English Srpski Српски

Основе онлајн истраживања

Користимо прилику да Вам се захвалимо што сте се определили да направите анкету, а посебно нам је драго што користите услуге Web Истраживачког Сервиса TVOJ STAV. У наредних неколико редова желимо да Вам укажемо на неке ствари које Вам могу бити од користи, уколико до сада нисте реализовали неко онлине истраживање.

ШТА ЈЕ ОНЛИНЕ АНКЕТА?

Истраживачки инструмент којим путем Web странице или е-маил прикупља сазнања о особинама, карактеристикама, ставовима, мишљењима испитаника. Путем анкетирања се прикупља две врсте података:

КРЕИРАЊЕ ОНЛИНЕ АНКЕТЕ

Врло често се дешава да неко ко креаира анкету, поготово први пут, мисли да је довољно само исписати питања са или без логичког реда. Наравно, и са овако креираном анкетом Ви ћете добити резултате истраживања у виду бројева, процентних поена и графикона.

Наша сугестија Вам је да пре почетка креирања анкете себи поставите питање: Шта ја желим да измерим?

Ево примера: Ја желим да истражим став младих према ЕУ. Да би направимо анкету које би могла да ми да одговор на ово питање, ја морам да поставим три групе питања:

Ово је само један приступ мерењу става младих према ЕУ, наравно неко други би можда поставио нека друга питања, али оно што увек треба имати у виду јесте шта желите да измерите и да то претворите у питања?
Када је у питању дужина анкете наша истраживања су показала да онлине испитаници најбоље пристају на учешће на анкете које имају до 15 питања, односно трају до 2-3 минута. Наравно, анкета може да буде и краћа, али и дужа. Пробајте да се фокусирате на једну тему, максимално две. Онлине анкета Вам даје могућност да у више наврата реализујете анкете са истим и сличним темама.

ПРАВИЛА ПРИ ИЗРАДИ АНКЕТИХ ПИТАЊА

РАСПОРЕД ПИТАЊА У АНКЕТИ

ОТВОРЕНА ПИТАЊА

ЗАТВОРЕНА ПИТАЊА

ВРСТЕ ЗАТВОРЕНИХ ПИТАЊА

ПОЈАМ СКАЛЕ И КОНТИНУУМА

Скала је мерни инструмент за мерење ВАЛЕНЦИЈЕ става (позитивна, неутрална и негативна)
Континуум представља УКУПАН ОПСЕГ одговора на једној скали КОЈИ СЕ КРЕЋЕ:

Ако је у питању чињенично питање онда се ОПСЕГ представља укупан збир могућих одговора

НОМИНАЛНА СКАЛА

Скала којом се врши попис, набрајање могућих одговора
Нпр:

Резултат- присутности неке појаве или неког објекта у популацији
Континуум– сва занимања, сви типови насеља, оба полаНоминална скала се више примењује у чињеничним питањима Номинална скала се више примењује у чињеничним питањима

ОРДИНАРНА СКАЛА

Скала којом се врши мерење редоследа
Нпр:

Резултат - ординарна скала на којој су одговори поређани по растућем или опадајућем низу.
Континуум – сви релевантни фудбалери, историјске личности, ТВ са националном и локалном фреквенцијом...

ИНТЕРВАЛА СКАЛА

Скала на којој се налазе унапред дефинисани једнаки интервали - лењир
Нпр:

Континуум

ПРОЦЕНТУАЛНА(РАТИО) СКАЛА

Овом скалом се мери у којој мери нека појава је присутна у односу на њен тотал
Нпр:

Континуум - (% учешће у појави која се мери)

ИЗРАЖАВАЊЕ КОНТИНУУМА

Изражавање вредности континуума на скали може бити путем бројева и речи:

УЗОРАК

У светлу поменуте жеље да после истраживања знате шта сте истраживали, односно мерили поред садржаја анкете јако је битно да одредите ШТА ВАМ ЈЕ УЗОРАК ИСТРАЖИВАЊА. Онлине за разлику од теренске анкете има неке специфичности, које произилазе из доступности Интернета и е-маил адреса.
Генерално, узорци се најчешће деле по критеријуму репрезентативности у односу на популацију, то јест, је ли свакој статистичкој јединици популације гарантује једнаку вероватноћу уласка у узорак или не. Они у којима то постоји зову се ПРОБАБИЛИСТИЧКИ, насупрот НЕПРОБАБИЛИСТИЧКИ. Највећи број онлине истраживања користи узорке који се не базирају на вероватноћи – непробабилистичким узорцима:

Врло често се поставља питање, величине узорка. Не постоји опште важеће правило о одређивању величине узорка. Испитивања су показала да се грешке изражене у стандардној грешки аритметичке средине битно смањују само до величине узорка од 100 јединица, а након тога мало. Стога се величина узорка као извор погрешке не сме посматрати независно од осталих извора грешака. Може се рећи да веродостојност резултата анкетног истраживања пуно више зависи о методолошкој коректности и нацрта избора узорка него о величини узорка.

И на крају, односно Вашем почетку, желимо Вам пуно успеха.
Анкета може бити и забава! Ако то желите - ово заборавите!
Ако Вам затребамо ми смо ту!
office@tvojstav.com