  •  •  •  •  • Da. Ovo pod obavezno, formirati timove. •  •  • 

Ojačani integritet i mehanizmi unutrašnje kontrole u cilju suzbijanja korupcije u sektoru policije.

:
 • slab ard unutrašnje kontrole •  •  •  •  •  •  • da •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  • 

Sve nepokretnosti u Srbiji i sa njima povezani podaci upisani su u javni elektronski Katastar nepokretnosti.

:
 • upisani ali nedovoljno transparentno •  •  •  •  •  •  • preko potrebno •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  • 

Smanjen broj procedura i uvođenje jednošalterskog sistema za izdavanje građevinskih i drugih dozvola i saglasnosti.

:
 • nije smanjen broj procedura •  •  •  •  •  •  • obavezno •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  • 

Transparentni kriterijumi i učešće javnosti u postpuku razmatranja, izmena i usvajanja prostornih i urbanističkih planova na svim nivoima vlasti.

:
 • nisu transparentni •  •  •  •  •  •  • sto pre •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  • 

Efikasna interna i eksterna kontrola u postupku izdavanja građevinskih i drugih dozvola i saglasnosti u oblasti urbanizma.

:
 • nema kontrole •  •  •  •  •  •  • da •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  • 

Identifikovati i otkloniti sve nedostatke u pravnom okviru koji pogoduju korupciji i obezbediti njihovu punu primenu.

:
 • nisu utvrdjeni •  •  •  •  •  •  • da •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  • 

Efikasni mehanizmi za integritet, odgovornost i transparentnost u donošenju i sprovođenju odluka.

:
 • nema efikasnosti •  •  •  •  •  •  • da •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  • 

Transparentan informacioni sistem u zdravstvu i učešće građana u kontroli rada zdravstvenih institucija, u skladu sa zakonskom zaštitom podataka o ličnosti.

:
 • sve je manjak kontrola rada zdravstvenih institucija •  •  •  •  •  •  • da •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  • 

Izmenjen pravni okvir koji se odnosi na izbor, položaj i ovlašćenja direktora osnovnih i srednjih škola, kao i dekana fakulteta.

:
 • isključivo stranački izbori •  • nedoslodnost prosvetnih inspekcija kod nadzora, korumpirani inspektori •  •  •  •  • da •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  • 

Usvojeni propisi koji regulišu prosvetnu inspekciju.

:
 • usvojeni ali nema primene •  • prosvetna inspekcija pod političkim uticajem i uticajem načelnika školskih uprava je slepa na propuste pojedinih direktora •  •  •  •  • da •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  • Usvojeni su , ali da li se primenjuju?  • 

Transparentnost postupka upisa, polaganja ispita, ocenjivanja i evaluacije znanja u svim školskim institucijama.

:
 • veoma selektvina •  •  •  •  •  •  • da •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  • 

Proces akreditovanja i naknadne kontrole ispunjenosti uslova za rad državnih i privatnih školskih ustanova zasnovan je na jasnim, objektivnim, transparentnim i unapred utvrđenim kriterijumima.

:
 • da •  •  •  •  •  •  • da •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  • 

Uspostavljena transparentnost finansiranja sporta i vlasničke strukture sportskih klubova i saveza.

:
 • nema transparentnosti •  • potrebna hitna privatizacija klubova da bi se što pre prekinulo sa bacanjem budžetskog novca •  •  •  •  • sa •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  • 

Transparentno vlasništvo, finansiranje medija i uređivačka politika.

:
 • najveći stranački uticaj •  •  •  •  •  •  • moja nasusna potreba kao novinara •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  • 

Stvoreni uslovi za aktivnije učešće privatnog sektora u borbi protiv korupcije.

:
 • privatni sektor u tome aktivno učestvuje samo kao davalac mita •  •  •  •  •  •  • da •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  • 

Stvoreni uslovi za aktivnije učešće civilnog sektora u borbi protiv korupcije.

:
 • nisu stvoreni •  •  •  •  •  •  • da •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  • 

Kontinuirana edukacija o korupciji i načinima borbe protiv korupcije.

:
 • nema kontinuiteta •  • postoji potreba za stalnom edukacijom u ovoj oblasti •  •  •  •  • da •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  • 

Obezbeđena transparentnost u radu organa javne vlasti

:
 • nema transparentosti  •  •  •  •  •  •  • da •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  • 

Sistem zapošljavanja i napredovanja u organima javne vlasti na osnovu kriterijuma i zasluga.

:
 • to ne postoji •  •  •  •  •  •  • da •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  • 

Uspostavljena analiza efekata na korupciju u postupku pripreme propisa.

:
 • nema takvih analiza •  •  •  •  •  •  • da •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  • 

6. Da li smatrate potrebnim?

Da se novom Strategijom predvidi izmena zakona kako bi se obezbedilo da dela korupcije u oblasti privatizacije ne zastarevaju:
Da - 81.50% (163)
Ne - 8.50% (17)
Nemam stav - 10.00% (20)

Da se novom Strategijom predvidi izmena zakona kako bi se obezbedilo da političke stranke moraju da imaju svoje mehanizme za borbu protiv korupcije unutar stranaka i u slučaju da ih nemaju ili ne sprovode bilo bi im uskraćeno finansiranje iz javnih izvora/budžeta:
Da - 77.50% (155)
Ne - 8.50% (17)
Nemam stav - 14.00% (28)

7. Koji rezultat u borbi protiv korupcije treba da bude ostvaren za pet godina da bi Vi bili zadovoljni?

da nema korupcije • 100% • ne znam • 50 % • mogućnost lečenja u državnim ustanovama bez listi čekanja i šikanoznog odnosa prema pacijentima • da mogu da ostvarim svoja ljudska i građanska prava bez potplaćivanja već preplaćenih službenika, činovnika i partijskih drugova i drugarica. • resiti se repova proslosti • da percepcija korupcije od strane građana bude manje za bar 20 % • da zapoceti sudski procesi dobiju epilog u vidu zadovoljavajucih presuda - sankcija • da se kazne svi koji ucestvuju u korupciji radi licnog interesa • Pravosnazne presude za pocinioce korupcije • odlican • nemam stav • TESKO JE TO OSTVARITI ,DA BI SVI BILI ZADOVOLJNI ... • mnogo toga • ‚da se krene sa mrtve tačke • visoke kazne za funkcionere,narocito u pravosudju .Ukinuti interne konkurse koji su osnovna celija korupcije.Zabrana ulaska volontera u drzavnim ustanovama/skolski primer legalizacije korupcije jer je to dostupno samo maminim i tatinim sinovima,uz to nestrucnim/Javno objavljivanje svih pravosnaznih ppresuda gde se sudi funkcionerima.Finansijska nadoknada za sve sto je posledica nezakonitih radnji funkcionera... • Smanjiti koripciju za 80%, storoga kaznena politika, transprentnost. • neznam • uhapsiti djilasa • Da korupcije bude na nivou od 10% od današnje prisutnosti • ISKORENJENJE KORUPCIJE • da nema korupcije ni u jednoj oblasti drustva. • Suzbijanje korupcije na lokalnom nivou kao i veca kontrola privatnih preduzetnika! • Da se promeni komplet zaposlenih u drzavi i zdravstvu i da dadju novi ljudi. • da procenat korupcije bude smanjen ber za 50% • 80 % • korupcija smanjena na minimum • poverenje gradjana u javnu vlast i postovanje institucija • Pohapseni svi politicari i osudjeni u aferama • da se iskoreni • Nacionaliyacija nelegalno ste;ene imovine a ne samo lisavanje slobode pocinioca. • Treba krenuti ,prvo kvalitetna stategija,izmene zakona,edukacija građana,a sve ovo će dati neki rezultat • Mislim da je to sistemsko pitanje, ali da je baš zbog toga najvažnije da se krene od lokalnog nivoa, lokalnih samouprava pa do ministarstava. • Očistiti sudstvo, zdravstvo i policiju od korupcije. • hapsenje svih korumpiranih bez obzira na ime i titulu..ravnopravnost • efikasno i nezavisno sudstvo • UMANJENJE ZA MAKAR 50 PROCENATA • sve veci povratak novca u budzet RS ili oduzeta imovina proistekla iz krivicnog dela • veliki • 70% • BORBA PROTIV KORUPCIJE U JAVNO SEKTORI • smanjenje korupcije za 50% • Političke stranke moraju snositi posledice za korupciju svojih clanova, I to, prvo uskraćivanjem daljeg finansiranje iz budžeta, a drugo zabranom daljeg rada sve dok ne vrate u budzet ono sto su njihovi bivsi ili sadasnji clanovi bespravno stekli. Kada bi se ovako definisalo, sve stranke bi samostalno razvile savrsene mehanizme • da se naplati od onih koji su krali sve što su pokrali • 400 • Promena zakona. Sto vise uhapsenih za primer • vladavina prava i nezavisno sudstvo • Veoma dpbar • da se stavi iza resetaka onaj ko je ubio Slavka Curuviju, da se stavi iza resetaka politicki inspirator atentata na dr Zorana Djindjica, da hrana u Srbiji bude iste cene kao u Nemackoj, da Srbija bude podeljena na vise regiona, da likovi poput Dinkica, Dacica, Vucica, Krkobabica, Mrkonjica, Sutanovca, Tadica ne budu na javnoj sceni, da se neko iz inostranstva vrati u Srbiju, da mogu da kupim polovni auto po istoj ceni kao Nemci, da me ne smaraju preopsirne aknete i nerazumljive strategije • SMANJITI KORUPCIJU DO 50 PROCENATA • Ako je mouće, potpuno iskorenjivanje korupcije • da se nivo korupcije vidno smanji makar u onim sferama gde je gradjanima to najpotrebnije a politicke partije postepeno ocistiti od korupcije •

8. Vi ste?

Rukovodilac u antikorupcijskom telu/organu - 0%
Zaposlen u antikorupcijskom telu/organu - 1.00% (2)
Stručnjak za borbu protiv korupcije - 0.50% (1)
Pravnik/advokat - 4.00% (8)
Rukovodilac u državnom sektoru - 5.50% (11)
Zaposlen u državnom sektoru - 22.50% (45)
Vlasnik kapitala - 0.50% (1)
Zaposlen u privatnom sektoru - 8.00% (16)
Novinar - 3.50% (7)
Aktivista u civilnom društvu - 5.50% (11)
Nezaposlen - 17.00% (34)
Student - 8.50% (17)
Profesor - 2.00% (4)
Osoba koja je ukazivala na nezakonitosti i zloupotrebe - 3.00% (6)
Građanin - 12.00% (24)
Nesto drugo - 6.50% (13)
Penzioner • Domacica i vlasnica poljoprivrednog gazdinstva. • rukovodilac u ngo sektoru, antikorupcijskom telu, osoba koja je ukazivala na korupciju i inrvenisala • verovatno mislite - neko ko vas minira jer svaka ova borba je teška... ili možda neko ko je REALAN • po obrazovanju magistar mašinstva, statusu preduzetnik, Izviđač 30 godina radim sa decom i mladima. • sekretar skupstine gradske opstine • članica tima za izradu lokalnog plana borbe protiv korupcije • Građanin • Advokat i aktivista civilnog društva. • slobodan umetnik • veciti volonter jer nemam vezu za posao •

9. Gde radite?

Državni - 33.50% (67)
Društveni - 7.50% (15)
Privatni - 18.00% (36)
Mešovit - 1.50% (3)
Nezaposlen - 25.50% (51)
Penzioner - 5.00% (10)
Izdržavano lice - 3.00% (6)
U procesu obrazovanja - 6.00% (12)

10. Vi ste član?

Član udruženja građana - 15.13% (36)
Član sindikata - 13.03% (31)
Član verskog udruženja - 1.68% (4)
Član sportskog društva - 5.04% (12)
Član profesionalnog udruženja - 8.82% (21)
Član političke partije - 18.49% (44)
Nisam član ničeg navedenog - 37.82% (90)

11. Gde trenutno živite?

Vojvodina - 18.50% (37)
Beograd - centar - 27.50% (55)
Beograd - periferne opštine (Lazarevac, Mladenovac, Obrenovac, Surčin) - 2.50% (5)
Zapadna Srbija (Valjevo, Šabac, Loznica, Čačak i Užica) - 12.50% (25)
Sandžak - 1.50% (3)
Centralna Srbija (Kragujevac, Smederevo, Kraljevo...) - 10.50% (21)
Istočna Srbija (Bor, Negotin, Zaječar, Majdanpek...) - 7.50% (15)
Južna Srbija (Niš, Leskovac...) - 15.00% (30)
Kosovo - 0%
BiH - RS - 0%
BiH - FBH - 0%
Crna Gora - 0%
Makedonija - 1.00% (2)
Hrvatska - 0.50% (1)
Slovenija - 0%
EU države - 0%
Države nečlanice EU - 0%
SAD - 0%
Kanada - 0.50% (1)
Australija - 0%
Rusija - 0.50% (1)
Latinska Amerika - 0.50% (1)
Afrika - 1.00% (2)
Azija - 0.50% (1)

Komentari (0)

Slične ankete

Anketa o prvostepenoj presudi Ratku Mladiću

(Onlineistrazivanja) U kojoj meri ste upoznati sa? Dešavanjima tokom rata u Bosni i Hercegovini Postupanje Ratka Mladića tokom rata u Bosni i Hercegovni Potpuno Uglavnom Deli

Anketa o napadu na Miroslavu Milenović, članicu Saveta za borbu protiv korupcije

(Onlineistrazivanja) Da li ste čuli da je napadnuta Miroslava Milenović, članica Saveta za borbu protiv korupcije? Da, ali ne verujem da je se to desilo Da, i verujem da je s

Godinu dana rada Vlade Srbije

(Onlineistrazivanja) Postovani panelisti, Sprovodimo anketu o radu Vlade Srbije, godinu dana posle njenog formiranja. Anketa je plaćena. Hvala na učešću, Istraživački tim. D

Anketa o antikorupcijskim telima u Srbiji

(Zoran) Na koji način stičete informacije o radu sledećih institucija Agencija za borbu protiv korupcije Biro za koordinacijom sluzbama bezbednosti Državna revizorska institu

Izborna anketa

(Zoran) Dragi prijatelji, anketa se radi za potrebe naučnog istraživanja. Rezultate, tj. bazu sa odgovorima će moći svako da koristi ko pomogne ovo istraživanje. Zato Vas mol

Anketa o hapšenju Ratka Mladića

(Onlineistrazivanja) U kojoj meri ste upoznati sa? Dešavanjima tokom rata u Bosni i Hercegovini Postupanje Ratka Mladića tokom rata u Bosni i Hercegovni Potpuno Uglavnom Deli

Borba protiv korupcije u gradovima i opštinama Srbije

(Onlineistrazivanja) Projekat “Izrada lokalnih planova za borbu protiv korupcije” realizuje Biro za društvena istraživanja (BIRODI), uz finansijsku podršku USAID-a i Institu

Anketa o zahtevima protesta "Protiv diktature"

(Onlineistrazivanja) Kakav je Vas stav prema protestima "Protiv diktature?" Podržavam i učestvujem Podržavam ali ne učestvujem Ne podržavam i spreman da učestvujem u kontrapr

Stranica ljubavi izmedju Srba, Hrvata i Bosnjaka.

(Stranica) Dobrodosi na nasu jako kratku anketu. Ovo je anketa koja ce nam prikazati malo vjerniju sliku realnosti. Da li ste nekada bili diskriminisani na vjersko/nacionalno

Predavači teorijske nastave

(USER14082) Poštovani kolege predavači, ova anketa ima za cilj da istraži koje su to nastavne metode i nastavna sredstva koje predavači praktikuju, da li se strogo prdržavamo

Anketa o Olimpijadi u Brazilu

(Onlineistrazivanja) Koji od navedenih prinicipa je za Vas najbitniji? Važno je učestvovati na takmičenju/utakmici Važno je dati sve od sebe na takmičenju/utakmici Važno je p

Anketa o nezavisnom i slobodnom televizijskom kanalu

(Onlineistrazivanja) Šta očekujete od televizije? Da informiše tome šta se dešava Da objasni sta se dešava Da edukuje/obrazuje Da promoviše dobre stvari posebno one koje ra

IZBORI 2016 NAJOBIMNIJA ANKETA

(www.prirodnolecenje.in.rs) Za 24.april raspisani su parlamentarni, lokalni i pokrajinski izbori. Da li ćete izaći da glasate na izborima 24.aprila? Kome ćete dati svoj glas

Ocena stanja borbe protiv korupcije u Srbiji

(Onlineistrazivanja) Poštovani, Danas je Međunarodni Dan borbe protiv korupcije, pa želimo da Vas pitamo u kojoj fazi se nalazi borba protiv korupcije u Srbiji? Koja od naved

13.plata 2016

(Onlineistrazivanja) Da li ste zaposleni? Da u privatnom preduzeću čiji su vlasnici iz Srbije Da u privatnom preduzeću čiji