BIRODI

English Srpski

Kreirajte sami svoje ankete

Na sajtu www.tvojstav.com možete kreirati svoje online ankete.

Za razliku od tradicionalnih „papirnih“ anketa, web ankete znatno skraćuju vreme potrebno za pronalaženje uzorka (ciljne grupe ispitanika), prikupljanje odgovora i statističku analizu.

Online anketa je vrsta internet formulara sa jednim ili više pitanja koji služi za prikupljanje odgovora ispitanika. Svi odgovori se čuvaju u bazi podataka u elektronskom formatu što omogućuje njihovu brzu statističku analizu. Online anketa može da sadrži jedno ili više pitanja (u besplatnom paketu možete kreirati anketu dužine do 5 pitanja) koji mogu biti različitog tipa u zavisnosti od pitanja. Na primer ako želite da pitate ispitanika koliko je težak, to pitanje biće tipa „Numerički unos“, ili ako želite da pitanje ima više ponuđenih odgovora, odabraćete tip pitanja „Jedan od više ponuđenih odgovora“ itd...

Nakon što ste završili sa definisanjem pitanja i aktivirali anketu, dobićete jedan link (jedinstven – ne postoje dve ankete sa istim linkom) koji zatim na bilo koji način prosledite grupi ispitanika koju želite da anketirate: putem e-mail-a, objavljivanjem linka na vašem web sajtu, facebook-u itd...

TVOJ STAV nije samo alat za kreiranje online anketa, već i za njihovu statističku analizu. Nakon što ste poslali link svojim ispitanicima, možete u realnom vremenu pratiti koliko njih je odgovorilo i kako na koje pitanje.

Koje tipove pitanja nudi TVOJ STAV za kreiranje online anketa?
{#foreach $T.TemplateData.Types as item}
{($T.item.TypeID)}. {$T.item.TypeName}
{$T.item.TypeDesc}
{tpl_gqtex($T.TemplateData.QStns[$T.item.TypeID-1].TsQuestionsText[0], $T.item.TypeID)}
{#/for}
Naš sajt je u stalnom razvoju, uskoro stižu i novi tipovi pitanja!
Prijava na sajt i kreiranje anketa je besplatno - doduše sa izvesnim ograničenjima. Za ozbiljnija istraživanja, u ponudi imamo i komercijalne pakete koje možete pogledati na stranici Cenovnik.

Istraživanje koje ispunjavama metodološke kriterijume kvaliteta, možete ponuduti na prodaju, bilo da se radi o rezultatima, bazama ili analizi istraživanja.