Online Research Center

English Srpski

Online surveys basics

Koristimo priliku da Vam se zahvalimo što ste se opredelili da napravite anketu, a posebno nam je drago što koristite usluge Web Istraživačkog Servisa TVOJ STAV. U narednih nekoliko redova želimo da Vam ukažemo na neke stvari koje Vam mogu biti od koristi, ukoliko do sada niste realizovali neko online istraživanje.

ŠTA JE ONLINE ANKETA?

Istraživački instrument kojim putem web stranice ili e-mail prikuplja saznanja o osobinama, karakteristikama, stavovima, mišljenjima ispitanika. Putem anketiranja se prikuplja dve vrste podataka:

KREIRANJE ONLINE ANKETE

Vrlo često se dešava da neko ko kreaira anketu, pogotovo prvi put, misli da je dovoljno samo ispisati pitanja sa ili bez logičkog reda. Naravno, i sa ovako kreiranom anketom Vi ćete dobiti rezultate istraživanja u vidu brojeva, procentnih poena i grafikona.

Naša sugestija Vam je da pre početka kreiranja ankete sebi postavite pitanje: Šta ja želim da izmerim?

Evo primera: Ja želim da istražim stav mladih prema EU. Da bi napravimo anketu koje bi mogla da mi da odgovor na ovo pitanje, ja moram da postavim tri grupe pitanja:

Ovo je samo jedan pristup merenju stava mladih prema EU, naravno neko drugi bi možda postavio neka druga pitanja, ali ono što uvek treba imati u vidu jeste šta želite da izmerite i da to pretvorite u pitanja?
Kada je u pitanju dužina ankete naša istraživanja su pokazala da online ispitanici najbolje pristaju na učešće na ankete koje imaju do 15 pitanja, odnosno traju do 2-3 minuta. Naravno, anketa može da bude i kraća, ali i duža. Probajte da se fokusirate na jednu temu, maksimalno dve. Online anketa Vam daje mogućnost da u više navrata realizujete ankete sa istim i sličnim temama.

PRAVILA PRI IZRADI ANKETIH PITANJA

RASPORED PITANJA U ANKETI

OTVORENA PITANJA

ZATVORENA PITANJA

VRSTE ZATVORENIH PITANJA

POJAM SKALE I KONTINUUMA

Skala je merni instrument za merenje VALENCIJE stava (pozitivna, neutralna i negativna)
Kontinuum predstavlja UKUPAN OPSEG odgovora na jednoj skali KOJI SE KREĆE:

Ako je u pitanju činjenično pitanje onda se OPSEG predstavlja ukupan zbir mogućih odgovora

NOMINALNA SKALA

Skala kojom se vrši popis, nabrajanje mogućih odgovora
Npr:

Rezultat - prisutnosti neke pojave ili nekog objekta u populaciji
Kontinuum – sva zanimanja, svi tipovi naselja, oba pola Nominalna skala se više primenjuje u činjeničnim pitanjima

ORDINARNA SKALA

Skala kojoj se vrši merenje redosleda
Npr:

Rezultat - ordinarna skala na kojoj su odgovori poređani po rastućem ili opadajućem nizu.
Kontinuum – svi relevantni fudbaleri, istorijske ličnosti, TV sa nacionalnom i lokalnom frekvencijom...

INTERVALA SKALA

Skala na kojoj se nalaze unapred definisani jednaki intervali - lenjir
Npr:

Kontinuum

PROCENTUALNA(RATIO) SKALA

Ovom skalom se meri u kojoj meri neka pojava je prisutna u odnosu na njen total
Npr:

Kontinuum - (% učešće u pojavi koja se meri)

IZRAŽAVANJE KONTINUUMA

Izražavanje vrednosti kontinuuma na skali može biti putem brojeva i reči:

UZORAK

U svetlu pomenute želje da posle istraživanja znate šta ste istraživali, odnosno merili pored sadržaja ankete jako je bitno da odredite ŠTA VAM JE UZORAK ISTRAŽIVANJA. Online za razliku od terenske ankete ima neke specifičnosti, koje proizilaze iz dostupnosti Interneta i e-mail adresa.
Generalno, uzorci se najčešće dele po kriterijumu reprezentativnosti u odnosu na populaciju, to jest, je li svakoj statističkoj jedinici populacije garantuje jednaku verovatnoću ulaska u uzorak ili ne. Oni u kojima to postoji zovu se PROBABILISTIČKI, nasuprot NEPROBABILISTIČKI. Najveći broj online istraživanja koristi uzorke koji se ne baziraju na verovatnoći – neprobabilističkim uzorcima:

Vrlo često se postavlja pitanje, veličine uzorka. Ne postoji opšte važeće pravilo o određivanju veličine uzorka. Ispitivanja su pokazala da se greške izražene u standardnoj greški aritmetičke sredine bitno smanjuju samo do veličine uzorka od 100 jedinica, a nakon toga malo. Stoga se veličina uzorka kao izvor pogreške ne sme posmatrati nezavisno od ostalih izvora grešaka. Može se reći da verodostojnost rezultata anketnog istraživanja puno više zavisi o metodološkoj korektnosti i nacrta izbora uzorka nego o veličini uzorka.

I na kraju, odnosno Vašem početku, želimo Vam puno uspeha.
Anketa može biti i zabava! Ako to želite - ovo zaboravite!
Ako Vam zatrebamo mi smo tu!
office@tvojstav.com